Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Filokalia alebo láska k dobru, kráse a čnosti

Filokalia (gr. "Láska k dobru", "krásnolibství") je antológia náboženských textov pochádzajúcich pôvodne od 28, neskôr 36 pravoslávnych autorov 4.-15. storočia (asketov, púštnych otcov), ktorú skompiloval Nikodémos Hagiorités na Athose roku 1782. Kniha popisuje cestu hésychasmu, východokresťanského mystického smeru kladúceho dôraz na modlitbu srdca, ktorá vedie ku zreniu nestvoreného táborského svetla božstvu.
K veľkému rozšíreniu do krajín Ruského impéria pomohol predovšetkým preklad do slovanského jazyka. Archimandrita a starec Paisij Veličkovskij (1722-1794) preložil zbierku (podľa Nikodémovej redakcie) do cirkevnej slovančiny. Dielo vyšlo v tlačenej podobe roku 1793 v Petrohrade pod názvom Dobrotoljubije. Do prvej svetovej vojny potom dielo vyšlo v mnohých vydaniach a aj v preklade do modernej ruštiny (1877).
Tak Filokalia stála pri zrode nového rozšírenia vtedy už takmer zabudnutého hésychasmu predovšetkým na Balkán, na Ukrajinu a do Ruska.
Obsahuje nasledujúce texty/autorov (podľa slovenského prekladu)

Diel 1:
Zápisky sv. Antona Pustovníka
Ponaučenia z besied sv. Makaria Veľkého
Slová Izaiáša Anachorétu
Ponaučenia sv. Marka Askéta
Spisy Evagria Mnícha

Diel 2:
sv. Kassián
ctihodný Nil Sinajský
Efrém Sýrsky
sv. Ján Klimak (Lestvičnik)
sv. Otcovia Barnasuf a Ján
ctihodný abba Dorotej z Gazy
sv. Izák Sýrsky

Diel 3:
Diadok z Fotily
Ján Karpatský
bl. abba Zosima (Palstínsky)
Maxim Kajúcnik
bl. abba Talassius
sv. Teodor z Edessy
abba Filimon
ct. Theognostos
Filetos Sinajský
Eliáš presbyter

Diel 4:
Teodor Studita

Diel 5:
sv. Simeon, nový teolog
sv. Gregor Sinaita
Nikifor Pustovník
sv. Gregor Palamas
sv. Kallistos patriarcha a jeho spoločník sv. Ignatios

Filokalia má grécku a ruskú verziu a je zatiaľ preložená do angličtiny, taliančiny, francúzštiny a rumunčiny.
V slovenčine je zatiaľ dostupný prvý diel.

Filokalia alebo láska k dobru, kráse a čnosti1. díl Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2009-53650,00 Kč

Dialóg kresťanstva a judaizmu

Zborník z vedeckej konferencie, konanej 9.11.2006.

Katechizmus Katolíckej cirkvi charakterizuje dialóg ako potrebný fenomén daru viery v súčasnosti i budúcnosti. Iba cezeň môžeme a budeme žiť ako civilizácia. Alebo neľútostne siahneme na seba a zahynieme.

Dialóg kresťanstva a judaizmuPeter Volek
Ivan Kútny
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01159,00 Kč

Filokalia alebo láska k dobru, kráse a čnosti

Filokalia (gr. "Láska k dobru", "krásnolibství") je antológia náboženských textov pochádzajúcich pôvodne od 28, neskôr 36 pravoslávnych autorov 4.-15. storočia (asketov, púštnych otcov), ktorú skompiloval Nikodémos Hagiorités na Athose roku 1782. Kniha popisuje cestu hésychasmu, východokresťanského mystického smeru kladúceho dôraz na modlitbu srdca, ktorá vedie ku zreniu nestvoreného táborského svetla božstvu.
K veľkému rozšíreniu do krajín Ruského impéria pomohol predovšetkým preklad do slovanského jazyka. Archimandrita a starec Paisij Veličkovskij (1722-1794) preložil zbierku (podľa Nikodémovej redakcie) do cirkevnej slovančiny. Dielo vyšlo v tlačenej podobe roku 1793 v Petrohrade pod názvom Dobrotoljubije. Do prvej svetovej vojny potom dielo vyšlo v mnohých vydaniach a aj v preklade do modernej ruštiny (1877).
Tak Filokalia stála pri zrode nového rozšírenia vtedy už takmer zabudnutého hésychasmu predovšetkým na Balkán, na Ukrajinu a do Ruska.
Obsahuje nasledujúce texty/autorov (podľa slovenského prekladu)

Diel 1:

Zápisky sv. Antona Pustovníka
Ponaučenia z besied sv. Makaria Veľkého
Slová Izaiáša Anachorétu
Ponaučenia sv. Marka Askéta
Spisy Evagria Mnícha

Diel 2:

sv. Kassián
ctihodný Nil Sinajský
Efrém Sýrsky
sv. Ján Klimak (Lestvičnik)
sv. Otcovia Barnasuf a Ján
ctihodný abba Dorotej z Gazy
sv. Izák Sýrsky

Diel 3:

Diadok z Fotily
Ján Karpatský
bl. abba Zosima (Palstínsky)
Maxim Kajúcnik
bl. abba Talassius
sv. Teodor z Edessy
abba Filimon
ct. Theognostos
Filetos Sinajský
Eliáš presbyter

Diel 4:

Teodor Studita

Diel 5:

sv. Simeon, nový teolog
sv. Gregor Sinaita
Nikifor Pustovník
sv. Gregor Palamas
sv. Kallistos patriarcha a jeho spoločník sv. Ignatios

Filokalia má grécku a ruskú verziu a je zatiaľ preložená do angličtiny, taliančiny, francúzštiny a rumunčiny.
V slovenčine je zatiaľ dostupný prvý diel.

Filokalia alebo láska k dobru, kráse a čnosti1. díl Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01699,00 Kč

Homílie B

Homílie BLiturgický rok BJán Adamus
Marek Sitár
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01130,00 Kč

Kvalitatívny výskum médií

Predkladaný zborník naväzuje na päť predchádzajúcich publikácií. Je to vedecká aktivita ktorá špecifikuječi zužuje predmet svojho vedeckého záujmu na oblasť kvalitysúčasnej madiálnej komunikácie.

Kvalitatívny výskum médiíTadeusz Zasępa
Danuša Serafínová
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01112,00 Kč

Štúdie a state o frazeológii

Predkladaná kniha je autorovou štvrtou samostatnou knižnou prácou o otázkach frazeológie. Pri jej koncipovaní a publikovaní autor vychádzal z presvedčenia, že aj ona má svoje osobitné miesto medzi jeho ostatnými knihami aj v rámci celého jeho diela a frazeológii z presvedčenia, že práve ňou sa čitateľovi ponúka výklad a interpretácia viacerých takých otázok z okruhu frazeológie (a najmä slovenskej frazeológie), ktoré sa v predchádzajúcich autorových prácach sledovali len rámcovo (napríklad ako súčasť prehľadových kapitol vo vysokoškolskej učebnici Slovenská frazeológia) alebo skôr iba okrajovo (takto zasa napríklad v monografii Tvary a tváre frazém v slovenčine, kde sa pozornosť venovala - ako napovedá sám názov diela - predovšetkým otázkam tvorivosti, tvarovej strnky našich frazém). V centre pozornosti týchto čiastkových textov i celého textu tejto knihy sú teda predovšetkým otázky podstaty frazeológie ( to zasa napovedá názov prvej časti v nej), otázky jej sémantických, štylistických a pragmatických vlastností.

Štúdie a state o frazeológiiJozef MlacekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01317,00 Kč

Aspekty literárnovedné a jazykovedné

Zborník sa v podstatnej miere venuje profesorovi, kolegovi, priateľovi a jubilantovi Eduardovi Gombalovi, ktorý sa 1. marca 2007 dožil 75 rokov.

Aspekty literárnovedné a jazykovednéDana Baláková
Viera Kováčová
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01198,00 Kč

Frazeologické štúdie V

Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii.

Frazeologické štúdie VDana Baláková
Peter Ďurčo
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01257,00 Kč

Internet pre študentov histórie

Táto knižka vo forme učebných textov je určená pre vysokoškolských študentov odboru história, resp. dejepis.

Predkladané učebné texty si nenárokujú byť vyčerpávajúcim pomocníkom a informátorom v takom veľkom množstve webových stránok. Prinášajú zoznam internetových stránok len z oblasti histórie, resp. dejín, i to iba v parciálnej podobe, pretože obsiahnuť v úplnosti všetky internetové portály a webové stránky, i keď "len" z histórie, nie je už v súčasnosti možné nielen pre jedného, ale ani pre tím autorov. Cenné sú najmä stránky s množstvom odkazov na ďalšie linky z konkrétnej oblasti dejín...

Internet pre študentov históriePeter ZmátloKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01257,00 Kč

Moji najmilší

Eduard Gombala je v básnení cizelérom. Volí si klasický sonet, avšak jeho najvyššiu métu - uvíja sonetový veniec( Veniec pre Hviezdoslava, Via crucis, oba 1992). Tvorí tiež poéziu svetskú.Môžeme tak uňho hovoriť o tvorivom vzťahu sakrálneho a profánneho.

Moji najmilšíImrich Vaško
Eduard Gombala
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01127,00 Kč

Onto - teológia : Plotinos verzus Heidegger

Kniha Onto - teológia : Plotinos verzus Heideger je pokusom o autentickú kritickú konfrontáciu s Heideggerovou tézou o onto-teologickej povahe metafyziky. Autentickosť konfrontácie sa zakladá na preskúmaní kontextu konštituovania významu centrálného termínu "onto-teológia"; na premyslení jazyka ako platformy rozličných foriem onto-teológie na doteraz nerealizovanej konfrontácii Heideggerovej tézy s historickou koncepciou Plotina, ktorej sa v rámci slovenských akademických kruhov dejín filozofie venovala len neveľká a nesystematická pozornosť.
Prostredníctvom konfrontácie s odkazom Heideggerovej tézy kniha smeruje i k samotnému problému povahy metafyziky.

Onto - teológia : Plotinos verzus HeideggerPavol LabudaKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01309,00 Kč

Ružomberský historický zborník I

Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Ivana Chalupeckého.

Ružomberský historický zborník IPeter ZmátloKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01257,00 Kč

Sedemkrát o štýle a štylistike

Motivácia vzniku predkladaného súboru siedmich štúdií je celkom pragmatická:Ide o štúdie, ktoré pôvodne vyšli v rozličných fakultných, či iných zborníkoch, a preto sú nielen poslucháčom slovakistiky, či iných filológií, ale často aj vedeckým pracovníkom z uvedených oblastí pomerne ťažko dostupné.Predložené štúdie vyšli v dosť širokom časovom rozpätí a s pomerne rozdielnym určením.

Sedemkrát o štýle a štylistikeJozef MlacekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01205,00 Kč

Internet a globalizácia

Celý svoj výklad autori rozložili do siedmich kapitol, no aj tak možno v jeho tematickej (či referenčnej) štruktúre zistiť tri, resp. štyri základné okruhy sledovanej problematiky. Prvým z nich je skúmanie miesta internetu v kontexte masmédií a interpretácia niektorých kľúčových pojmov z tejto sféry, predovšetkým pojmov kybernetický priestor, hypertext a virtuálna realita. Autori tu udomácňujú aj viaceré ďalšie potrebné pojmy a skutočnosti, hoci pri niektorých z nich asi bude ešte treba ďalej domýšľať ich stvárnenie na onomatologickej rovine.

Druhý zo spomenutých okruhov tohto diela predstavujú 4. a 5. kapitola, v ktorých je reč práve o antropologických aspektoch internetovej komunikácie, ale aj o etických a morálnych otázkach komunikácie v kybernetickom priestore...

V podobnom duchu pokračuje výklad aj v šiestej kapitole, iba tu pristupujú špecifické pohľady na problém globalizácie...

Internet a globalizáciaTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52276,00 Kč

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie

Publikácia je súborom ôsmich vedeckých textov z oblasti filozofie, teológie, žurnalistiky a teórie vedy, ktoré odzneli vo forme prednášok na Letnej škole organizovanej Filozofickou fakultou KU v Ružomberku a grantovanou skupinou Local Society Initiative (LSI FF KU) v r.2005 na Spišskej Kapitule.

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancieMarián Gavenda
Tadeusz Zasępa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52151,00 Kč

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií

Tento zborník obsahuje materiály zio sympózia, ktoré katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku usporiadala 28. apríla 2006 ako jedno z podujatí hľadajúcich metodologické východiská aj metodické postupy pri vstupe do riešenia vytýčeného grantového projektu...

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médiíTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52130,00 Kč

Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka

Publikácia obsahuje príspevky týchto autorov:Norbert Seibert, Guido Pollak,Jana Svobodová, Ivana Gejgušová,Milan Ligoš,Marta Germušková,Jaroslava Kosová,Lucie Bušová,Eva Veselská,Táňa Holasová,Ladislav Navrátil,Jozefína Porubcová,Ľudmila Liptáková,Jasňa Šlédrová,Jaromíra Šindelářová, Jana Baláková,Viera Kováčová,Martin Klimovič,Július Lomenčík,Radek Fridrich,Martin Fibiger,Jitka Zítková, Milena Šubrtová,Ivo Harák,Miloš Ondráš,Vlasta Cabanová,Jana Juhásová,Katarína Vilčeková,Edita Príhodová,Kilian Heerkloß,Martina Kášová,Pavol Zubal, Dana Petrusová,Marie Hádková,Anna Džambová,Júlia Baňasová,Kvetoslava Okálová, Peter Bereta,Michaela Kováčová

Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazykaMilan LigošKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52205,00 Kč

Slovensko, materializmus a desocializácia

Esej Matthewa Fforda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s predslovom kardinála Jozefa Tomka a komentármi:

Marek Babic, Martin Cajthaml, Ján Duda, Jozef Ďurček, Milan Fula, Helena Hrehová, Ján Hrkút, Janka Kaščáková, Roman Kečka, Terézia Kolková, Michaela Kováčová, Marian Kuna, Ladislav Kvasz, Petra Lajčiaková, Anton Lauček, Ivan Moďroši, Peter Olexák, Juraj Považan, Matúš Sitár, Juraj Šúst, Ladislav Tkáčik, Peter Volek

Kniha prináša esej Matthewa Fforda a kritické komentáre k nej. Fforde tvrdí, že s procesom globalizácie a vstupu do Európskej únie bude Slovensko čoraz viac vystavené dynamike západného kultúrneho vývoja. Po devastujúcich účinkoch komunizmu tak bude musieť čeliť ďalšej výzve pre svoju kresťanskú tradíciu a spoločenstvo.

Slovensko, materializmus a desocializáciaMarian KunaKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52309,00 Kč

Vlastný život. Testament

Autobiografia Rajmunda Lulla. Zasiahnutý zjavením Ježiša Krista sa rozhodol Zanechať manželku, deti a venovať sa misiám, hlavne medzi arabmi.Nebol to útek pred rodinnými povinnosťami. Bolo to nasledovanie výzvy Ježiša., ktorú pochopil ako svoje povolanie.Sprvoti ho ešte veľmi nechápal, ale ako sa mu postupne zjasňovala jeho úloha, celkom sa jeje uchopil...

Vlastný život. TestamentRajmund LullusKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52205,00 Kč

Deň vedcov II - kresťanská idea Európy

Sympózium Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa FF KU v Ružomberku pri príležitosti 10. výročia úmrtia prof. ThDr. Ladislava Hanusa DrSc.h.c.(1907 - 1994).

Deň vedcov II - kresťanská idea EurópyKarol Moravčík
Anton Tyrol
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Klasifikácia chýb v anglickej výslovnosti

Zborník zo seminára.

Klasifikácia chýb v anglickej výslovnostiJán Kozoň
Alexandra Bagiová
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53208,00 Kč

Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou

Cieľom tejto práce je predložiť výsledky výskumu periodickej tlače, konkrétne jej spravodajstva a publicistiky s tematikou Cirkvi. Všímame si spôsob informovania o vzťahu Katolíckej cirkvi a štátu: poukazujeme na to, ako sa vyvíja dialóg medzi štátom a Cirkvou na Slovensku a aká je recepcia tohto fenoménu v spoločnosti, zvlášť novinárskej...

Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikouPeter OlekšákKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53138,00 Kč

Memoriál Janka Magu 2003

Vo vašich rukách sa ocitá prvotlač mladých autorov ocenených najvyššími poctami v literárnej súťaži MEMORIÁL JANKA MAGU, vyhlásenej a vyhodnotenej v roku 2003 pod záštitou FF KU v Ružomberku a jej dvoch pracovísk...

Memoriál Janka Magu 2003Imrich VaškoKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53127,00 Kč

Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?

Zborník zo seminára FF KU a FVO 28.-29. januára 2005. Vydala FF KU v Ružomberku a Fórum pre vedecké otázky v Bratislave.

Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?Marián Gavenda
Antonín Randa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Katedry žurnalistiky FF KU 6. mája 2005.

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiáchTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie

Zborník z medzinárodnej konferencie Katedry žurnalistiky FF KU 11. novembra 2005. Ružomberok.

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácieTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Dei Verbum

Katedra teológie Filozofickej fakulty chce týmto komentárom pomôcť v biblickom štúdiu všetkým študentom teológie a ďalším záujemcom, ktorí sú nadšení pre poznávanie Božieho slova vo Svätom písme.
Tento komentár vychádza ako výsledok 4. medzinárodnej biblickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v apríli 2002 na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Dei VerbumAnton TyrolKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2003-01138,00 Kč

Katolícka moderna

Prehľad života a diel hlavných predstaviteľov katolíckej moderny s ukážkami ich básnických, prípadne esejistických prác...

Katolícka modernaAnton LaučekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2003-01135,00 Kč

Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka

Predkladaná kniha nadväzuje na našu publikáciu Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. Sledujeme v nej problematiku hlbších rozmerov vyučovania materinského jazyka, ktoré sú neoddeliteľne spojené s učiteľom a žiakom vo výchovnovzdelávacom procese...

Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazykaMilan LigošKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2003-01169,00 Kč

Evanjelista Matúš a jeho svet

Publikácia obsahuje analyzované texty z Evanjelia podľa Matúša. Svojim zameraním a metódou nadväzuje na publikáciu Anton Tyrol: Teológia "cesty" a je praktickou rukoväťou pre preberanie tohto evanjelia na biblických krúžkoch v cirkevnom roku ("A").

Evanjelista Matúš a jeho svetAnton TyrolKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2002-01172,00 Kč