Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Čas mlčení

Spirituální cestopis. Velký cestovatel Patrick Leigh Fermor v Čase mlčení putuje po tajemných krajinách ducha, ducha křesťanského mnišství. Je to cesta po podivuhodných místech i cesta časem. V tichu širokých zdí objevuje hlubokou krásu mnišského života, strohosti, kázně a kontemplace. Žije spolu s benediktiny v opatstvích St. Wandrille a Solesmes. Tíhu bažin a definitivního mlčení sdílí s cisterciáky přísné observance, trappisty v La Grande Trappe. Díla cenobitů východního mništsvtí navštíví ve skalních monastýrech v Kappadokii, v Ürgübu, odkud křesťanství bylo vyhnáno, jeho duch však vane stále krajinou. Spíše než rytmen kroků se zde setkáme s rytmem dechu, tajícího se v úžasu nad velkým dílem modlitby, práce a kontempamce. Ora et Labora!

Čas mlčeníPutování po klášterechPatrick Leigh Fermor
Dauphinkniha2020-46248,00 Kč

Ten nejnižší - život svatého Františka

Ani životopis ani hagiografie, nýbrž poetický text o životě Svatého Františka z Assisi, text o kráse matek a radosti dítěte a o andělském úsměvu Boha. Chlapec odešel s andělem a pes šel za nimi. Ta věta se zázračně hodí na Františka z Assisi. Moc se o něm neví a to je dobře. To, co se o někom ví, popravdě brání, abychom ho poznali. Přes to, co se o něm říká v přesvědčení, že dobře víme co, na něj vlastně nevidíme.

Ten nejnižší - život svatého FrantiškaŽivot svatého FrantiškaChristian BobinDauphinkniha2014-49228,00 Kč

Ostrovy pastýřů

ivotní cesta kněze. Civilní zpověď o váze kněžství. Zápisky a krásách, úskalích a hlubinách i nekonečných prostorách kterými prochází muž, který se rozhodl pro povolání Sluhy Božího.

Ostrovy pastýřůCesta knězePetr RybářDauphinkniha2014-36198,00 Kč

Krkonošské koledy

Josef Horák (1883 -1968) učitel a řídící učitel na školách v Jablonci nad Jizerou, Kruhu u Jilemnice a v Martinicích. Byl zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení učitelů krkonošských, zároveň také amatérským regionálním etnografem, především sběratelem lidových koled, osvětovým pracovníkem a spisovatelem. Vydání se dočkaly Krkonošské koledy a Vánoční povídání o koledách z Podkrkonoší a příručka Občanská výchova. V rukopise zůstalo šest knížek povídek a postřehů z hor i "kraje" a vzpomínkový sborník Rožd'alovice na přelomu století. V rodných Rožďalovicích, kam se vrátil na penzi, založil a dirigoval pěvecký sbor a dal podnět ke vzniku tamního muzea.

Krkonošské koledyJak je sebral, sepasl a notami vybavil Josef HorákJosef Hiorák
Dauphinkniha2013-49248,00 Kč

Muž a žena v próze Jaroslava Durycha

Kniha se zaměřuje na jedno z nejvýznamnějších témat umělecké prózy Jaroslava Durycha, jímž je vztah muže a ženy. Zmíněné téma se její autor pokouší interpretovat v teologicko-antropologické perspektivě. Vztah mužských a ženských postav představuje jako prostor nábožensky zaměřené iniciace, kterou na základě svého životního putování podstupují mužští protagonisté. Kniha poukazuje na možnosti spatřovat v putování mužských postav cestu člověka k Bohu jako ke svému transcendentnímu Ty. Zároveň upozorňuje na to, že postavám chudých žen, které dokonale přijímají svůj mužský protějšek, je možné přisuzovat některé výrazné christologické rysy.

Muž a žena v próze Jaroslava DurychaJan HojdaDauphinkniha2010-52298,00 Kč

Staročeské umění kuchařské

Staročeské umění kuchařské historika dr. Čeňka Zíbrta, je impozantním dílem. Nikdo neučinil pro zmapování dějin českého kuchařského umění více než on. Díky zachovaným kuchařkám, počínaje rukopisnou kuchařkou z 15. století a konče Knihou kuchařskou Kateřiny Koniášové z roku 1712, které shromáždil Čeněk Zíbrt ve svém nedostižném a nedoceněném díle, vydaném nepatrným nákladem "Staré gardy mistrů kuchařů" v Praze roku 1927, a pak znovu v malém nákladu v roce 1968, máme možnost si učinit představu, jak jedla v průběhu staletí šlechta, a bohatí měšťané, kteří ji napodobovali. Nové revidované vydání tohoto díla je třeba proto pokládat za podnětný a potřebný počin, který významně obohatí a prohloubí povšechnou informovanost o skutečné staročeské kuchyni, za kterou bývá často mylně vydávána lidová kuchyně po příchodu brambor. Pozornému čtenáři rovněž jistě neunikne důležitý fakt, jímž je hojné množství postních pokrmů. Byly to doby, kdy se žilo podle církevního kalendáře, a postních dnů v roce bylo mnoho.
Kniha není věrným reprintem. Vzhledem k rozsahu Zíbrtem nashromážděnému materiálu byl kladen důraz na vlastní recepty a z textu byly vypuštěny dlouhé pasáže v latině a ve staré němčině, které by dnešnímu čtenáři mnoho neřekly nebo by byly pokládány za nudné a nepodstatné. Byly rovněž provedeny jazykové úpravy, aby se čtenáři dostalo toto dílo do rukou v současné češtině.
Lze jen doufat, že se kniha stane nejen referenční příručkou a vhledem do kuchyně našich vzdálených předků, ale poskytne čtenářům i četné možnosti k experimentování, které jim přiblíží poznání dávných předků, k nimž vede nepochybně cesta i přes žaludek.

Staročeské umění kuchařskéČeněk ZíbrtDauphinkniha2010-52698,00 Kč

Úlomky hlíny

Sbírka jemné křesťanské lyriky, civilní a prosté.

Úlomky hlínyPetr Kaďourek
Dauphinkniha2010-52168,00 Kč

Domov

"Nic nemá vyrůst tak, aby svojí domnělou důstojností přehradilo odvěkou cestu spojující posvátnou prázdnotu mezi dvěma domy a mezi dvěma bližními. Je to mravní povinnost, kterou bychom měli mít na zřeteli při budování našich domovů, a tím spíš by měla být údělem sakrálních staveb, vládních budov, univerzit a škol."

DomovPaměť, přítomnost a zaslíbeníZdeněk Ambrož EmingerDauphinkniha2009-53198,00 Kč

Umění fugy

Žánrově těžko zařaditelné dílo, v němž se prolínají autorovy zážitky z dětství a cest, vzpomínky na setkání s významným intelektuály a spisovateli 20. století (např. A. Tabucchi, M. Zambranová, J. Andrzejewski), v závěru pak literární eseje vystřídají dojmy z návštěvy mexického Chiapasu krátce po povstání zapatistů v roce 1994. Podobně jako v hudebním útvaru fugy autor rozvíjí ústřední téma svého života, jímž je umění jako takové, psaní literatury a její četba. Svůj hlas doplňuje jak o hlasy významných současníků, tak o hlasy literárních děl minulosti i současnosti. Vzniká tak mnohohlasné dílo, čtivé a hluboké zároveň.

Umění fugySergio Pitol
Dauphinkniha2009-53448,00 Kč

Zasmušilý krasavec

Nepřehlédnutelné dílo nepřehlédnutelného francouzského spisovatele.

Zasmušilý krasavecJulien GracqDauphinkniha2009-53328,00 Kč

Román - Mýtus - Kýč

Kniha se těší laskavé podpoře těchto institucí: Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český literární fond, rakouské Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu Gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur Österreich

Román - Mýtus - KýčHermann BrochDauphinkniha2009-01328,00 Kč

Smrt svatého Vojtěcha

Další historický román Vladimíra Körnera z roku 1993 pojednává o životě a době svatého Vojtěcha, tedy o letech kolem roku 1000. Jedná se sice o vůbec nejstarší dobu, do které Körner své dílo zasadil, ale můžeme – podobně jako v ostatních jeho románech – nacházet jasné paralely k současnosti, k lidskému jednání a bytí. To se ostatně podle Körnera příliš nemění, stále jsme v osidlech mocenských bojů i soukromých bojů se svědomím. I před úzkostmi, tísní a neustálým připomenutím smrti v dějinných souvislostech, před kterou není úniku. Dobová kritika se dokonce zmiňovala o tom, že se jedná o "existenciální" román, ve kterém je "vše sepsáno v předem daném scénáři, přičemž lidské dějiny jsou pouze jeho inscenací" (Jan Schneider). Rozšiřování křesťanství a vznik českého státu byly ostatně pro Vladimíra Körnera lákavé – jeho novela vyšla totiž v roce 1993, kdy se opět ustanovovala nová podoba našeho státu a paralely s dobou sv. Vojtěcha jsou více než zřetelné. Úvahy o české státnosti jsou navíc podkresleny typickou obrazností, až filmovým viděním, které jen dokresluje atmosféru středověku.

Smrt svatého VojtěchaVladimír Körner
Dauphinkniha2009-01238,00 Kč

Světlá památka a odkaz patera Josefa Jílka

Pater Josef Jílek se narodil ve Výhni u Kaplice. Absolvoval českobudějovické gymnázium. V Českých Budějovicích vystudoval kněžský seminář a přijal svátost kněžství. Byl ustanoven kaplanem v Prachaticích, poté krátce administrátorem v Kunžaku a v letech 1936-1942 v Katovicích. Krátce před zatčením gestapem působil v Česticích. Zapojil se do protinacistického odboje; byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD a podskupinu KAREL, kterou kromě něho tvořili npor. Felix Peřka a MUDr. Karel Hradecký. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil také při falšování přihlášek a odhlášek pobytu - tak zachránil život řadě lidí. V době heydrichiády byl zatčen 5.8.1942 v Česticích. Ani ne týden před jejím osvobozením byl popraven gilotýnou 20.4.1945 v káznici Brandenburgu. V r. 1995 obdržel in memoriam od prezidenta ČR státní vyznamenání Za zásluhy 1. stupně.

Světlá památka a odkaz patera Josefa JílkaHroznata František JanoušekDauphinkniha2008-01108,00 Kč

Život za podpis. Anděl milosrdenství

Dvě novely z konce 80. let představují dva vykořeněné typy Körnerových hrdinů. Anežka Brunová, hrdinka knihy Anděl milosrdenství, je vdovou po rakousko-uherském důstojníkovi. Během první světové války se stane ošetřovatelkou v lazaretu. Baladický příběh nepostrádá ani pro Körnera typickou snahu vzepřít se osudovosti; vše ale ničí již předem daná bezvýchodnost, utrpení a situace oběti uprostřed dějin. Novela byla později zfilmována slovenským režisérem Miloslavem Lutherem.<BR><BR>Novela Života za podpis se vrací k válce roku 1866, kterou Vladimír Körner popsal v předchozích knihách Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene. Zároveň je tato kniha prologem k samotnému válečnému konfliktu a daleko víc si všímá problému konfidentství a spolupráce s represivní státní složkou. Ludvík Machl je rozervaný, skeptický hrdina, hledající svůj vlastní smysl existence a důstojnosti po podepsání spolupráce s rakouskou policií. Konfidentství je však spíše další variací základního pocitu odcizení, vědomí nenahraditelné ztráty, vykořeněnosti a nezakotvenosti. To jsou ostatně nezaměnitelné konstanty autorova stylu.

Život za podpis. Anděl milosrdenstvíVladimír Körner
Dauphinkniha2008-01268,00 Kč

Lékař umírajícího času

"Opět nejde o historický román," říká hned na začátku této knihy Vladimír Körner. Příběh doktora Jessenia, původně psaný jako scénář pro pětidílný televizní seriál (režíroval jej Miloslav Luther a vysílal se v roce 1984), byl sice inspirovaný historickými fakty rudolfínské a pobělohorské doby, ale autor znovu vytvořil typického körnerovského hrdinu, který se vymyká době končící renesance, hrdinu nezařaditelného a osamoceného. České dějiny na přelomu 16. a 17. století jsou jen historickou kulisou pro moderního, existenciálními problémy stíhaného člověka. Kniha představuje Jessenia jako účastníka konce středověku, osamělého intelektuála, který nechce a ani dost dobře nemůže vstoupit do jednotlivých politických třenic. Široce pojatý román (s přesahy do tehdejších měst, jako je Padova nebo Wittenberg) je psán s přesnou jazykovou citlivostí a záviděníhodnou, skoro básnickou výbavou. Setkáme se zde mimo jiné s až expresivní obrazností popisu první pražské pitvy i s velmi přesvědčivým obrazem císaře Rudolfa II., který je uveden nikoliv jako poblázněný sběratel, ale jako citlivý politik, podobně jako Jessenius vtažený do mocenských her. Lékař umírajícího času vyšel naposledy před dvaceti lety, ovšem od té doby nezestárl. Vladimír Körner v něm potvrdil svou autorskou výjimečnost, nezařaditelnost v rámci historické prózy 80. let a zároveň pokračování tradice těch nejlepších děl Vančurových nebo Durychových.

Lékař umírajícího časuVladimír KörnerDauphinkniha2007-01338,00 Kč

Siard Falko opat želivský

Starobylý želivský klášter, rozkládající se na soutoku Želivky a Trnávky, byl založen roku 1139 pro benediktiny ze sázavského kláštera. Po jejich odchodu se zde usadili premonstráti a klášter se brzy stal významným duchovním i hospodářským centrem kraje. Zdejší komunita premonstrátů však zanikla v době panování krále Jiřího z Poděbrad. Řeholní život v Želivě byl obnoven v roce 1622, prvním opatem vzešlým ze zdejší komunity byl roku 1661 za dramatických okolností zvolen Siard Falko. Právě toto přelomové a bouřlivé období působivě zachytil ve svém textu jiný z opatů želivského kláštera, Bohumil Vít Tajovský, jehož životní osudy i spojení se Želivem byly neméně dramatické, třebaže se odehrály o tři sta let později.

Siard Falko opat želivskýBohumil Vít TajovskýDauphinkniha2007-01238,00 Kč

Počátky staročeské mystiky

Počátky staročeské mystiky nabízejí vhled do nábožensko-mystické literatury druhé poloviny XIV. století. Obsahují výbor ze sborníku tzv. Ráje duše a traktátů Tomáše Štítného ze Štítného, včetně úryvků z překladu Zjevení sv. Brigity

Počátky staročeské mystiky Dauphinkniha2005-52168,00 Kč

Post bellum 1866. Post bellum - Svíbský les. Oklamaný - Der Betrogene

Ve třech novelách (Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene) se Vladimír Körner pokusil o osobitý přístup k dějinné události prusko-rakouské války roku 1866. Hlavními hrdiny jeho novel jsou beznadějní outsideři, poznamenaní totálním existenciálním zmarem a ztrátou všech lidských hodnot. Nikdo z nich není schopen se se zkušeností války vyrovnat a všichni bloudí zpět k výchozímu bodu, kterým je právě bitva u Hradce Králové. Nechybí zde ani typicky "körnerovsky" naturalistická obraznost, expresivní chvění a hluboká skepse.

První dvě novely vyšly spolu v roce 1986 pod společným názvem Post bellum 1866 a jsou vlastně tím, co zbylo z původního Körnerova záměru vytvořit velký román o válečném roku 1866. Třetí novela, Oklamaný - Der Betrogene, která vyšla v roce 1994 a byla odměněna Cenou Českého literárního fondu 1995, patří k vrcholným dílům české prózy 90. let 20. století.

Post bellum 1866. Post bellum - Svíbský les. Oklamaný - Der BetrogeneVladimír KörnerDauphinkniha2005-52289,00 Kč

Pašijové hry

"Ghelderode, to je diamant, uzavírající náhrdelník básníků, který má Belgie kolem krku. Tento černý diamant vrhá kruté i vznešené záblesky. Zraňují jen malé duše. Ostatní oslňují." Jean Cocteau. Parafráze pašijových her belgického vlámského dramatika píšícího francouzsky

Pašijové hryMichel de GhelderodeDauphinkniha2002-01198,00 Kč

Brněnská etuda aneb jak si Nathan Blumenbaum a Ferdi Huberů nakonec přece jen potykali

Drobná novela o tom, jak lze přežít světovou válku a jak snadno lze zahynout v míru. Česko-německé vydání.

Brněnská etuda aneb jak si Nathan Blumenbaum a Ferdi Huberů nakonec přece jen potykaliBrünner Etüde oder wie Nathan Blumenbaum und der Huber Ferdi einander schlieslich doch dutztenFelix SeebauerDauphinkniha2001-0198,00 Kč

Dohlížet a trestat

Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí.

Dohlížet a trestatKniha o zrodu vězeníMichel Foucault
Dauphinkniha1999-52428,00 Kč

Povídejme si, děti

Reedice proslulé knížky určené dětem s doprovodem autorových ilustrací.

Povídejme si, dětiJosef ČapekDauphinkniha1998-53148,00 Kč

Pilát Pontský

Anti sci-fi novela o tom, co předcházelo Pilátovu rozhodnutí a co ukazuje, že se mohl rozhodnout jinak.

Pilát PontskýRoger CailloisDauphinkniha1998-01168,00 Kč

Struktura vývoje

Nové rozšířené vydání souboru studií předního českého literárního historika strukturalistické orientace z 50. a 60. let.

Struktura vývojeFelix VodičkaDauphinkniha1998-01458,00 Kč

Lullaby

Drobná poetická próza jednoho z velikánů současné francouzské literatury.

LullabyJ.M.G. Le ClézioDauphinkniha1996-01158,00 Kč