Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Kniha je prvním pokusem o ucelený pohled na pravoslavnou komunitu na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi v 19. a 20. století. Autoři se zabývají problematikou formování ortodoxní církve a líčí její osudy v letech první republiky, za druhé světové války a po roce 1945. Zvláštní pozornost pak věnují postavení pravoslavné církve v období komunistické totality. Historická fakta doplňují evokací životního díla četných jejích protagonistů. Nedílnou součástí práce je bohatá obrazová příloha. Knížka nabízí zasvěcený pohled do církevních a společenských dějin dvou století.<BR><BR>PAVEL MAREK<BR><BR>Nar. 1949 v Šumperku. Působí jako profesor na Katedře historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se politickými, církevními a kulturními dějinami 19. a 20. století. Je autorem řady monografií, studií a článků, editorem pramenů a sborníků vědeckých prací, např. Český katolicismus 1890–1914 (2003); Pravoslavní v Československu 1918–1942 (2004); Církevní krize na počátku Československé republiky (2005); Arcibiskup pražský František Kordač (2005); Emil Dlouhý-Pokorný (2007); Arcibiskup Sawatij (2009, s V. Burehou a J. Danilcem); Josef Žídek (2010); Čeští křesťanští sociálové (2011); Politické programy českého politického katolicismu (2011) aj.<BR><BR>MARTIN LUPČO<BR><BR>Nar. 1982 ve Vranově nad Topľou. Vysokoškolské studium absolvoval na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku a v současné době dokončuje na její katedře historie doktorandské studium. Připravuje dizertační práci na téma dějin pravoslavné církve na Slovensku po roce 1945. Současně působí pedagogicky na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku a na Slovenskom inštitúte vzdelávania v Bratislavě. Je autorem monografie Židovská minorita v dejinách Slovenska a Vranovského okresu (2008) a studií k dějinám pravoslavné a řeckokatolické církve a židovské komunity na Slovensku, např. Pravoslávna cirkev v obnovenej Československej republike (Byzantinoslovaca 2010); Príprava, priebeh a dôsledky Akcie „P“ na východnom Slovensku (Theologos 2011); Die Erneuerung und die Tätigkeit der orthodoxen Kirche in den Jahren 1945–1951 (in: Church and Ethnicity in History, 2011); Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku v rokoch 1968–1980 (in: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí, 2012) aj.

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. stoletíProlegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992Pavel Marek
Martin Lupčo
CDKkniha2013-10498,00 Kč

Jan Šrámek a jeho doba

Předkládaná monografie „Jan Šrámek a jeho doba" je sondou do životního díla jedné z pozoruhodných postav moderních českých dějin, katolického duchovního a křesťansko-sociálně orientovaného politika, který v roli zakladatelské osobnosti výrazně poznamenal dějiny českého politického katolicismu a vtiskl mu osobité rysy. Jednotlivé kapitoly knihy evokují významné okamžiky a fáze jeho života, sledují inspirace aktivit, hodnotí kroky na cestě do čela moravských křesťanských sociálů a po 1. světové válce do vedení Československé strany lidové. Šrámek však nezůstal pouze stranickým funkcionářem, ale za první československé republiky patřil k nejužší elitě politiků jako ministr mnoha koaličních vlád, v letech Švehlovy nemoci zastupující premiér a nakonec v období okupace republiky německými nacionálními socialisty předseda londýnských emigračních vlád a v letech 1945-1948 místopředseda vlády. Šrámkovo životní úsilí je zarámováno do širších souvislostí doby a jednotlivé části knihy je propojují se snahami spolupracovníků, souputníků i protivníků. Práce jako celek v mnoha ohledech přispívá k hlubšímu poznání a pochopení českých a slovenských dějin konce 19. a první poloviny 20. století.

Jan Šrámek a jeho dobaPavel Marek
CDKkniha2010-52598,00 Kč

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Církevní dějiny tvoří nedílnou součást národní historiografie a sdílejí všechny její osudy. Zejména ve druhé polovině 20. století bylo dějepisectví v Československu těžce postiženo politickým totalitním režimem nastoleným v roce 1948. Proto je možné reflektovat existenci řady deficitů a dluhů, jež stojí před historickou obcí na prahu 21. století jako úkol i výzva k nápravě tohoto stavu. To znamená také současně reagovat na nové podněty, které přináší evropská a světová historiografie. Zejména tyto motivy vedly tři pořadatelské instituce - Katedru histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedru historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně - k přípravě mezinárodní vědecké konference na téma „Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii".<BR>Hlavním záměrem pořadatelů konference se stalo zhodnocení stavu výzkumu moderních církevních dějin v širším chápání a pojetí v období let 1848-2000 na území Slovenska a českých zemí. Referáty měly reagovat na stav historiografie v jednotlivých dějinných fázích a úsecích (1848-1918, 1918-1945, po roce 1945), reflektovat syntézy a klíčové historické práce, monografie a klíčová pojednání, která lze označit za posun ve výzkumu určitého tématu. Významné místo patřilo rovněž hodnocení historiků, kteří podstatně přispěli k výzkumu církevních dějin v celostátním měřítku, případně v regionech. Pořadatelé počítali s tím, že konferenční jednání obsáhne celou šíři církevních dějin jak ve smyslu tematickém (historie, teologie, politika, umění, literatura, sociologie, školství atd.), tak ve smyslu zachycení všech křesťanských církví (katolické, pravoslavné, protestantských, starokatolické, československé husitské atd.) a dalších církevních organizací. Předkládaný sborník je výsledkem zmíněného konferenčního úsilí.

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografiiPavol Mačala
Jiří Hanuš
CDKkniha2009-53498,00 Kč

Setkání

Kniha je výběrem z autorových biograficky zaměřených prací vzniklých v posledních patnácti letech. Představuje osobnosti světského a duchovního života, které významným způsobem zasáhly do veřejného dění na přelomu 19. a 20. století. Jejich pojítkem je většinou dramatický životní osud a vazba na otázky víry, náboženství, církví a sekularizace života moderní české společnosti.

SetkáníOsobnost v politickém a veřejném životě na přelomu 19. a 20. stoletíPavel MarekCentrum dějin křesťanské politikykniha2009-53297,00 Kč

Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953

Kniha je pokusem o ucelený pohled na dějiny české pravoslavné církve od poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století, kdy získala autokefální postavení. Jejím jádrem je popis formování církve v letech první Československé republiky a líčí dramatické osudy zakladatelské generace duchovních kolem biskupů Sawatije a Gorazda. Vedle evokace bojů o jurisdikci si všímá také života ruské meziválečně emigrace v Česko­slovensku vedené biskupem Sergijem. Autoři sledují problematiku pravoslaví na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi a svou práci koncipují tak, aby uspokojila širší veřejnost i náročného čtenáře. K atraktivitě tohoto knižního titulu přispívá také rozsáhlá obrazová část a uvítají ji nejen zájemci o pravoslaví, religionistiku, náboženské a církevní dějiny, ale všichni, kteří touží po prohloubení poznatků o vývoji moderní české společnosti 20. století.

Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské RusiVolodymyr Bureha
Pavel Marek
CDKkniha2008-01398,00 Kč

Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007

Kniha soustřeďuje studie na téma politického katolicismu a představuje jeho různorodost a proměnlivost v závislosti na čase. Příspěvky si všímají vývoje tohoto fenoménu v moderních českých dějinách a prezentují apologetické a aktivizační poslání ve střetu s nástupem a expanzí industriální společnosti a totalitním režimem etablovaným v letech po skončení druhé světové války. Sborník chce současně ukázat význam propojení teorie a praxe politického katolicismu důrazem na pojmovou přesnost při označování některých jevů a skutečností, které se v průběhu času mění a významově posouvají. Obsahová pestrost pojednání vytváří z předkládané knihy přitažlivý a čtivý celek obohacující čtenáře o nové poznatky a posouvající naše znalosti o politickém katolicismu dopředu.

Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007Pavel Marek
CDKkniha2008-01245,00 Kč

Emil Dlouhý Pokorný

Námětem knihy jsou dramatické životní osudy Emila Dlouhého-Pokorného (1867–1936), dnes takřka zapomenuté postavy veřejného života konce 19. a první poloviny 20. století. Na počátku bouřlivých 90. let se stal průkopníkem křesťanského socialismu v našich zemích a řadí se k zakladatelským osobnostem katolického politického stranictví. Patřil tehdy k několika málo osobnostem, které pochopily dobové evropské trendy a pokusily se v českých zemích rozšířit myšlenky křesťanské demokracie.<BR>Významné místo zaujímá také v dějinách české Katolické moderny jako literárně-uměleckého proudu a církevně opravného hnutí, které vystoupilo s apologií ideálů křesťanství a chtělo zastavit procesy sekularizace české společnosti. Stal se vůdčí osobností radikálního křídla modernistů v Čechách a byl znám jako břitký žurnalista a redaktor několika časopisů.<BR>V roce 1920 navázal na svou modernistickou minulost a stal se zakladatelskou osobností národní Církve československé (husitské) a zapsal se do jejích dějin jako budovatel a nekompromisní obhájce vize demokratické a moderní církve 20. století.<BR>Veřejné působení Emila Dlouhého-Pokorného je líčeno na pozadí jeho privátních osudů plných překážek a nepochopení, které zdolával se vší houževnatostí, poctivostí a oddaností víry ve svou pravdu.

Emil Dlouhý PokornýŽivot a působení katolického modernisty, politika a žurnalistyPavel Marek
CDKkniha2007-01349,00 Kč

Korespondence katolické moderny

Dopisy Františka Bílka a Karla Dostála-Lutinova z let 1896 – 1923.

Korespondence katolické modernyŠtěpán Kohout
Pavel Marek
Gloriakniha2007-01195,00 Kč

Osobnost v církvi a politice

Sborník z konference pořádané v Olomouci ve dnech 27.–28. dubna 2006 s názvem Osobnost v církvi a politice – čeští a slovenští křesťané ve 20. století přináší více než pět desítek příspěvků o známých i polozapomenutých postavách, které se významným způsobem zapsaly do života české a slovenské společnosti. Svým rozsahem nevytváří ani tak kaleidoskop rozmanitých pohledů, jako spíše pohled, který usiluje o komplexní uchopení tématu. Jednotlivé texty se totiž zaměřují na politické, sociální a kulturní problémy, jimiž minulé století oplývá, a mapují proto i podhoubí, z něhož vyrůstají ideologické režimy a další výzvy, na něž museli křesťané hledat odpovědi a nové způsoby jednání. Reprezentativnost publikace dokládá výběr odborníků, kteří byli vyzváni, aby zpracovali jednotlivé portréty, její vyhraněný ekumenický charakter (postavy čtyř křesťanských tradic a lidé stojící na okraji církevních společenství) a v neposlední řadě i způsob zpracování. Čtenáři mají možnost získat nejen informace o vynikajících i kontroverzních osobnostech českého a slovenského křesťanstva, ale mohou se též ponořit do celé řady problémů, před nimiž stáli duchovní a laici v naší nedávné minulosti.

Osobnost v církvi a politiceČeští a slovenští křesťané ve 20. stoletíJiří Hanuš
CDKkniha2005-52498,00 Kč

Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924)

Kniha je sondou do bouřlivého období provázejícího vznik samostatného československého státu po skončení první světové války. Národní revoluce symbolizovaná heslem "Prč od Habsburků" vyvolala nejen řešení státoprávních otázek, ale byla spojena také s nutností vypořádat se s minulostí, s řadou dalších problémů, mezi něž patřil i tzv. austrokatolicismus, tj. těsné sepětí monarchie s katolickou církví. Volání "pryč od Říma" tak vyústilo v hlubokou krizi v církevní sféře, kterou musel řešit jak nový stát, tak římskokatolická církev. V roce 1920 vzniká církev československá, ale k revolučnímu pohybu došlo také v dalších církevních organizacích.
Kniha založená na využití široké škály archivních zdrojů a materiálů úřední i soukromé povahy popisuje události v římskokatolické církvi a evokuje počátky formování církví československé a pravoslavné na pozadí vyústění českého katolického modernismu. Text líčí dramatické události na počátku 20. let 20. století, je faktograficko zaměřenou a poutavou četbou pro zájemce o moderní české politické, kulturní a církevní dějiny.

Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924)Pavel MarekNakladatelství Luboš Marekkniha2004-53250,00 Kč

Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942

Kniha je prvním uceleným výkladem dějin českého pravoslavného hnutí od poloviny 19. století do počátku 40. let 20. století. Soustřeďuje se především na popis úsilí o vytvoření pravoslavných eparchií v letech první Československé republiky na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Líčí dramatické osudy biskupů Savatije, Gorazda a dalších protagonistů tehdejší pravoslavné církve v širším kontextu československých politických a církevních dějin.

Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.Pavel MarekNakladatelství Luboš Marekkniha2004-01390,00 Kč