Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sloužím Tajnému ohni

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si všímá Tolkienových názorů na povahu jazyka a mýtu. Zabývá se otázkou, do jaké míry byl Tolkien ovlivněn katolickou vírou a tradicí. Pozorně sleduje jednotlivé vrstvy „teologie Středozemě“ a dospívá k hlavnímu tématu knihy, kterým je Tolkienovo osobité pojetí tvořivé fantazie. Podstatným rozměrem Tolkienovy tvůrčí metody je totiž pojetí fantazie jako nástroje vnímání. Tedy jako čidla, které ohledává skryté roviny skutečnosti a dokáže proniknout až k duchovním základům viditelného světa.

Sloužím Tajnému ohniDuchovní zdroje literární tvorby J. R. R. TolkienaPavel Hošek
CDKkniha2020-25198,00 Kč

Evangelium podle Jaroslava Foglara

Originální a čtivě napsaná kniha známého teologa a religionisty představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních. Autorovi, který se důkladně seznámil s literárním a organizačním dílem autora Rychlých šípů a dalších nesmrtelných děl, jde především o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle Hoška neodmyslitelným způsobem svázáno s jeho mnohovrstevnatým působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické univerzum, o návod k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci i konkrétní činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby. Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se vyjádřit jeho charakteristické rysy.

Evangelium podle Jaroslava FoglaraPavel Hošek
CDKkniha2020-18, 2019-42198,00 Kč

Je to náš příběh

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ, domov a tradice nové a nebývalé ozvučnosti. V překotném tempu změn a v silovém poli globálních ohrožení se s novou naléhavostí ozývá otázka české národní a kulturní identity. A právě v této souvislosti často zaznívá odkaz na dříve spíše opomíjené křesťanské hodnoty naší kultury. Oživení vlasteneckých citů a postojů jde ruku v ruce s připomínáním křesťanského kulturního dědictví českého národa.

Je to náš příběhTeologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kulturyPavel Hošek
CDKkniha2020-18198,00 Kč

V dobrých rukou

Záznam rozhlasových dialogů Petra Vaďury s doc. Pavlem Hoškem, Th. D ., vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho cílem je zprostředkovat skutečnost, kterou sám prožil: setkání s Bohem, který je za biblickými texty, i důsledky, které toto setkání mělo pro jeho život. Dokáže ilustrovat velké pravdy na prostých životních příkladech, přitom mu nechybí ani smysl pro humor. Nepatří ke křesťanům, kteří jsou uzavřeni do svého světa a lidstvo dělí na „sebe“ a „ty druhé“. Čtenář je pro něho vždy rovnocenným partnerem, nepředkládá mu nikdy hotové pravdy, ale spíš ho zve k zamyšlení a rozhovoru. Sympatická je i jeho tendence ztotožňovat se nikoli s takzvaně „dokonalými“, ale s hříšníky, kteří teprve hledají svou cestu. Znalosti židovské náboženské tradice mu pomáhají uvádět čtenáře do smýšlení biblických postav, do života starověkého I zraele a židovstva Ježíšovy doby. Díky svým zkušenostem z církevního prostředí umí pojmenovat mnohé dobré i špatné vlastnosti dnešních křesťanů. Pastorační zkušenost a hluboká empatie jeho úvah inspirují tak čtenáře k vlastnímu domýšlení biblic

V dobrých rukouRozhovory nad BiblíPavel Hošek
Vyšehradkniha2019-43298,00 Kč

Evangelium lesní moudrosti

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrodružných knih pro mládež (zejména slavných románů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej znají jako autora povídek z prostředí divoké přírody, jejichž hlavními postavami jsou zvířata (Děti divočiny, Divoké děti pustin, Král vlků atd.). Méně známý je Seton jako filosof a duchovní učitel. Přitom základním východiskem jeho celoživotního díla byla svébytná duchovní filosofie, ke které v průběhu svého myšlenkového zrání dospěl. Předávání a šíření tohoto učení se postupně stalo jeho životním posláním. Kniha Evangelium lesní moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii. Známý autor Pavel Hošek, religionista a teolog, napsal další knihu, která se dívá novýma očima na klasické autory. Po C. S. Lewisovi a J. Foglarovi přichází na řadu právě E. T. Seton.

Evangelium lesní moudrostiDuchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona SetonaPavel Hošek
CDKkniha2019-42198,00 Kč

Islám jako výzva pro křesťany

Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných základů vlastní víry. Co je adekvátní křesťanskou reakcí na \"islámskou výzvu\" současnosti? V rukou držíte jedinečné pozvání k reflexi této otázky.

Islám jako výzva pro křesťanyPavel Hošek
Návrat domůkniha2017-31125,00 Kč

Kouzlo vyprávění

Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů - a to především, ač nikoli výlučně - v souvislosti se specifickým pojetím účinku literárních fikčních světů na mysl vnímatele, které najdeme v díle britského spisovatele C S. Lewise a které lze poměrně výstižně označit jeho vlastním výrazem "křest fantazie".

Kouzlo vyprávěníPavel Hošek
Návrat domůkniha2017-31, 2013-01170,00 Kč

Cesta do středu skutečnosti

C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí skutečnosti. Toto pojetí má zásadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní a hmotnou dimenzí reality, na jeho porozumění povaze poetického jazyka a umělecké tvorby, ale také na jeho přesvědčení týkající se tajemství lidského údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné seznámení s Lewisovým pojetím skutečnosti, jemuž je věnována tato studie, je důležitým předpokladem k porozumění jeho dílu. Proto se kniha neobrací jen ke studentům literární vědy, anglistiky, filosofie, teologie a religionistiky, ale také ke všem čtenářům C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho příběhů tuší hlubší myšlenkový svět.

Cesta do středu skutečnostiSměřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. LewisePavel Hošek
CDKkniha2014-46179,00 Kč

A bohové se vracejí

Knížka vypráví „příběh“ postupného slábnutí náboženství v několika uplynulých staletích a posléze jeho mnohostranného zesílení a návratu v nedávné minulosti a současnosti. Po ohlédnutí na tradiční společnost následují kapitoly (1.) o zesvětštění západní kultury od nástupu novověku, (2.) o návratu náboženství a jeho bohů do veřejného prostoru v podobě politických hnutí, fundamentalismu a nábožensky motivovaného násilí, (3.) o formách religiozity charakteristických pro postmoderní kulturu, (4.) o specifické situaci náboženství v české společnosti a (5.) o možnostech navázání na trendy postmoderní doby v církevní práci.

A bohové se vracejíProměny náboženství v postmoderní doběPavel HošekMlýnkniha2012-22139,00 Kč

Dějiny Madagaskaru

Madagaskar je ostrov s neobyčejně zajímavou historií. Od nejstarších dob se zde prolínaly vlivy arabské, africké i asijské. Toto dlouhodobé míšení se projevilo i ve specifické místní kultuře, která se zcela odlišuje od tradiční kultury africké na svahilském pobřeží. Již v 16. století se stal Madagaskar důležitou obchodní křižovatkou. V období 1896 až 1960 byl pod francouzskou nadvládou, malgaští vojáci bojovali na frontách první i druhé světové války na straně Francouzů. Od roku 1960 se rozvíjela nezávislá Malgašská republika.

Dějiny MadagaskaruPavel HošekNakladatelství Lidové novinykniha2010-52299,00 Kč

Židovská teologie křesťanství

Studie Židovská teologie křesťanství je věnována pozoruhodné a v českém prostředí takřka neznámé rozpravě mezi židovskými učenci posledních desetiletí. V této rozpravě dochází k významnému posunu v hodnocení vzniku, povahy a dějinného poslání křesťanské víry a křesťanské církve, a také ve způsobu, jak tito židovští učenci interpretují ústřední výpovědi křesťanské tradice. Usilují o autenticky židovské porozumění křesťanství, které zůstává pevně zakotvené v souřadnicích rabínského myšlení a které se chce zároveň co nejvíce přiblížit tomu, jak křesťané rozumějí sami sobě a své víře. Ve svém úsilí o rozvíjení židovské teologie křesťanství vycházejí tito učenci z přesvědčení, že po staletích nedorozumění, nepřátelství a pronásledování přichází doba, kdy si Židé a křesťané mohou konečně navzájem naslouchat a porozumět.<BR>DOC. PAVEL HOŠEK, TH.D. (nar. 1973) studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době působí jako vedoucí katedry religionistiky. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005) a Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010).

Židovská teologie křesťanstvíPavel Hošek
CDKkniha2010-52198,00 Kč

Cesta ke kořenům

Studie Cesta ke kořenům se týká fascinujícího a dramatického zápasu několika rodopisců o změnu v dosavadním způsobu historického pojednávání o osudech kdysi slavného rytířského rodu Milnerů z Milhausenu. Zápasu, který byl motivován jejich neochvějným přesvědčením, že jsou přímými potomky této rodiny. Je to zápas o zakotvení vlastní a rodinné identity, zápas o zachování rodové paměti a tradování rodinného příběhu, zápas o nalezení vlastního místa v dějinách identifikací s rozhodujícími momenty a symboly slavné rodové minulosti - s proměnlivým důrazem na jejich národní, společenský, kulturní a náboženský rozměr. Je to zápas o zakotvení identity vyprávěním příběhu. Zápas, jehož nikoli nepodstatným a nesmírně zajímavým rozměrem je skutečnost, že stále pokračuje.<BR>Doc. Pavel Hošek, Th.D. (1973) studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době působí jako vedoucí katedry religionistiky. Zabývá se vztahem mezi teologií a vědou o náboženství a problematikou mezináboženské koexistence a mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004) a Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005).

Cesta ke kořenůmOdkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositeléPavel Hošek
CDKkniha2009-53198,00 Kč

Cesty k porozumění jinému

Pavel Hošek – Wilfred Cantwell Smith – vědec a humanista<BR> Ivan Štampach – Mezináboženské vztahy v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe ve srovnání s jinými koncepcemi<BR> Karel Floss – Víra a náboženské vyznání u Wilfreda Cantwella Smithe<BR> Zdeněk Vojtíšek – Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe<BR> Summary

Cesty k porozumění jinémuTeologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella SmitheKarel Floss
Zdeněk Vojtíšek
Dingirkniha2009-01175,00 Kč

Hans Küng

Soubor čtyř studií, věnovaných nejdůležitějším myšlenkám velikého křesťanského myslitele Hanse Künga u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.<BR><BR>Hans K?ng a jeho dílo<BR>Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga<BR>Küngova koncepce mezináboženských vztahů ve srovnání s jinými pojetími<BR>Hans Küng a filosofie

Hans KüngTeolog na hraněHans Küng
Dingirkniha2008-01175,00 Kč

Na cestě k dialogu

Tato práce chce být příspěvkem do již několik desetiletí trvající intenzivní diskuse o adekvátních teologických a etických předpokladech mezináboženských vztahů, mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce, nebo jinými slovy o principech koexistence křesťanství a ostatních náboženských tradic v dnešním globalizovaném světě, světě náboženského pluralismu.
Doslov napsal Prof. T. Halík.

Na cestě k dialoguPavel HošekNávrat domůkniha2004-53199,00 Kč

C. S. Lewis

Autor se ve své rozsáhlé odborné studii – zaměřené na dílo profesora literatury na univerzitě v Cambridge C. S. Lewise – pokouší odpovědět na řadu otázek, které se kolem Lewisových prací již několik desetiletí vynořují: Co je tak zvláštního na C. S. Lewisovi? Čím se tento nenápadný pan profesor liší od jiných spisovatelů? Proč je Lewis čten a milován starými i mladými, věřícími i nevěřícími, prostými lidmi i intelektuály? Proč jsou jeho knihy tak nepodobné tomu, co známe pod pojmem křesťanská apologetika?
Hoškova precizní studie vychází nejen z poctivého studia primárních i sekundárních pramenů, ale i z uctivě kritického vztahu k C. S. Lewisovi jako autorovi. Kniha je určena nejen všem milovníkům Lewisova díla, neboť odhaluje náboženské podhoubí literární tvorby tohoto spisovatele, nýbrž i všem čtenářům, kteří mají v oblibě žánr mytopoetického vyprávění.

C. S. Lewismýtus, imaginace a pravdaPavel HošekNávrat domůkniha2004-01136,00 Kč