Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…"

Publikace se zabývá českou morální teologií od jejích počátků v poslední čtvrtině 19. století do poloviny století dvacátého. Autor kriticky hodnotí jednotlivé spisy, konfrontuje jejich postoje s dobovou společenskou a politickou situací a uvádí je do souvislosti s prohlubující se izolací církve. Vedle obecných aspektů morálky je v rámci morálky speciální věnován zvláštní zřetel sexuální, politické a sociální etice.

Obsah

Slovo úvodem

Morálně teologická literatura v období 1884-1948
Časové vymezení zkoumaného období
Šíře morálně teologické literatury vydávané ve vymezeném období
Teoretický i praktický přístup

Situace společnosti a katolické církve
Společnost
Společnost a církev

Struktura základních prací české morální teologie
Jan Nepomuk Stárek: Mravověda, 1884
Karel Lev Řehák: Katolická mravouka, 1893
Antonín Vřešťál: Katolická mravouka, 1909-16
Reginald M. Dacík: Mravouka, 1946
Dominik Pecka: Umění žíti. Katolická mravouka, 1947 (imprimatur z r. 1940)

Přehled autorů a jejich díla

Charakteristika práce českých moralistů - aspekty obecné morálky
Apriorní a empirické poznání
Napětí mezi nadčasovostí a historickou podmíněností
Nauka nezávislá a závislá na měnící se situaci
Nadčasová nauka o časných věcech
Neomylnost magisteria ve věcech víry a ve věcech mravů
Metodika teologické práce a zdůvodnění platnosti mravního zákona
Důležitost otázky po zdůvodnění mravního řádu
Argumentace nejvyšším cílem
Argumentace církevní naukou
Zdůvodnění konkrétních mravních norem
Magisterium
Písmo
Přirozený zákon
Státní zákon
Univerzalita mravního požadavku a její omezení
Mravnost a víra v Boha
Univerzální požadavek mravnosti
Dvojí teologie hříchu
Theologia moralis specialis
Reginald M. Dacík, Mravouka
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka
Zapovězené knihy
Teologie omlouvání
Konstantin Miklík, Klíč k dobré literatuře; četba knih s hlediska morálního a kanonického
Josef Novotný, Index a věda
Morálka a zákon
Požadavky mravnosti a práva
Teorie zásluh. Nárok člověka vůči Bohu
Zákon, svědomí a svoboda

Obnova teologického myšlení a církevní praxe a její překážky
Snahy o obnovu a rozvoj teologického myšlení a církevního života
Byla česká teologická etika skutečně teologií?
Smysl otázky
Biblické zjevení a filozofická spekulace v morálně teologické argumentaci
Teologická argumentace ve filozoficko-etických pojednáních
Filozofická argumentace v teologii bez biblického zakotvení
Ohrožení teologického charakteru teologické etiky
Instrumentalizace "dobrého" skutku
Normy církevního práva chápané jako normy mravní
Normy státního práva chápané jako normy mravní
Nereflektování historicko-společenské a kulturní podmíněnosti
Partikularizace univerzálně platných mravních norem
Nerozlišení závaznosti mravních a náboženských norem jednání
Nerozlišení mravní a morální roviny jednání
Zhodnocení

Speciální morálka
Sexuální etika
Jan Nepomuk Stárek, Katolická mravověda, 1884
Plnění manželské povinnosti
Hodnocení manželství a celibátu
Karel Lev Řehák, Katolická mravouka, 1893
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka, 1909-1916
Josef Mouřinovský, Satanovo pirátství: Žena, 1936; Kněz manželům
Reginald M. Dacík, Mravouka, 1946
Situační podmíněnost mravních požadavků
Každý hřích nečistoty je těžký?
Manželství a panenství
Homosexualita
Masturbace neboli sebeprznění
Zabraňování početí
Antonín Melka, Homosexualita, 1933
Řeholní sestra u nemocných
Exkurs: Augustinus Aurelius a jeho nauka o pohlavnosti a manželství
Politická etika - křesťan a stát
Jan Stárek, Katolická mravověda, 1884
Karel Lev Řehák, Katolická mravouka, 1893
Jan Dvorecký, Kříž Kristův čili rudý prapor socialismu.
Třicet májových kázání o sociální otázce, 1895
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka, 1909-1916
Josef Novotný, Mravnost a náboženství. Obrana základů
katolické mravouky oproti moderním proudům ethickým, 1921
Timotheus Vodička, Principy sociální ethiky, 1945
Reginald M. Dacík, Mravouka, 1946
Dominik Pecka, Umění žíti. Katolická mravouka, 1947
Tendence vývoje
Sociální etika - vývoj sociálně etického myšlení v českých zemích do roku 1948
19. Století
Odklon od náboženství a církve
Rychlý rozvoj sociální etiky
Negativní hodnocení moderní společnosti
Představy utopické i reálné
Sen o utopii
Reálný pohled na pozemskou skutečnost
Bedřich Vašek
Antonín Cala
Antonín Pimper

Závěr

Resumé
Zkratky
Použité prameny a literatura
Příloha: česká katolická morální teologie 1884-1948 (seznam publikovaných spisů)
Jmenný rejstřík

"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…"Česká katolická morální teologie 1884 - 1948Libor OvečkaKarolinumkniha2010-52400,00 Kč