Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do pozemského těla.

Duše, prozřetelnost a svoboda podle OrigenaŠest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na ZápaděLenka Karfíková
Vyšehradkniha2019-21249,00 Kč

Filosofie Augustinova mládí

Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon od novoplatonských myšlenek pod vlivem křesťanství. Tento pohyb je představen na třech tématech nestejné šíře: na Augustinově pojetí moudrosti (studie Sapientiae amor), na jeho představě o vztahu duše a těla (studie Duše a tělo v Augustinových raných dílech) a konečně na jeho úvahách o paměti a fantazii (studie Fantazie a paměť v Augustinově korespondenci s Nebridiem, k níž je připojen český překlad dopisů 6 a 7).

Filosofie Augustinova mládíLenka KarfíkováOikoymenhkniha2016-13188,00 Kč

Milost podle Theodora z Mopsuestie

Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň jako autor christologické koncepce, v níž je velký význam přičítán Kristovu lidství. Studie zkoumá význam Theodorovy exegeze i teologie pro představu milosti v celém jeho dochovaném díle.

Milost podle Theodora z MopsuestieLenka KarfíkováOikoymenhkniha2011-52138,00 Kč

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«,
Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona,
Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy,
Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu,
Jiří Mrázek: Milost v Prvním a Druhém listu Petrově,
Jan A. Dus: Milost u Klémenta Římského,
Matyáš Havrda: Valentinovské pojetí milosti,
Vít Hušek: Nauka o milosti u Ambrože Milánského,
Lenka Karfíková: Augustinův dvojí výklad Pavlovy nauky o milosti,
Ladislav Chvátal: Kosmologické předpoklady nauky o milosti u Maxima Vyznavače.

Milost podle Písma a starokřesťanských autorůLenka Karfíková
Jiří Mrázek
Mlýnkniha2010-52139,00 Kč

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému.
JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis.
JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše.
PETR SLÁMA: „Povstane z trůnu soudu a posadí se na trůn milosti“ – milost v rabínské literatuře.
JAN ROSKOVEC: Milost v janovských spisech Nového zákona.
JAN A. DUS: Milost u Ignatia Antiochejského.
MATYÁŠ HAVRDA: Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského.
VÁCLAV VENTURA: Milost v pojetí prvních mnichů – Dopisy Antonínovy a Pachomiana.
FILIP OUTRATA: Milost u Juliána z Aeclana.
VÍT HUŠEK: Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529).
TEREZA POŠTOVÁ: Milost v moraliích Řehoře Velikého.
LADISLAV CHVÁTAL: Zbožštění skrze darované synovství – pojetí milosti u Maxima Vyznavače.
LENKA KARFÍKOVÁ: „Jeho návrat k Otci je zbožštění člověka“ – milost podle Eriugenových výkladů k Janovi.

Milost v antické, židovské a křesťanské tradiciLenka Karfíková
Jan A. Dus
Mlýnkniha2010-52199,00 Kč

Milost v patristice

MIROSLAV ŠEDINA, Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému;
JIŘÍ MRÁZEK, Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře;
MATYÁŠ HAVRDA, Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu;
PETR KITZLER, Vis divinae gratiae, potentior utique natura: Tertullianovo pojetí Boží milosti;
VÁCLAV VENTURA, Órigenova mnohotvárná milost;
LENKA KARFÍKOVÁ, Milost v Katechetických homiliích Theodora z Mopsuestie;
VÍT HUŠEK, Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia;
LADISLAV CHVÁTAL, Filanthropia: Pojetí “milosti” u Dionysia Areopagity

Milost v patristiceLenka Karfíková
Jan A. Dus
Mlýnkniha2010-52199,00 Kč

Ideje a slova

Kniha s podtitulem "Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi" obsahuje šest studií k dějinám pozdně antického a středověkého myšlení, soustředěných kolem dvou tematických ohnisek, na nichž je patrná kontinuita i diskontinuita mezi filosofií antiky a středověku. Prvním z těchto témat je otázka idejí, obecného a jednotlivého, druhým pojetí věčnosti a času. Přílohu tvoří Abelardův výklad obecnin podle Logica „Ingredientibus“.

Ideje a slovaStudie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a AnselmoviLenka KarfíkováOikoymenhkniha2009-53248,00 Kč

Čas a řeč

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči. Augustinova proslulá analýza času je zde ukázána ve spojitosti s jeho pojetím řeči jako klíče k řečově uspořádané paměti, obsahující vrozené pojmy všech věcí. Zcela jiné pojetí řeči nacházíme u Augustinova staršího současníka Řehoře z Nyssy, pro něhož je to pouhý lidský pokus vyjádřit, jak na nás věci působí, nikoli klíč k vrozeným strukturám mysli (studie je doprovázená překladem delšího úryvku z Řehořova spisu Contra Eunomium, II). Poslední z autorů Bernard Silvestris ukazuje ve své mytizující reinterpretaci Platónova Timaia člověka jak „bytost času“ ještě z jiné strany než Augustin, totiž jako malý kosmos, který je konečný, a proto nachází své pokračování v jiném.

Čas a řečStudie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu SilvestrisLenka KarfíkováOikoymenhkniha2007-01228,00 Kč

Milost a vůle podle Augustina

Monografie věnovaná vztahu lidské svobody a Boží milosti v Augustinově myšlení od raných filosofických dialogů přes vrcholná díla až po spor s pelagiány sleduje postupnou krystalizaci jedné z nejkontroverznějších, zároveň však i nejvlivnějších nauk v dějinách západního křesťanství. Kniha může ze zvolené perspektivy posloužit i jako úvod do Augustinova myšlení v celé jeho znepokojivé ambivalenci.

Milost a vůle podle AugustinaLenka KarfíkováOikoymenhkniha2005-52389,00 Kč

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci

Číslo, jeho význam pro strukturu skutečnosti i jeho alegorická interpretace patří od dob starých pythagorejců a od praxe starozákonní číselné symboliky k nejtypičtějším tématům evropského myšlení vůbec. Matematické poznatky a jejich rozmanité aplikace vždy tvořily významnou složku evropské vědy a kultury. Skutečnost je lidskému duchu uchopitelná právě proto, že může být chápána jako číselná či geometrická struktura. Zároveň však tato číselná nebo číselně vyjádřitelná povaha skýtá možnost dalšího, alegorického významu věcí. Matematizace skutečnosti tak není jen příležitostí k jejímu zjednoznačnění, ale zahrnuje zároveň možnost aktualizovat její potenciální symbolickou mnohoznačnost. Zájem o „číslo“ zvažuje nepochybně stejným právem oba tyto aspekty a klade si navíc otázku nejznepokojivější: co vlastně je číslo samo, které má tuto konstitutivní i výkladovou moc? Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na kolokviu Číslo v textech do roku 1600, které se konalo roku 2002 v Praze. Záměrem pořadatelů kolokvia nebylo vyčerpat problematiku čísla a jeho symboliky, ale spíše upozornit na mezioborovou zajímavost tohoto tématu a pozvat k další diskusi o této otázce, která má v domácím prostředí již významnou tradici. Sborník je proto určen nejen odborníkům a studentům matematiky, filosofie, dějin vědy, náboženství nebo umění, ale všem, kdo se jakýmkoli způsobem problematice čísla a jeho symboliky věnují a kdo ji považují za přitažlivou a vpravdě fascinující.

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanciLenka Karfíková
Zbyněk Šír
CDKkniha2003-01159,00 Kč

Studie z patristiky a scholastiky II

Jednotlivé stati tohoto svazku jsou věnovány klíčovým postavám patristického a středověkého myšlení od 4. do 13. stol. Čtenář zde najde témata jak teologická, tak i filosofická: vztah božského Logu k prvnímu počátku v křesťanské Trojici, raně křesťanskou filosofickou představu o inkarnaci božského Logu, první pneumatologická pojednání řeckých otců, filosoficko-teologickou představu o Božím předurčení a lidské svobodě, stati o vztahu forem a látky či teologické hermeutice ve 12. století a konečně výklad o kráse jako mnohonásobné adekvaci.
Autorka se na různých tématech a u různých autorů pokouší ukázat, jaký specifický vklad přineslo křesťanství evropskému myšlení.

Studie z patristiky a scholastiky IILenka KarfíkováOikoymenhkniha2003-01288,00 Kč

Pán a dárce života

Jaké je biblické pojetí Ducha svatého? Jaký je rozdíl mezi západní a východní pneumatologií? Co se stalo nového v křesťanské teologii ve 20. století? Na tyto a podobné otázky odpovídají teologové J. Mrázek, J. Roskovec, V. Němec, P. Milko, C. V. Pospíšil, Š. Špinka a M. Slavík.

Pán a dárce životaSetkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradiciLenka Karfíková
Štěpán Špinka
CDKkniha1998-53110,00 Kč

Pán a dárce života

Jaké je biblické pojetí Ducha svatého? Jaký je rozdíl mezi západní a východní pneumatologií? Co se stalo nového v křesťanské teologii ve 20. století? Na tyto a podobné otázky odpovídají teologové J. Mrázek, J. Roskovec, V. Němec, P. Milko, C. V. Pospíšil, Š. Špinka a M. Slavík.

Pán a dárce životaSetkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradiciLenka Karfíková
Štěpán Špinka
CDKkniha1998-53110,00 Kč

Řehoř z Nyssy

Monografie o jednom z nejzajímavějších autorů řecké patristiky sledující motiv Boží nekonečnosti a lidského života jako cesty bez konce.

Řehoř z NyssyBoží a lidská nekonečnostLenka KarfíkováOikoymenhkniha1998-53238,00 Kč

Život se tvoří z přítomné chvíle

Příspěvky z kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií v letech 1995-96. Sborník obsahuje portréty významných osobností, které pracovaly pro církev v obtížných letech komunistické diktatury (Zvěřina, Mandl, Braito, Davídek, Pecka, Máša apod.).

Život se tvoří z přítomné chvíleČeská katolická teologie po druhé světové válceLenka Karfíková
A. Křišťan
kniha1998-0199,00 Kč

Studie z patristiky a scholastiky I.

Interpretace textů Eriugeny, Řehoře z Narenzu, Augustina, Dionysia Areopagity, Huga ze sv. Viktora.

Studie z patristiky a scholastiky I.Lenka KarfíkováOikoymenhkniha1997-01148,00 Kč