Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

První list Korintským (1950)

První list Korintským je považován za nesporný list apoštola Pavla a patří k jeho nejdelším dopisům. Lze předpokládat, že byl napsán v Efezu, asi v roce 55 po Kr. Text zachycuje vyjádření apoštola k různým otázkám křesťanského života i víry, které musel při svém misijním působení řešit. Pavel reaguje na zprávy o situaci v korintské křesťanské obci a na dopis, který obsahoval dotazy tamních křesťanů. Spojující myšlenkou Prvního listu Korintským je důraz na jednotu věřících v Krista. Téma jednoty je nepřehlédnutelné hned v první části dopisu, kde apoštol řeší spory mezi korintskými křesťany. Také v dalších částech textu se setkáváme s vyjádřeními, která souvisejí s požadavkem jednoty: Pavel vykládá o působení jednoho Ducha v jednom Kristově těle. Víra v Kristovo zmrtvýchvstání a ve vzkříšení věřících je základem a potvrzením jednoty.

První list Korintským (1950)Ladislav Tichý
CBSkniha2019-10198,00 Kč

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)

První svazek katolického překladu Bible, který navazuje na liturgické překlady Václava Bognera. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody k jednotlivým knihám překlad naznačuje, jakou strukturu by jednou mělo mít vydání Bible s liturgickým textem a kompletním poznámkovým aparátem, což je standard v katolické tradici. Dílo jistě uvítají i nekatoličtí křesťané a vůbec všichni zájemci o četbu Písma svatého.

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)Český katolický překlad
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-1490,00 Kč

List Galatským (1968)

List Galatským bývá počítán spolu s Listem Římanům a 1. a 2. listem Korintským mezi čtyři „velké“ listy apoštola Pavla. Hlavním teologickým tématem této epištoly je otázka ospravedlnění člověka před Bohem. Autorem komentáře je prof. Ladislav Tichý, Th.D., z katedry biblických věd na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

List Galatským (1968)Ladislav TichýCBSkniha2016-39128,00 Kč

Chvála lásky

Publikace se zabývá poměrně známým textem apoštola Pavla v 13. kapitole Prvního listu Korinťanům, který bývá tradičně označován jako 'velepíseň lásky'. První část práce obsahuje exegetickou analýzu perikopy 1 Kor 12,31b-13,13. Problematické určení druhu tohoto textu řeší autor tím, že za relativně nejpřijatelnější pokládá označení 'chvála lásky'. Ve svém textu o lásce apoštol Pavel po úvodní větě (12,31b) zdůrazňuje nenahraditelnost lásky (verše 1-3), pak vykresluje její podobu (vv. 4-7) a nakonec proklamuje její věčné trvání (vv. 8-13). 13. verš ovšem slouží také jako závěr celého textu.

Chvála láskyInterpretace a účinky 13. kapitoly prvního listu KorinťanůmLadislav TichýUniverzita Palackého Olomouckniha2012-20228,00 Kč

Od Abraháma k nové smlouvě

Tato publikace se zabývá biblickými texty, které se týkají aktualizace či obnovy smlouvy vyvoleného lidu s Bohem Izraele, případně smlouvy nové. Konkrétně jde o texty deuteronomistické tradice a starozákonních proroctví, které tváří v tvář exilu, katastrofě interpretované jako selhání sinajské smlouvy, doufají v obnovu, dokonce ve smlouvu, jejíž kvalitativní rozměr by překonal smlouvu starou; dále jsou to texty novozákonní, které vykládají tato proroctví v jiném historickém kontextu a především se zaměřením christologickým. Pozornost je věnována též hledání „teologického klíče“, tedy důvodu naděje, ze které texty o nové či obnovené smlouvě vyrůstají.

Od Abraháma k nové smlouvěLadislav Tichý
Petr Chalupa
Univerzita Palackého Olomouckniha2007-01189,00 Kč

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)

První svazek katolického překladu Bible, který navazuje na liturgické překlady Václava Bognera. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody k jednotlivým knihám překlad naznačuje, jakou strukturu by jednou mělo mít vydání Bible s liturgickým textem a kompletním poznámkovým aparátem, což je standard v katolické tradici. Dílo jistě uvítají i nekatoličtí křesťané a vůbec všichni zájemci o četbu Písma svatého.

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)Český katolický překlad Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52450,00 Kč

Úvod do Nového zákona

Úvod do Nového zákona se snaží odpovědět na všechny základní otázky, které se týkají této nejrozšířenější knihy na světě. Ve všeobecném pohledu jde o vznik sbírky křesťanských spisů, které Nový zákon tvoří, ale také o kvalitu uchovaného textu. U jednotlivých novozákonních knih řeší otázky autorství, doby a místa sepsání, adresátů a teologického poselství. Přitom se klade důraz na historický pohled.

Úvod do Nového zákonaLadislav TichýTrinitaskniha2003-01195,00 Kč