Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Štúdie a state o frazeológii

Predkladaná kniha je autorovou štvrtou samostatnou knižnou prácou o otázkach frazeológie. Pri jej koncipovaní a publikovaní autor vychádzal z presvedčenia, že aj ona má svoje osobitné miesto medzi jeho ostatnými knihami aj v rámci celého jeho diela a frazeológii z presvedčenia, že práve ňou sa čitateľovi ponúka výklad a interpretácia viacerých takých otázok z okruhu frazeológie (a najmä slovenskej frazeológie), ktoré sa v predchádzajúcich autorových prácach sledovali len rámcovo (napríklad ako súčasť prehľadových kapitol vo vysokoškolskej učebnici Slovenská frazeológia) alebo skôr iba okrajovo (takto zasa napríklad v monografii Tvary a tváre frazém v slovenčine, kde sa pozornosť venovala - ako napovedá sám názov diela - predovšetkým otázkam tvorivosti, tvarovej strnky našich frazém). V centre pozornosti týchto čiastkových textov i celého textu tejto knihy sú teda predovšetkým otázky podstaty frazeológie ( to zasa napovedá názov prvej časti v nej), otázky jej sémantických, štylistických a pragmatických vlastností.

Štúdie a state o frazeológiiJozef MlacekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01317,00 Kč

Sedemkrát o štýle a štylistike

Motivácia vzniku predkladaného súboru siedmich štúdií je celkom pragmatická:Ide o štúdie, ktoré pôvodne vyšli v rozličných fakultných, či iných zborníkoch, a preto sú nielen poslucháčom slovakistiky, či iných filológií, ale často aj vedeckým pracovníkom z uvedených oblastí pomerne ťažko dostupné.Predložené štúdie vyšli v dosť širokom časovom rozpätí a s pomerne rozdielnym určením.

Sedemkrát o štýle a štylistikeJozef MlacekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01205,00 Kč

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií

Tento zborník obsahuje materiály zio sympózia, ktoré katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku usporiadala 28. apríla 2006 ako jedno z podujatí hľadajúcich metodologické východiská aj metodické postupy pri vstupe do riešenia vytýčeného grantového projektu...

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médiíTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52130,00 Kč

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Katedry žurnalistiky FF KU 6. mája 2005.

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiáchTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie

Zborník z medzinárodnej konferencie Katedry žurnalistiky FF KU 11. novembra 2005. Ružomberok.

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácieTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč