Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kněžská spiritualita

Na čem by měl stát život dnešních kněží? A co je podstatou kněžského poslání? Chceme-li znát odpověď na tyto otázky, je třeba se vrátit až k apoštolům, k jejich povolání samotným Kristem a k putování s ním po Galileji a Judsku. Apoštolové přijímají od Krista počátek nového života, a tím i účast na jeho kněžství. Život a poslání dnešních kněží je pokračováním nejen v poslání prvních apoštolů, ale především v poslání samotného Ježíše. Osoba Ježíše Krista je základem, srdcem i normou kněžské spirituality.<BR>Hans Urs von Balthasar svým všestranným dílem ovlivnil široký proud katolické teologie 20. století, včetně Pavla VI., papeže Jana Pavla II. i Benedikta XVI. V této studii se mimo jiné zabývá různým pojetím kněžství i jedinečností kněžství novozákonního, ústředním místem modlitby v životě kněze, biskupa a církevní obce nebo posláním Panny Marie v církvi. Myšlenkově hutné texty přecházejí v autorovu osobní meditaci nad daným tématem. Najdeme tu solidní odpovědi na otázky, které si klademe (nejen) v souvislosti se současným nedostatkem kněžských povolání.<BR>Úvod k českému vydání napsal Vojtěch brožovaná<BR>Hans Urs von Balthasar (1905–1988)<BR>Švýcarský katolický kněz a teolog, jedna z prorockých osobností církve 20. století. V letech 1923–1928 studoval germanistiku a filosofii v Curychu, Berlíně a ve Vídni. V říjnu 1929 vstoupil do jezuitského noviciátu. Vysvěcen na kněze byl v Mnichově roku 1936. V prosinci 1944 založil s konvertitkou Adriennou von Speyr sekulární institut Janovo společenství. Stál i u zrodu nakladatelství Johannes Verlag, v němž vyšla většina jeho spisů. V roce 1950 odchází z Tovaryšstva Ježíšova a věnuje se naplno teologii a nakladatelské činnosti. Po 2. vatikánském koncilu založil spolu se svými přáteli a žáky, mezi nimiž byl i J. Ratzinger, mezinárodní katolickou revue Communio. Na sklonku života přijal od papeže Jana Pavla II. své jmenování kardinálem, dva dny před převzetím kardinálské hodnosti však umírá.<BR>Nejznámější z jeho rozsáhlého díla je trilogie Herrlichkeit (Sláva, 7 sv.) – Theodramatik (Teodramatika, 5 sv.) – Theologik (Teologika, 3 sv.). Česky mu vyšly pouze drobnější studie: Cesty k ujasnění (Brno, 1998), Pravda je symfonická (Praha, 1998), Síla křesťanské naděje (Olomouc, 1995), v KNA Křesťansky meditovat (2001) a růžencová rozjímání Trojitý věnec (1995).

Kněžská spiritualitaHans Urs von Balthasar
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53129,00 Kč

Křesťansky meditovat

Meditace a zamyšlení velkého teologa dvacátého století nad tím, jak hledat a nalézat v modlitbě a meditaci pravého Boha. Autor nabízí několik cest k pochopení meditace jako jednoho z pilířů duchovního života.

Křesťansky meditovatHans Urs von BalthasarKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-0175,00 Kč

Síla křesťanské naděje

Kniha jednoho z největších teologů 20. století věnovaná naději v křesťanství.
I. Předmět sporu a obžaloba.
II. Nový zákon.
III. Origenes a Augustin.
IV. Tomáš Akvinský.
V. Osobní charakter.
VI. Svědectví.
VII. Blondelovo dilema.
VIII. Věčnost pekla.
IX. Sebepohlcení zla.
X. Satan
XI. Spravedlnost a smilování.

Síla křesťanské nadějeHans Urs von BalthasarVelehradkniha1994-5278,00 Kč

Trojitý věnec

Růžencová rozjímání jednoho z nejhlubších teologů 20. století kardinála Hanse Urs von Balthasara jsou příspěvkem k jeho nedožitým devadesátinám. Četba Balthasarova díla předpokládá určité filozofické a teologické vzdělání. Účel těchto krátkých úvah je čtenáři zřejmý: osvobodit růženec z úzkoprsosti, cizí Mariinu duchu (to snadno vede k jednotvárnosti) a podle jejího ducha nasytit růženec plností spásných myšlenek a činů pro spásu světa. Podstatou a působením Marie při tom je zprostředkování: mezi Bohem a světem, Kristem a církví, duchem a tělem, mezi obojím způsobem církevního života, mezi světem svatých a světem hříšníků. Maria stojí na všech křižovatkách a ukazuje cestu. Modlitba k prostřednici má ale smysl, jen když to, co má být zprostředkováno, je v zorném poli prosebníka: spása světa Kristem, Synem Božím, naším Pánem, kterého nám Otec daruje a který spolu s Otcem nám vylévá do srdce Ducha svatého.

Trojitý věnecHans Urs von BalthasarKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5289,00 Kč

Teológia troch dní

Mysterium Paschale – veľkonočné tajomstvo je ústredným tajomstvom veľkého dobrodružstva, akým je vzťah Boha a ľudí. Liturgia Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočnej nedele nás každý rok zaplavuje množstvom hlbokých textov, obrazov, symbolov, krásou. Málokedy však máme príležitosť počas týchto veľkých troch dní usilovať sa preniknúť do teologickej podstaty spásneho diania začínajúceho Poslednou večerou a končiaceho zjavením Zmŕtvychvstalého. Ponoriť sa do jej hĺbky pozývajú stránky tejto knihy.

Autor nám ponúka možnosť kráčať vedľa Ježiša Krista, ktorý je na Veľký piatok na ceste ku krížu, na Bielu sobotu na ceste k zosnulým a na Veľkonočnú nedeľu na ceste k Otcovi. Neobyčajná precíznosť a dôslednosť, s akou Balthasar vníma biblické texty, svedectvá cirkevných otcov a pohľady teológov robí z tejto knihy nie ľahké čítanie. Neuveriteľná námaha, ktorú si dal autor, aby zozbieral a sústredil také obrovské množstvo teologického materiálu, však aj nás isto povzbudí, aby sme objavovali teológiu tých veľkých troch dní.

Hans Urs von Balthasar bol jedným z najvýznamnejších teológov 20. storočia. Teológia troch dní je prvou jeho vyslovene teologickou prácou, ktorá na Slovensku vychádza, doteraz vyšla po slovensky jeho Krížová cesta (1995), rozprava Rozjímavá modlitba (1998) a zbierka aforizmov Vlastnými slovami (2003). Čitateľovi chceme uľahčiť kontakt s týmto velikánom teologickej literatúry aj rozsiahlou životopisnou štúdiou zaradenou na konci knihy.

Teológia troch dníHans Urs von BalthasarDobrá knihakniha SK0001-01257,00 Kč

Vlastnými slovami

Keď Ján Pavol II. v máji 1988 vymenoval švajčiarskeho teológa Hansa Ursa von Balthasara za kardinála, ten skôr, ako si stihol v Ríme vyzdvihnúť kardinálsky klobúk, zomrel. Cirkev v ňom stratila skvelú osobnosť, literáta, znalca kresťanskej literatúry, teológa s úžasnou láskou k Cirkvi, pedagóga, zakladateľa Jánovského spoločenstva, autora diela Herrlichkeit (Nádhernosť), propagátora ignaciánskej špirituality. Zbierka Balthasarových aforizmov, ktorá vychádza pod názvom Vlastnými slovami, je len tretím jeho dielom preloženým do slovenčiny. Pri témach Boh, človek, lúčenie, Krisus, láska a život máme možnosť nahliadnuť do jeho obdivuhodne hlbokého ducha. A nechať sa inšpirovať.

Vlastnými slovami Dobrá knihakniha SK0001-01143,00 Kč