Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Těžká léta před šťastnou dobou V.

Těžká léta před šťastnou dobou V.Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězíFrantišek Mráček
Veritékniha2018-46290,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou IV.

Těžká léta před šťastnou dobou IV.Mé neposkvrněné srdce nakonec zvítězíFrantišek Mráček
Veritékniha2018-03280,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou I.

V 90. létech se zdálo, že svět je na rozcestí. V prvé polovině desetiletí ještě převládala euforie z pádu komunizmu a v druhé polovině bylo zřejmé, že vývoj spěje nezadržitelně ke spotřební ekonomice.<BR>Zejména v zemích východního bloku – dříve s komunistickou ideologií – jsme začali prožívat stále větší honbu za osobním uspokojením. Tento trend ničil víru zákeřněji než komunistická ideologie. I v samotných církvích se hnaly kupředu liberální směry. Nicméně některá proroctví dávala naději ve zvrat vývoje, dokonce se, vlivem chybného překladu ze zjevení pro otce Gobbiho, očekávalo, že koncem tisíciletí zvítězí Neposkvrněné Srdce Panny Marie, což by oživilo ryzí křesťanství.<BR>Na základě dlouhodobých studií pravých a nepravých zjevení jsme v 90. letech ve VÉRITÉ začali prosazovat názor, že k tomuto pozitivnímu zvratu dojít sice může, ale až koncem pontifikátu papeže, který přijde jako druhý po Janu Pavlu II. (dnes již můžeme říci: na konci pontifikátu papeže, který přijde po Benediktu XVI.). Tyto předpovědi jsme uveřejnili ve Zprávách z Medžugorje a ve čtyřech číslech Reginy v roce 1999. Ukázalo se, že Církev byla podle proroctví nástupem papeže Benedikta XVI. skutečně zpevněna.<BR>Protože se v příštích letech očekávají velké zvraty a přírodní pohromy, připravili jsme na základě nastávajícího vývoje proroctví a předpovědí novou publikaci.

Těžká léta před šťastnou dobou I.Unikátní proroctví a vize pro současnou dobuFrantišek Mráček
Veritékniha2018-03260,00 Kč

Ježíšovy cesty X.

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny. V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.

Ježíšovy cesty X.František Mráček
Veritékniha2017-04225,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou III.

Těžká léta před šťastnou dobou III.Já jsem cesta, pravda a životFrantišek MráčekVeritékniha2016-35275,00 Kč

Ježíšovy cesty IX.

Napětí mezi Ježíšem a farizeji se stupňuje na nejvyšší míru a je zřejmé, že jejich závist a nenávist jim zatemňuje rozum a vede je ke snaze Ježíše zabít. Jsou zaslepeni a plni egoismu, že nepřipouští jakékoli jiné chápaní a praktikování víry. Ježíš při svém vyučování ukazuje, že farizejové a zákoníci si ve svých výkladech upravují Desatero podle svých egoistických potřeb a vrací je do původního smyslu. Často se zaměřuje na výklad Blahoslavenství a výklad Otčenáše.

Ježíšovy cesty IX.František Mráček
Veritékniha2015-50225,00 Kč

Očistec III.

Je jisté, že očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která byla dříve označována jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.

Očistec III.František MráčekVeritékniha2015-30140,00 Kč

Andělé I. (dotisk)

Podle základních biblických informací Bůh stvořil velmi inteligentní bytosti - Anděly. Ti byli vystaveni zkoušce, část z nich se rozhodla pro spolupráci s Bohem a druhá část se vlivem pýchy postavila proti Bohu. Dále Bůh stvořil lidi. Dobří i padlí Andělé ovlivňují člověka. Ovšem padlí Andělé,kteří chtějí zničit Boží dílo, mohou člověka jen pokoušet, aby jednal proti Božímu řádu. Andělé pomáhali lidem již v době Starého zákona (Mojžíš , Abrahám a tři andělé, Gedeon, Daniel, ….) i v době Nového zákona (Panna Maria a archanděl Gabriel, sv. Josef, pastýři v Betlémě, Ježíš v Getsemanské zahradě, Magdalena u hrobu, Petr v žaláři, …). I v současné době má denní kontakt s anděly Lorna Byrneová.
Bůh stvořil anděly, aby nám pomáhali v různých situacích našeho života. Anděl strážný, který je s každým člověkem stále, může pro naši pomoc přivolat například anděla specializovaného na zdraví, studium, nebo pro vědeckou a uměleckou činnost a též pro důležitá životní rozhodnutí..

Andělé I. (dotisk)František MráčekVeritékniha2015-21140,00 Kč

Eucharistické zázraky III.

Tato kniha a její předchozí díly vyplňuje mezeru v naší katolické eucharistické literatuře, která se dnes může opřít o spolehlivé doklady. Většina katolíků donedávna ani netušila, kolikrát během dějin církve už bylo eucharistické proměňování zázračně potvrzeno, a to nejen v dávných dobách bez možnosti dnešního vědeckého ověření, ale takřka za našich dnů a to i s možností tuto proměnu vědecky ověřit.

Eucharistické zázraky III.František MráčekVeritékniha2015-21165,00 Kč

Ježíšovy cesty VIII.

Tato publikace je z období 3. roku Ježíšova veřejného působení. Je využito vizí bl. K. Emmerichové, které jsou mnohdy přesnější a spolehlivější než běžné biblické informace. Předložené texty ověřujeme ve Svaté zemi 22 roků. Tyto informace z Ježíšova života jsou zejména v dnešní době velmi důležité, neboť Ježíš živým způsobem upřesňuje a vysvětluje Desatero a proroky a své učení dotvrzuje zázraky. Kniha je povzbuzením pro lidi, kteří hledají pravdu a relativní šťastný život pozemský i věčný.

Ježíšovy cesty VIII.František MráčekVeritékniha2014-48125,00 Kč

Andělé III.

V této velmi zajímavé knize je uvedeno mnoho povzbudivých kontaktů andělů i se současnými lidmi. Též my můžeme mít celoživotní kontakty s těmito zapomenutými bytostmi, které nám Bůh dal k užitku. Ale musíme se pro tento kontakt otevřít tím, že je o jejich pomoc požádáme a budeme se snažit naplňovat vůli Boží, tak jak to dělala Panna Maria, sv. otec Pio a mnoho dalších svatých. Zkusme to! Budeme mile překvapeni, jak nám tyto bytosti v nynější těžké době pomáhají.

Andělé III.František MráčekVeritékniha2014-23140,00 Kč

Ježíš na Kypru II.

Ježíš na Kypru II.František MráčekVeritékniha2014-1670,00 Kč

Andělé II.

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách, jak se v určitých situacích správně rozhodnout. Nebo chceme jen emocionálně jednat, mnohdy chybně? A právě Andělé nám mohou dát impuls ke správnému jednání, nebo převést naší myšlenku jinému člověku a tím nám pomoci. Andělé nám i doposud měli snahu pomáhat, i když jsme je o to nežádali. Ale nyní může být jejich pomoc daleko větší. A Bůh si to tak přeje. Ale jejich pomoc je závislá též na naší snaze respektovat Boží řád. Čím více se budeme snažit být v souladu s Božím řádem, tím jim umožníme, aby nám mohli více pomáhat. Budeme tak růst k dokonalejšímu a radostnějšímu životu a větší věčné blaženosti.

Andělé II.František MráčekVeritékniha2013-48140,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou II.

Bylo by dobré si uvědomit, že jsme vstoupili do poslední fáze boje dobra se zlem. Tento boj bude uzavřen Kristovým vítězstvím přibližně do r. 2025. I když do konce této doby mnoho křesťanů podle bible a proroctví ztratí kontakt s Kristem, protože se připoutají k líbivým ideologiím, které nevyžadují obrácení v Kristově duchu, přece jen mnozí se duchovně probudí při události Varování předpověděné v roce 1961 v Garabandalu. Pak nastane poslední krátké a nejtěžší období, kdy bude zakázáno veřejně sloužit mši svatou a Kristus bude antikristem prohlášen za podvodníka. Ale po náhlém zhroucení zla nastane dlouhé a nesmírně šťastné období – „království Boží na zemi“ (Zj 20,1-10). Nicméně Bůh nám dává v této těžké době mimořádnou posilu, zejména skrze mariánská zjevení, abychom tuto dobu prožili s Boží ochranou. Nyní půjde o to, zda království Boží na zemi bude s námi nebo bez nás. – Tato kniha by nás měla povzbudit k vytrvalosti v dobrém do šťastného konce.

Těžká léta před šťastnou dobou II.V boji dobra se zlem zvítězí KristusFrantišek Mráček
Veritékniha2013-48180,00 Kč

Ježíšovy cesty VII.

Ježíšovy cesty VII.František MráčekVeritékniha2013-43125,00 Kč

Andělé I.

Podle základních biblických informací Bůh stvořil velmi inteligentní bytosti - Anděly. Ti byli vystaveni zkoušce, část z nich se rozhodla pro spolupráci s Bohem a druhá část se vlivem pýchy postavila proti Bohu. Dále Bůh stvořil lidi. Dobří i padlí Andělé ovlivňují člověka. Ovšem padlí Andělé,kteří chtějí zničit Boží dílo, mohou člověka jen pokoušet, aby jednal proti Božímu řádu. Andělé pomáhali lidem již v době Starého zákona (Mojžíš , Abrahám a tři andělé, Gedeon, Daniel, ….) i v době Nového zákona (Panna Maria a archanděl Gabriel, sv. Josef, pastýři v Betlémě, Ježíš v Getsemanské zahradě, Magdalena u hrobu, Petr v žaláři, …). I v současné době má denní kontakt s anděly Lorna Byrneová.
Bůh stvořil anděly, aby nám pomáhali v různých situacích našeho života. Anděl strážný, který je s každým člověkem stále, může pro naši pomoc přivolat například anděla specializovaného na zdraví, studium, nebo pro vědeckou a uměleckou činnost a též pro důležitá životní rozhodnutí..

Andělé I.František MráčekVeritékniha2012-49140,00 Kč

Usmíření - mír VI.

Nadchněme se z dobrých životních příkladů a poučme se z bolestných zkušeností jiných lidí, aby náš život byl šťastnější. K tomu jsou uvedeny v této publikaci zejména tyto články: Bůh nás chce učinit šťastnými, Přijměme Boží vůli, Obrácení vede k míru, Láska a přísnost, Úzkostlivost, Nespokojenost se sebou, Prosazujme pravdu taktně, Ničí vám druzí mír v duši?, Fanatizmus, Nenuťte Boha, Važme si Božích darů, Pokora, Emocionální zbožnost, Rozhodnutí je jen začátek, Co dělat, aby manželství přinášelo mír, Přináší vám vždy pouť mír?<BR>V knize je naznačena cesta ke změně, která vede k míru v duši. Vždy jsou pro povzbuzení uvedeny stručné životní příběhy týkající se těchto situací. Kniha je pro osvěžení doplněna třemi obsáhlejšími svědectvími a obrázky z prvních let zjevení Panny Marie v Medžugorji.

Usmíření - mír VI.Podle poselství Panny Marie V medžugorjiFrantišek Mráček
Veritékniha2012-4965,00 Kč

Ježíšovy cesty VI.

Ježíš přechází z Galileje na východní stranu Jordánu. Těsně u Jordánu působí v biblickém Ainonu, kde též obrací bohatou Marii ze Sufanu. Nedaleko Ainonu je romantické místo kde křtil svatý Jan a též působil Ježíš. I v dnešní době je tam malebná studánka a jezírko. Podle popisu bl. Kateřiny Emmerichové jsme po čtyřech výzkumných expedicích našli Masfu, Rámot-Gileád a půvabné údolí Mahaneim, též nedotknuté moderní dobou.
Ježíš prochází dnešním Jordánskem od středu země na sever. Ježíše i v této oblasti závistiví farizeové opatrně pomlouvají. Ten vyučuje nejen Židy, ale i pohany a povzbuzuje své učedníky. Ježíšovo vyučování a působení bylo velmi přesvědčivé, živé a utvrzené zázraky. Podrodnější popis jeho života umožňuje novým zajímavým způsobem vniknout do jeho nové biblické zvěsti a proto může nadchnout i současného moderního člověka.

Ježíšovy cesty VI.František MráčekVeritékniha2012-46125,00 Kč

Očistec I.

Smysl očistce. Proč se duše kontaktují?. Délka očišťování. Jak pomoci duším v očistci. Pravdivost výpovědí duší v očistci. Působení zlého ducha při zjevení duší. Druhy očistcových utrpení. Místo očišťování. Radosti duší v očistci. Vliv duší v očistci na smíšená zjevení

Očistec I.František MráčekVeritékniha2011-37140,00 Kč

Ježíš na Kypru

Kniha přináší zajímavé a podrobné informace o Ježíšově působení na Kypru. Ježíš tuto cestu uskutečnil několik měsíců před svou smrtí v doprovodu sv. Barnabáše, rodáka z Kypru, který tam pak o 12 let později doprovázel i sv. Pavla.
Kniha podle vizí bl. K. Emmerichové je zpracovaná na základě výzkumných cest autora na Kypr, za pomoci a přízně kyperského ortodoxního arcibiskupa Chrysostoma II. Je doplněna unikátními fotografiemi z míst Ježíšova působení, jako je nalezený pramen ve skále, u něhož se křtilo - dnes zakrytý pod zemí, nebo nádherné mostní konstrukce u vodovodu v Salamině, popřípadě jediný kopeček na západ od historického Chytra, kde Ježíš učil u Barnabášova domu.
V publikaci je uvedeno, jak Ježíš jednal s pohany a Židy. Na Kypru byl Ježíš přijat mnohem příznivěji než v Judsku a Galileji, zřejmě proto, že Židé tam byli mezi pohany v menšině. I pohané byli šokováni Ježíšovým učením a zázraky.
Na každé místo, kam chtěl přijít, nejdříve poslal některého učedníka, který oznámil jeho příchod, takže lidé byli informováni o jeho působení. Když uviděli nevysvětlitelná uzdravení, byli též přesvědčeni o jeho mimořádném významu a s radostí se připravovali na křest. Pokřtěným doporučil, aby ze země odešli kvůli brzkému pronásledování.
Je popsáno Ježíšovo působení při přípravě lidí na křty a svatby, dále obrácení místodržícího, kněžky Merkurie a dalších. Při přípravě lidí na svatbu věnoval uchazečům velkou pozornost. Mnohé z nich ještě před svatbou připravoval na křest.
Též věnoval dost času nápravě rozpadajících se manželství. Nejprve mluvil se ženami a muži odděleně. Mužům vysvětlil, že jejich nevěra je hříšná a řekl ženám, že si stěžovaly na muže hlavně ze žárlivosti, a vysvětlil jim jak se mají chovat v manželství. Potom se setkal s manželskými dvojicemi a takto připravené, naplněné milosti Boží je vyzval k upřímnému usmíření. Pozoruhodné je i obrácení římského místodržícího, který byl po svém obrácení Římem sesazen. Pohanská kněžka Merkurie se obrátila, byla pokřtěna a na doporučení Ježíše odešla do Judska, ale tam při pronásledování skončila mučednickou smrtí.
I dnešní lidé mohou velmi čerpat z Ježíšova působení na Kypru a tím si osvěžit evangelní zvěst, která mnohé věřící již neoslovuje

Ježíš na KypruFrantišek MráčekVeritékniha2010-52140,00 Kč

Ježíšovy cesty V.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost v Galileji. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora.

Ježíšovy cesty V.Ježíšovo působení v GalilejiFrantišek MráčekVeritékniha2010-52125,00 Kč

Eucharistické zázraky II

Eucharistické zázraky prohlubují víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii a pomáhají vytvořit živý kontakt s Kristem. Pak je i moderní člověk schopen osvěžujícím způsobem prožít adoraci, jak vidíme na adoracích v Medžugorji.

Eucharistické zázraky IIFrantišek Mráček
Veritékniha2009-53165,00 Kč

Mír v srdci I.

V knize je sbírka úvah a povzbuzení, které mohou člověku napomoci ke šťastnému životu a co nás k naší škodě od tohoto cíle odvádí. V úvodní části je s ohledem na myšlení současného člověka rozebírán smysl života, nutnost opomíjeného očistce a cíl života – nebeská blaženost.
Konkrétní úvahy jsou zaměřeny na mír v duši, usmíření, víru, obrácení, modlitbu, půst a působení Slova Božího. V knize jsou probírána různá hlediska obrácení, jako jsou: potíže s obrácením, proč se obracet a mimořádná povzbuzení k obrácení. Dále jsou uvedeny úvahy týkající se touhy a vášně, poslušnosti, odpuštění, lenosti a závisti. V další části publikace jsou úvahy o manželství, rodině, mezilidských vztazích, životním štěstí a Božích darech.

Mír v srdci I.František MráčekVeritékniha2009-5370,00 Kč

Očistec II.

Očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která se dříve označovala jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.
V knize Očistec II. je stručně uveden vývoj názorů směřujících k pochopení významu očistce. Pro moderního člověka je dříve užívaný termín "trestný nebo očistcový oheň" zastaralý a těžko přijatelný. V novodobých zjeveních se tento bolestný stav duše charakterizovaný ohněm přestává používat a vyjadřuje se přesněji jako "muka lásky".
Dále jsou uvedeny nové teologické poznatky z poslední doby, zejména z nedávných francouzských zjevení. Hodnověrnost těchto zjevení potvrzuje vyjádření francouzského biskupa v Puy en Velay Henri Brincarda.
V publikaci naleznete také téměř neznámé rozhovory s vizionářkou Marií Simmou, která se za duše v očistci celoživotně obětovala.

Očistec II.František MráčekVeritékniha2009-53140,00 Kč

Pravá biblická místa ve Svaté zemi I.

Na základě výzkumu od roku 1992 vydává Centrum VÉRITÉ unikátní publikaci Pravá biblická místa ve Svaté zemi I., významnou nejen pro poutníky, ale i pro historiky a biblisty.
Jsou v ní uvedeny důvody pro pravost a nepravost důležitých biblických míst, která autor vícekrát navštívil a od roku 2009 vede na tato místa úspěšně poutní skupiny.
Publikace nejen prohlubuje a upevňuje víru, ale i nadchne člověka pro následování Ježíšova života.
V prvním dílu publikace jsou uvedena tato biblická místa: tři nepravé křížové cesty (včetně Via dolorosa) a téměř neznámá pravá křížová cesta; pravá a nepravá Golgota; pravý a nepravý (v Chrámu Božího hrobu) Kristův hrob. Dále je uvedeno pravé křestní místo (v Jordánsku) a nepravé (Jardenit); pravé (ortodoxní) a nepravé (katolické) Pole pastýřů, pravé a nepravé místo zázraku proměnění vody ve víno; Getsemanská a Olivová zahrada; pravost událostí v Sodomě a Gomoře. Jsou uvedeny důvody pro zavedení nepravých míst.
Stručně je popsán i objev a důvody pro pravost studny, do níž byl vhozen Josef a pak prodán do Egypta. Pro oživení popsaných míst jsou uvedeny průběhy biblických událostí podle bl. Kateřiny Emmerichové.

Pravá biblická místa ve Svaté zemi I.František MráčekVeritékniha2009-53320,00 Kč

Ježíšovy cesty IV

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost po prvních velikonocích. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Ježíšovy cesty IVJežíšovo působení po prvních velikonocíchFrantišek MráčekVeritékniha2009-01125,00 Kč

Úvahy k základním modlitbám

My, běžní věřící, známe modlitby Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, ale uvědomujeme si obsah slov, které vyslovujeme? Nejsme spokojeni jen s tím, že uznáváme existenci Boží, a proto si myslíme, že jsme lepší než ti, kteří říkají, že Bůh neexistuje, anebo ti, kterým je to jedno? Co si představujeme pod slovy „posvěť se jméno tvé“? Prosíme, aby opravdu přišlo Království Boží, nebo si myslíme, že to není aktuální? Máme odvahu alespoň někdy přijmout a ztotožnit se s vůlí Boží? Chceme alespoň někdy odpustit svým bližním a modlíme se upřímně za to, abychom nebyli pokoušeni nebo vábeni ke zlému? Takové a další úvahy najdete v nové publikaci, která je doplněna příklady ze života. Při čtení této knihy, zejména když vidíme na příkladech ze života nesprávné jednání druhých anebo radost těch, kteří se nadchli pro obsah modliteb, začneme uvažovat o svém přístupu k obsahu těchto modliteb. Je to začátek lepšího života zde na zemi i po přechodu na věčnosti.<BR>Úvahy mají sloužit k oživení základních modliteb a k inspiraci k dalším osobním úvahám.

Úvahy k základním modlitbámFrantišek Mráček
Veritékniha2009-0180,00 Kč

Usmíření - mír III.

Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem mnoho lidí si řekne, že tou cestou jdou. Modlí se, dokonce i růženec, chodí v neděli do kostela, nikoho neokradli a nezabili. Ale modlíme se srdcem? To se nestane najednou, takovou modlitbu začneme konat teprve, když začneme modlitbu uskutečňovat v životě. Uvědomujeme si, že při mši svaté se setkáváme s Bohem ve zvláštní formě?

Usmíření - mír III.František Mráček
Veritékniha2008-3465,00 Kč

Ježíšovy cesty II.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od jeho křtu v Jordánu do zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Pravdivost jejich vizí nám umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje.
Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Ježíšovy cesty II.Ježíšovo působení do zázraku v KáněFrantišek MráčekVeritékniha2008-01125,00 Kč

Ježíšovy cesty III.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně do prvních velikonoc. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, které jsou stále více podepřeny novými archeologickými a vědeckými výzkumy. Pravdivost jejich vizí nám umožňuje více vniknout do vykupitelské a lidské Ježíšovy činnosti a tím oživovat víru a lépe pochopit smysl Bible, jejíž obsah věřící lidé mnohokrát slyšeli, ale již je neoslovuje. Tato unikátní publikace je doplněna značným množstvím fotografií autora, který zkoumá a ověřuje od roku 1992 místa událostí při svých pravidelných výzkumných cestách do Izraele.

Ježíšovy cesty III.Ježíšovo působení do prvních velikonocFrantišek MráčekVeritékniha2008-01125,00 Kč