Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Božská Sláva Ukřižovaného

Hymnus z listu Filipanům (Flp 2,6–11) je dobře známý čtenářům Nového zákona i těm, kdo se modlí breviář a účastní se liturgie. Krásná a hutná výpověď o tom, kdo je Boží Syn, nás přivádí k jádru opravdu křesťanského života. Jakou mentalitu má podle autora Ježíš Kristus? Boží Syn je pokorný a skutečně svobodný, nepovyšuje se nad druhé a zároveň je zcela poslušný Bohu Otci v lásce. Sám na sobě ukazuje, že k nezměrné Boží slávě můžeme dojít výlučně skrze cestu kříže. Srozumitelné a velmi podnětné dílo se může stát východiskem osobní reflexe i společných duchovních cvičení.

Božská Sláva UkřižovanéhoHymnus Filipanům 2,6-11Ctirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-05179,00 Kč

I řekl Bůh

Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady otázek teologické antropologie ve světle tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého dává tomuto zpracování zcela originální ráz i vzhledem k tomu, co v této věci nabízí mezinárodní scéna. Hlavním společným jmenovatelem úvah o trojičním prazákladu veškerého bytí je svoboda a důstojnost nejenom osob Trojice, ale především člověka. Dílo je adresováno v první řadě těm, kdo se věnují křesťanské teologii, ať už jako přednášející, nebo posluchači, případně mají o danou formu racionality hlubší zájem.

I řekl BůhTrinitární teologie stvořeníCtirad Václav Pospíšil
Karolinumkniha2019-48410,00 Kč

Masaryk iritující a fascinující

Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství. Kromě toho se prof. Pospíšil analyticky a kriticky věnuje ožehavému tématu náboženského rozměru osobnosti prvního prezidenta. Jeho řešení je inovativní a překvapivé zároveň, protože vůbec nemíní zastírat svou fascinaci Masarykem, což mu ovšem nebrání vyslovovat určité kritiky a výhrady. Dílo je adresováno všem zájemcům o tuto jedinečnou postavu našich moderních dějin. Mnoho zajímavého a podnětného tam najdou jak ti, kterým jsou blízké Masarykovy humanitní ideály a jeho pojetí demokracie, tak křesťané všech církví v naší zemi. Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku svobodné republiky Čechů a Slováků, protože bez této události by dnes jenom stěží existovala jak Česká, tak Slovenská republika.

Masaryk iritující a fascinujícíCtirad Václav Pospíšil
Karolinumkniha2019-48390,00 Kč

Průkopníci a jejich odpůrci

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými zastánci evoluce se setkáváme již v sedmdesátých letech 19. století, zlomovými se však stávají až léta devadesátá, kdy se navzdory postojům vatikánského centra v řadě západních zemí i v naší vlasti objevuje nemálo úctyhodných průkopníků nového pohledu na stvoření člověka. Katoličtí zastánci teistické interpretace evolučního původu lidstva po roce 1910 představovali významnou a početně stále rostoucí názorovou skupinu, Vatikán se začal novému paradigmatu otevírat až na počátku druhé poloviny minulého století. Kniha by měla vzbudit zájem nejen mezi teology, ale také u odborníků na dějiny vědy a u každého, koho fascinuje původ lidstva a dějiny paleoantropologie.

Průkopníci a jejich odpůrciCtirad Václav Pospíšil
Karolinumkniha2019-48420,00 Kč

Roma Locuta Causa Finita? (Řím promluvil, věc je uzavřena?)

Popularizační brožurka o tom, jak číst a chápat církevní dokumenty - se vší úctou, která jde ruku v ruce se sebeúctou a zdravým rozumem osvíceným vírou.

Roma Locuta Causa Finita? (Řím promluvil, věc je uzavřena?)Ctirad Václav Pospíšil
Kutarňa Andrejbrožurka2018-4835,00 Kč

Maria - mateřská tvář Nejvyššího

Kniha je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. V první části nás autor uvádí do současného stavu mariologie v našich zemích. Druhá část podává to nejdůležitější z biblické teologie na dané téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina tajemství v tajemství vtěleného Slova, ukazuje Marii jako ženu víry i jako první učednici svého Syna. V závěru jsou nastíněny dějiny dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie. Kniha je určena studentům teologie, kněžím, katechetům i všem, kdo hledají mariánskou úctu, zakořeněnou v tradici a solidní teologické reflexi. Jde o výrazně rozšířené zpracování dílka Maria – mateřská tvář Boha.

Maria - mateřská tvář NejvyššíhoCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-17279,00 Kč

Jako v nebi, tak i na zemi (3.vyd)

Dílo, které slouží jako studijní text na našich teologických fakultách, vychází ve třetím opraveném a doplněném vydání.

Jako v nebi, tak i na zemi (3.vyd)Náčrt trinitární teologieCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelství2017-40499,00 Kč

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí. Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého. V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnostCtirad Václav Pospíšil
Karolinumkniha2017-13370,00 Kč

Husovská dilemata

Není tajemstvím, že již dlouhá desetiletí nevznikla monografie o Janu Husovi z pera katolického autora. Pokud bychom se zaměřili na specificky teologické vyhodnocení odkazu této postavy, je tato časová prodleva ještě delší. A právě tento dluh se kniha, kterou držíte v rukou, snaží šest století po jeho smrti začít splácet. <BR>Autor chce nejenom probouzet zájem o tuto vpravdě ožehavou tematiku a poskytovat solidní informace, ale také a především přivádět k hlubšímu zamyšlení nad zodpovědným postojem k Janu Husovi, jeho poselství, k utrakvistické tradici i k dlouhotrvajícím sporům o betlémského kazatele, které znepokojovaly naše předky od poloviny devatenáctého století až do konce století, které se před patnácti lety uzavřelo. Opírá se přitom o přínosy nejpřednějších současných i dřívějších českých historiků, aby na tomto základě dopěl k nástinu řešení těžkých dilemat, která jsou s postavou Jana Husa neoddělitelně spjata. V poslední, velmi obsáhlé kapitole se vyrovnává s otázkou Husova teologického myšlení, přednostně v oblasti eucharistické nauky. Konstatování, že Jan Hus byl v zásadě katolickým teologem, který se příliš neodchyloval od dobových myšlenkových schémat, odborníky nepřekvapí. Způsob autorovy argumentace je však nepochybně inovativní. Cosi obdobného ale podle autora platí i Jakoubkovi ze Stříbra a celé utrakvistické tradici, kterou by katolík neměl vnímat jako něco sobě výslovně cizího. Kniha je určena nikoli pouze katolíkům, ale také všem, kdo se zajímají o postoj věřících této církve k Janu Husovi a husitství. Jelikož teologie a filosofie tvoří nedílnou součást příběhu betlémského horlivce, mohli by zde najít nejednu inspiraci i odborníci z jiných oborů, kteří se touto tematikou zabývají. Lze oprávněně očekávat, že dílo vyvolá živou diskusi.<BR>Audio záznam rozhovoru s prof. C. V. Pospíšilem, který odvysílal ČRO v pořadu Host Radiožurnálu 3. 7. 2015 si můžete poslechnout kliknutím na odkaz http:<BR>prehravac.rozhlas.cz/audio/3423022<BR>Recenzi knihy od Jana Lukavce otiskl Respekt 30/2015 a její plná verze je k přečtení zde:http:<BR>iliteratura.cz/Clanek/35091/pospisil-ctirad-vaclav-husovska-dilemata.<BR>Hesla z obsahu:<BR>1 JAN HUS – IDEÁL V POSTIDEOLOGICKÉ DOBĚ? <BR> 2 ROZPLÉTÁNÍ GORDICKÝCH UZLŮ ANEB DRUHÝ ŽIVOT JANA HUSA <BR> 2.1. Současný katolík a Jan Hus <BR> 2.2. Základní typy Husova obrazu v našich dějinách<BR> 2.3. Jan Pavel II. a výsledky lateránského sympozia 1999 <BR>Exkurs: Dilema jménem Jan Žižka <BR>3 DOBA MISTRA JANA HUSA – EPOCHA KRIZÍ, ROZPORŮ A TĚŽKÝCH DILEMAT <BR>4 JOHN VIKLEF – DILEMA NOMINALISMU A REALISMU 5 VIKLEF V ČECHÁCH NA PŘELOMU 14. A 15. STOLETÍ. DILEMA „VIKLEF FILOSOF A REFORMÁTOR“ – ORTODOXIE „SVATOSVATÉHO NÁRODA ČESKÉHO <BR>6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽIVOTĚ JANA HUSA <BR>7 HUSOVA NAUKA O EUCHARISTII A OTÁZKA JEHO PRAVOVĚRNOSTI V KONTEXTU JEHO PROCESU A NÁSLEDNÉHO UTRAKVISMU <BR> 7.1. Stručný genetický výklad pravého významu transsubstanciačního modelu vyjadřování víry v tajemství Kristovy přítomnosti v eucharistii <BR> 7.2. Milíč z Kroměříže a následný boj o časté svaté přijímání laiků ze strany takzvaných předchůdců Jana Husa <BR> 7.3. Stanislav ze Znojma – specifická recepce Viklefa a konsubstancialismus <BR> 7.4. Husova nauka o reálné přítomnosti Kristově v eucharistii a jeho kontroverzní eklesiologie <BR> 7.5. Bohoslužba slova – Husovo karatelství <BR> 7.6. Hus a wilsnacká událost <BR> 7.7. Počátky podávání svátosti oltářní laikům pod obojí způsobou a postoj Jana Husa k této staronové praxi <BR> 7.8. Konsubstancialismus Jakoubka ze Stříbra, obnovitele tradice laického kalicha <BR> 7.9. Kostnický proces s Janem Husem a naše dilemata

Husovská dilemataCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2015-23390,00 Kč

II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.

Druhý vatikánský koncil znamenal pro život katolické církve velice mnoho. Dění na koncilu i jeho texty (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství 2002) jsou předmětem živé diskuse mezi teology a věřícími i půlstoletí od jeho slavení. I dnes si klademe podobné otázky: Zvěstujeme Kristovo evangelium tak, aby se opravdu dotklo srdcí našich současníků? Jak se církev otevírá světu a potřebám současného člověka? Co je úlohou biskupů v církvi? A na čem stavět zdravý vztah katolíků k mimokřesťanským náboženstvím?<BR>Editor knihy II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI. profesor Ctirad V. Pospíšil říká: „Koncil vedl k deideologizaci katolického pojetí křesťanství: k otevřenosti tajemství Božího království na rovině vnitrocírkevní, ekumenické, mezináboženské i ve vztahu k pozdně modernímu světu, který už tenkrát stál na prahu dnešní postmodernosti. Koncil charakterizuje velkorysost, velkodušnost, nesebestřednost, schopnost vyjití ze sebe, což vše lze shrnout v obrazu otevřené náruče jako projevu společenství, které na základě všeobecné spasitelské vůle nebeského Otce touží po smíření a sjednocení všech lidí dobré vůle.“ <BR>Publikace shromažďuje proslovy papežů Jana XXIII. a Pavla VI. pronesené v koncilní aule, dokumenty vyhlašující a uzavírající koncil, projev Pavla VI. na Valném shromáždění OSN v roce 1965 i poselství koncilních otců světu. Doplňkem českého vydání je koncilní řeč kardinála Berana o svobodě svědomí. Kniha výrazně obohacuje naše znalosti o této významné události církevních dějin.

II. vatikánský koncil očima Jana XXIII. a Pavla VI.Proslovy Jana XXIII. a Pavla VI. v koncilní aule, dokumenty vyhlašující a uzavírající II. vatikánský koncil, projev Pavla VI. v OSN, poselství koncilu světu. Řeč Josefa kardinála Berana o svobodě svědomíCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2013-3732,00 Kč

Jako v nebi, tak i na zemi

Nahráno v roce 2010 v Radiu Proglas v pražském studiu Kristián. Autorem seriálu je prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD. Pořady provází Jana Beránková, zvuková režie Jana Beránková, mastering Miloš Švábek. CD je k dispozici v e-shopu, v hlavní redakci Proglasu na Barvičově ulici 85 v Brně i ve studiu Kristián na Thákurově ulici 3 v Praze.

Jako v nebi, tak i na zemiCtirad Václav Pospíšil
ProglasCD2012-1480,00 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Pořad připravil prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.- autor stejnojmenné knihy Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (vydalo Karmelitánské nakladatelství s.r.o. v Kostelním Vydří v roce 2010). Na CD nosiči natočila a zpracovala redaktorka Proglasu Jana Beránková v pražském studiu Kristián, mastering technik Miloš Švábek. Přehrávat lze v zařízeních vybavených k přehrávání MP3.

Ježíš z Nazareta, Pán a SpasitelCtirad Václav Pospíšil
ProglasCD2012-14100,00 Kč

Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010

Souhrný přehled české trinitární teologie a pneumatologie.

Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná bibliografie 1800-2010Ctirad Václav PospíšilNakladatelství Luboš Marekkniha2012-02400,00 Kč

Hermeneutika mystéria

Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné provázanosti a bezrozpornosti. Skutečné teologické myšlení se pohybuje v oblasti tajemství. Tvůrčí vědou a zároveň uměním se teologie stává tehdy, když se dotýká Nevýslovného a odhaluje v Něm pravdu o člověku a celém stvoření. Jinak řečeno: když se stává hermeneutikou mystéria.
Ctirad V. Pospíšil ve své knize nejprve nastiňuje základní periodizaci dějin teologie. Následující část osvětluje základní principy myšlení současné katolické dogmatické teologie. V další kapitole je teologie začleněna do soustavy ostatních věd. Středem úvah o vztahu teologie a kultury je poté problém inkulturace. Dalšími tématy jsou: poměr mezi jednotou víry a pluralitou v teologii, způsob interpretace dogmat a vzájemný vztah teologů a učitelského úřadu církve. Autor zde zpřístupňuje překlady dvou významných dokumentů Mezinárodní teologické komise a Doktrinálního komentáře k Vyznání víry od kardinála Ratzingera.
Druhé, doplněné vydání Hermeneutiky mystéria obsahuje i zcela nové kapitoly. Autor do hloubky promýšlí vztah morální a dogmatické teologie, neboť všechny morální imperativy mají své evangelní kořeny. V kapitole o vztazích mezi teologií, religionistikou a filozofií náboženství se mj. táže, zda mohou být teologické výpovědi srozumitelné pro toho, kdo nemá s vírou vlastní zkušenost. Mimořádně pozorně bychom měli číst kapitolu, v níž autor uvažuje o fenoménu tzv. soukromých (aktualizačních) zjevení. Závěrečná kapitola monografie obsahuje rady a inspirace pro budoucí autory teologických prací.

Hermeneutika mystériaStruktury myšlení v dogmatické teologii. Druhé, rozšířené vydání.Ctirad Václav PospíšilKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53320,00 Kč

Jako v nebi, tak i na zemi

Ačkoli je trinitologie ústředním a pro ostatní pojednání systematické teologie také určujícím tématem, poslední česká katolická monografie věnovaná tajemství Nejsvětější Trojice se datuje rokem 1926. Zejména v posledních dvaceti letech prožívá trinitologie bouřlivý rozvoj. Právě tyto dvě souvislosti jsou pro celou monografii rozhodující. Připravované dílo chce být jak originální monografií, tak studijním textem pro frekventanty univerzitních kursů dogmatické teologie.<BR>V první části knihy se autor zabývá třemi klíčovými otázkami: První se týká odvěkého problému: Jahve je Bůh Otec, nebo celá Trojice? Na odpovědi závisí jak pohled na starozákonní zjevení Boha, tak propojení tématu Boží jedinosti a trojičnosti. Druhá otázka se týká praktického významu Božího obrazu, jde tedy o propojení trinitologie a spirituality. Třetí otázkou je poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí, mezi nestvořeným a stvořeným bytím. Druhá část knihy je historická a odpovídá tomu, co se dnes obvykle označuje jako auditus fidei. Třetí část je nástinem intelectus fidei a v mnohém vlastně navazuje přímo na úvodní tři klíčové otázky. Nejprve se autor vrací k Novému zákonu, protože trinitologie nesmí ztratit kontakt s Ježíšovým příběhem. Jedná se o téma propojení trinitologie a teologie kříže. Následuje pasáž věnovaná Božím vlastnostem a jejich novému trinitologickému promyšlení.

Jako v nebi, tak i na zemiNáčrt trinitární teologie - 2. vydáníCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53429,00 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Dosud nejobsáhlejší zpracování dogmatické christologie a soteriologie v češtině. Autorův živý styl, šíře záběru a zároveň ucelenost výkladu činí publikaci vhodnou nejen pro studenty teologických fakult, ale i pro ty, kdo chtějí prohloubit své znalosti christologie samostatným studiem.

Ježíš z Nazareta, Pán a SpasitelCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53455,00 Kč

Ježíš Kristus - Pravda dějin

Křesťanský život se odehrává v dějinách. Biblické myšlení je orientováno výrazně historicky, zatímco řecká filosofie klade mnohem větší důraz na to, co je neproměnné. <BR>Zrod současné katolické teologie dějin byl provázen spory o to, zda dějiny je třeba hodnotit pozitivně, nebo negativně, což je také tématem vstupní kapitoly. Ve druhé kapitole se dozvídáme o tom, co k danému tématu nabízí česká katolická teologie posledních desetiletí. Třetí kapitola je věnována problematice poměru mezi teologií dějin a filosofií dějin. V celkově čtvrté kapitole se pojednává o podmínkách pozitivního hodnocení dějin a času, s čímž úzce souvisí poměr mezi časem a trojičně pojímanou věčností. V předposlední kapitole se autor potýká především s otázkou, co dává času formu příběhovosti – dějinnosti. Vedle malých dějin, tedy příběhů jednotlivých osob, existují také tak zvané velké dějiny, tedy příběhy kolektivních osob jako je národ či Boží lid. Vychází tak najevo, že konstitutivním problémem teologie dějin je tajemství poměru mezi identitou a proměnlivostí dění. A právě na tuto komplexní otázku autor hledá odpověď v šesté kapitole, která je věnována christocentrickému nazírání na tajemství dějin, které jsou přítomny v Kristu a v jeho osobním příběhu. <BR>Vedle originálního filosofického a teologického rozměru má kniha také nesporný spirituální ponor, a proto by po ní měli sáhnout i ti, kdo usilují o hlubší duchovní život. Autor jim ve svém díle připravil nejedno překvapení.

Ježíš Kristus - Pravda dějinTrojiční a christocentrická teologie dějinCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01199,00 Kč

Jako v nebi, tak i na zemi

Ačkoli je trinitologie ústředním a pro ostatní pojednání systematické teologie také určujícím tématem, poslední česká katolická monografie věnovaná tajemství Nejsvětější Trojice se datuje rokem 1926. Zejména v posledních dvaceti letech prožívá trinitologie bouřlivý rozvoj. Právě tyto dvě souvislosti jsou pro celou monografii rozhodující. Připravované dílo chce být jak originální monografií, tak studijním textem pro frekventanty univerzitních kursů dogmatické teologie.
V první části knihy se autor zabývá třemi klíčovými otázkami: První se týká odvěkého problému: Jahve je Bůh Otec, nebo celá Trojice? Na odpovědi závisí jak pohled na starozákonní zjevení Boha, tak propojení tématu Boží jedinosti a trojičnosti. Druhá otázka se týká praktického významu Božího obrazu, jde tedy o propojení trinitologie a spirituality. Třetí otázkou je poměr mezi imanentní a ekonomickou Trojicí, mezi nestvořeným a stvořeným bytím. Druhá část knihy je historická a odpovídá tomu, co se dnes obvykle označuje jako auditus fidei. Třetí část je nástinem intelectus fidei a v mnohém vlastně navazuje přímo na úvodní tři klíčové otázky. Nejprve se autor vrací k Novému zákonu, protože trinitologie nesmí ztratit kontakt s Ježíšovým příběhem. Jedná se o téma propojení trinitologie a teologie kříže. Následuje pasáž věnovaná Božím vlastnostem a jejich novému trinitologickému promyšlení.

Jako v nebi, tak i na zemiNáčrt trinitární teologieCtirad Václav PospíšilKarmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01429,00 Kč

Z plnosti Kristovy

Sborník vydaný k  životnímu výročí Oto Mádra. Tematicky rozrůzněné práce zde publikované poskytují, a to nejen odborníkům, panoramatický pohled na současné interdisciplinární pole českého teologického myšlení. Jsou určitým reprezentativním vzorkem jeho podoby a úrovně, do jaké se rozvinulo během sedmnácti let nové svobody.

Z plnosti KristovySborník k devadesátinám Oto Mádra Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01230,00 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Dosud nejobsáhlejší zpracování dogmatické christologie a soteriologie v češtině – již v 3. vydání. Autorův živý styl, šíře záběru a zároveň ucelenost výkladu činí publikaci vhodnou nejen pro studenty teologických fakult, ale i pro ty, kdo chtějí prohloubit své znalosti christologie samostatným studiem.

Ježíš z Nazareta, Pán a SpasitelCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52395,00 Kč

Hermeneutika mystéria

Uvedení do základních principů teologického myšlení a do metody v dogmatické teologii. Kniha vychází ke 40. výročí vydání konstituce Dei Verbum a zakončení 2. vatikánského koncilu.

Hermeneutika mystériaStruktury myšlení v dogmatické teologiiCtirad Václav PospíšilKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53285,00 Kč

Maria - mateřská tvář Boha

Platí-li, že základním východiskem christologie musí být postava a životní cesta Muže z Nazareta, pak analogicky platí, že základním východiskem mariologie musí být postava a životní cesta Marie z Nazareta, jak ji prezentuje Nový zákon. <BR> Posledním ospravedlněním christologie jako teologické disciplíny je naše přesvědčení, že Ježíš je vtělené Slovo, tedy definitivní sebevýpověď Trojjediného a jeho sebedarování nám, pochopitelně neoddělitelné od vylití Ducha, k němuž drama Ježíšova života bytostně tíhne. Analogicky tudíž platí, že poslední ospravedlnění mariologie jako teologické disciplíny musí spočívat v odpovědi na palčivou a pro mnohé také provokativní otázku: Co nám o sobě zjevuje Trojjediný v postavě a životním příběhu Marie z Nazareta? <BR> Poměr církve k Písmu je obdobný jako poměr Marie ke vtělenému Slovu. Maria i Boží lid jsou matkami Božího Slova - slova, dávají mu tělo, viditelný a slyšitelný výraz, zároveň jsou ale obě také učednicemi plodu svého lůna. (ukázka z knihy)

Maria - mateřská tvář BohaCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-0199,00 Kč

Dar Otce i Syna

Publikace není pouze informací o základech systematické pneumatologie, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale chce také přivádět čtenáře k meditaci Božích tajemství. Největší prostor je věnován biblickým základům a východiskům pneumatologie, celkem sedm kapitol. Další tři kapitoly se zabývají problematikou prvních dvou ekumenických koncilů, trinitární teologií sv. Augustina a otázkou vycházení Ducha Svatého. Závěrečné kapitoly se zaměřují na františkánskou pneumatologii, jak ji nacházíme ve spisech sv. Františka z Assisi, sv. Antonína z Padovy a sv. Bonaventury z Bagnoregia. Vyšlo se souhlasem vyšších řeholních představených. Druhé vydání.

Dar Otce i SynaZáklady systematické pneumatologieCtirad Václav PospíšilMCMkniha2003-0199,00 Kč

Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia.

Život a dílo Serafického doktora, významného křesťanského myslitele ze 13. století.

Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia.Ctirad Václav PospíšilNakladatelství Luboš Marekkniha2002-01280,00 Kč

Teologie služby

Teologie služby, jak napovídá podtitul, je kniha určená především těm, kdo se věnují křesťanské charitě nebo diakonii, ale rozhodně nejenom jim. Autor, prof. Ctirad Václav Pospíšil, člení látku do tří základních částí. V první jsme seznamováni s předpoklady teologie služby, druhý oddíl se nejprve zabývá problematikou solidarity s potřebným člověkem v mimokřesťanských náboženstvích a posléze dějinnýmu přehledem křesťanského charitního díla. Třetí část nahlíží některé aspekty služby prismatem základních tajemství víry. Čtenář je tak srozumitelnou a zároveň originální formou uváděn do současné teologie a zároveň pozván k tomu, aby nazíral přítomnost trojjediného Boha v naplňování svého poslání. Kniha je splátkou dluhu, který čeští teologové vůči charitnímu dílu nesporně mají.

Teologie službyKniha nejen pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakoniiCtirad Václav PospíšilKarmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01199,00 Kč

Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

První obsáhlejší pokoncilní zpracování dogmatické christologie a soteriologie v češtině. Autorův živý styl, šíře záběru a zároveň ucelenost výkladu činí publikaci vhodnou nejen pro studenty teologických fakult, ale i pro ty, kdo chtějí prohloubit své znalosti christologie samostatným studiem.

Ježíš z Nazareta, Pán a SpasitelCtirad Václav PospíšilKrystalkniha1999-52240,00 Kč

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria

O slavnosti Všech svatých 1. listopadu roku 1950 papež Pius XII. prohlásil za dogma víry pravdu o tělesném nanebevzetí Panny Marie. To byl významný mezník v dějinách katolické církve. Tajemství Mariina nanebevzetí slaví celá církev 15. srpna. U příležitosti 50. výročí prohlášení tohoto dogmatu vyšel český překlad apoštolské konstituce Munificentissimus Deus o pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy, kterou bylo toto dogma vyhlášeno. K tomu je připojen český překlad apoštolského listu Pia IX. Ineffabilis Deus z 8. prosince 1854, kterým bylo za dogma vyhlášeno a definováno Neposkvrněné početí blažené Panny Marie.

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteriaCtirad Václav PospíšilMCMkniha1999-5269,00 Kč

Problematika vědění a vědomí vlastní identity Ježíše z Nazareta

Profesor christologie na Katedře systematické teologie CM teologické fakulty UP Olomouc fundovaně představuje základní témata svého oboru.

Problematika vědění a vědomí vlastní identity Ježíše z NazaretaCtirad Václav PospíšilRefugiumkniha1998-0149,00 Kč