Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kritika soudnosti

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež nepodléhají ani kritériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle obecných filosofických kategorií, které Kant nově včleňuje do svého kritického projektu (soudnost, účelnost), jsou zde pojednány pojmy génia, přírodní krásy, vznešenosti či originality uměleckého díla.

Kritika soudnostiImmanuel KantOikoymenhkniha2016-04398,00 Kč

Německá klasická filosofie I.

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována bohatému působení Kantovy filosofie. Nejvýznamnější z myslitelů, které se kriticky vyrovnávají s Kantem, je Schopenhauer, jehož dílo Svět jako vůle a představa bezprostředně vyrůstá z kritického zhodnocení Kantovy filosofie.

Německá klasická filosofie I.W. RödOikoymenhkniha2016-04428,00 Kč

O duchu zákonů II

O duchu zákonů představuje dílo významné v několika ohledech. Montesquieu přináší originální typologii zřízení (republika, monarchie, despocie) a rozebírá, jak zřízení určitého státu ovlivňuje nejen politické, ale též občanské zákony dané země. S pohledem upřeným na Hobbese Montesquieu ukazuje, že zákony lidské společnosti nelze zkoumat po vzoru přírodních věd, neboť závisejí na situačním i historickém kontextu (mravech, zvycích, náboženství, přírodních podmínkách země, jejích dějinách atd.).

O duchu zákonů IIObrana Ducha zákonůCh. L. de MontesquieuOikoymenhkniha2016-04588,00 Kč

Svatý Jan Chyrysostomos

Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky hovořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitudách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politiky, aby ho pár let nato uvrhl do ponižujícího vyhnanství, kde také po třech letech zemřel. V exilu začal rozvíjet bohaté korespondenční styky se svými přáteli a vlivnými osobami tehdejších světských i církevních kruhů. Na samý závěr života sepsal pro své pronásledované přátele také dva rozsáhlejší spisy, které se zamýšlejí nad utrpením. Oba tyto spisy jsou v knize představeny v českém překladu s podrobným literárním a teologickým úvodem Jiřího Pavlíka

Svatý Jan ChyrysostomosPovzbuzení pronásledovanýmJiří PavlíkKrystalkniha2016-04249,00 Kč

Škola Malého stromu (4.vyd.)

Kniha je vyprávěním "skutečných událostí" ze života indiánského chlapce v Tennesee třicátých let, kterého se po smrti rodičů ujali babička a dědeček, moudří lidé z kmene Čerokíů. V Americe se stala bestsellerem a postupně vyšla ve všech světových jazycích. Vyprávění o zážitcích vzešlých ze skotských a čerokíjských tradic amerického východu. Podstatou knížky není historická dokumentace, ale oslava Čerokíů a skotského odporu k životu v područí. Inspirativní koncepce amerických dějin z pohledu podceňovaných minorit.

Škola Malého stromu (4.vyd.)Forrest Carter
Kalichkniha2016-04222,00 Kč

Lectio divina (03)

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Lectio divina (03)Doba postní a velikonoční triduumGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03399,00 Kč

Lectio divina (04)

Další z komentářů k liturgickým čtením církevního roku, které se mohou stát průvodcem po velikonoční době.

Lectio divina (04)Doba velikonočníGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03399,00 Kč

Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství

Novéna vychází k Roku milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem, který začíná 8. prosince 2015.

Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenstvíVojtěch KodetKarmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03, 2015-4749,00 Kč

Přežít nebo prožít mši svatou?

Svatý Julián Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal, že „všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova oběť: je to hořící keř, který neustále plane na oltáři; je to mana, pravý chléb života, který denně sestupuje z nebe“.<BR>Jen postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla. Je totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme objevovat nové a nové „zlaté žíly“.<BR>Kéž by i tato knížečka napomohla tomu, abychom hlouběji poznali „svátost Ježíšova srdce“ a její životodárnou moc. <BR>(z úvodu autora)

Přežít nebo prožít mši svatou?Vojtěch Kodet
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03, 2015-45159,00 Kč

Svatý Jan Hus

Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého bratra nebo luterána, tedy identitu tehdejší většiny českého národa. Husova posvátná autorita však nacházela uplatnění nejen v polemice české reformace s římskou církví, ale především v rámci ideového boje jedněch přívrženců reformace s druhými, takže Husem bylo možné už tehdy zaštítit téměř cokoli. Součástí publikace je bohatá obrazová příloha obsahující dobové tisky a ilustrace, některé dosud nepublikované.

Svatý Jan HusStručný přehled projevů domácí úctu k českému mučedníku v letech 1415-1620Ota Halama
Kalichkniha2016-03310,00 Kč

Bible (1115) - měkká vazba s magnetickou klopou, vínová

Nové vydání Bible v malém formátu s magnetickou klopou, která brání poškození stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled s praktičností. Vydání včetně deuterokanonických knih v umělé kůži s magnetickou klopou ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám poškodily stránky Bible. Toto vydání zahrnuje veškeré dosavadní revize textu, překladatelské úvody k jednotlivým knihám, odkazy na podobná místa a přehledné chronologické tabulky a mapy. Součástí tohoto vydání jsou také orientační výřezy, které umožňují rychlé vyhledávání jednotlivých knih.

Bible (1115) - měkká vazba s magnetickou klopou, vínováČeský ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih
CBSkniha2016-03670,00 Kč

Bible (1155) - kapesní vydání se zipem, jeans

Oblíbené vydání Bible se zipem v malém formátu, tentokrát v modrém džínsovém plátně zdařile spojuje sportovní vzhled s praktičností. Vydání včetně deuterokanonických knih v odolném plátně se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Už se nestane, že by se vám poškodily stránky Bible. Knihu zkrátka zavřete a zapnete na zip jako kufřík nebo tašku. Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy. Součástí tohoto vydání jsou také orientační výřezy, které umožňují rychlé vyhledávání jednotlivých knih.

Bible (1155) - kapesní vydání se zipem, jeansČeský ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih
CBSkniha2016-03590,00 Kč

Korunka Božího milosrdenství

Mezinárodní hudební sbor společenství Rodina Panny Marie, který má za sebou už vícero nahrávek a vícekrát vystupoval na slavnostech v Římě a ve Vatikánu, nahrál psobivou verzi korunky k Božímu Milosrdenství na CD. Obsahuje modlitbu korunky, mezi jednotlivými desátky zaznívají slova Pána Ježíše, která řekl sv. sestře Faustyně a vše je podbarvené a doprovázené duchovní hudbou. Korunka Božího Milosrdenství již vyšla v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a slovensky, a my jsme rádi, že před Vánocemi 2011 vyšla i v češtině.<BR>V šíření úcty k Božímu Milosrdenství nás nejvíce inspiroval Svatý otec Jan Pavel II., který se řídil slovy Milosrdného Ježíše k sestře Faustyně: „Pověz trpícímu lidstvu, kde má hledat útěchu – při trůnu mého milosrdenství.“ Tento papež v jubilejním roce 2000 vyhlásil svátek Božího Milosrdenství a také prohlásil sestru Faustynu za svatou.

Korunka Božího milosrdenství
Rodina Panny Marie Nové HradyCD2016-03149,00 Kč

Přežila jsem (2.vyd)

Autorka popisuje šokující zážitky z genocidy ve Rwandě. Líčí, jak ozbrojené bojůvky pustošily krajinu a zfanatizovaný dav lynčoval nevinné. Po celou dobu se Immaculée krčila v úkrytu maličké koupelny v domě místního pastora, kde se na ploše zhruba metr krát metr tísnilo osm žen. Namačkané ve tmě jedna na druhou, téměř bez jídla, v horku a beze slova trávily nekonečné tři měsíce.

Přežila jsem (2.vyd)Otevřená výpověď o zradě, nenávisti a odpuštěníImmaculée Ilibagiza
Steve Erwin
Euromedia Groupkniha2016-03299,00 Kč

Setkání a poslání

Sborník promluv a přednášek generálního opata premonstrátského řádu o premonstrátské spiritualitě. Podnět k zamyšlením dávaly události v řádu (řádová setkání, vánoční dopisy atd.), příležitostná pozvání do různých společenství, reakce na události v církvi. Autor nahlíží spiritualitu premonstrátských kanovníků nově formulovanou v pokoncilní době do trojúhelníku communio-contemplatio-actio z perspektivy jak augustinovské tradice, tak i z pohledu charizmatu svatého Norberta. Podle něj může být a je atraktivní pro realizaci kněžského povolání a splňuje požadavky a očekávání kladené na řeholní život v dnešní době jak od magisteria církve, tak i od společnosti. Kniha je u nás vydaná jako příspěvek k roku zasvěceného života a u příležitosti 900. výročí obrácení svatého Norberta (1115).

Setkání a posláníPremonstrátská spiritualitaThomas HandgrätingerSestry premonstrátky z Doksankniha2016-03274,00 Kč

Veselá Bible pro bystré děti (1855)

Vydejte se s námi zpět do dávných dob! S touto knihou nahlédnete přímo do zákulisí biblických událostí. Veselá Bible pro bystré děti je zdrojem zábavy i poučení při vyhledávání detailů na dvanácti celostránkových ilustracích.

Veselá Bible pro bystré děti (1855)
CBSkniha2016-03198,00 Kč

Z Boží kanceláře (2.vyd)

Každý z nás má nějaké představy o Bohu otci. Autorka této útlé knížky nás možná překvapí tím, že se dokáže na problémy víry dívat dětsky nevinným pohledem. Jsou totiž otázky na které je rozum nás dospělých krátký …

Z Boží kanceláře (2.vyd)Lia Cerrito
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03119,00 Kč

Cesta k lásce

Poslední meditace Anthony de Mella.„Láska pramení z Vědomí,“ připomíná Mello. K jeho dosažení je však potřeba naučit se vidět. „A naučit se vidět, je v životě člověka nejbolestivější. Bez schopnosti vidět se láska nezrodí.“ Pouze tehdy, vidíme-li ostatní takové, jací skutečně jsou, začneme být schopni skutečně milovat.

Cesta k láscePoslední meditace Anthonyho de MellaAnthony Mello
Cestakniha2015-5379,00 Kč

Číslo do nebe (CD)

Záznam představení z pražské Violy, kde známý herec a televizní moderátor Jan Kraus vystoupil se svým bratrem Ivanem Krausem, autorem úspěšných humoristických knih. Bratři Krausovi zde čtou úsměvné povídky z Ivanovy knihy číslo do nebe, které vyprávějí veselé příběhy ze života rodiny Krausovy.

Číslo do nebe (CD)Jan Kraus
Ivan Kraus
Popron musicCD2015-53199,00 Kč

Doktor od jezera hrochů (2CD)

Doktor od Jezera hrochů Miloslava Švandrlíka patří mezi nejprodávanější humoristické romány. Jako audiokniha na 2CD vychází v koprodukci vydavatelstvíPopron Music a nakladatelství XYZ. "Knížku do ucha" na 2CD namluvil populární herec Bob Klepl, pro kterého je to audio premiéra. Jako interpret nahrávky dokazuje, že je mistrem slovní komiky, skvělým imitátorem a poutavým vypravěčem. Pro roli smolařského a svérázného lékaře, který se zaplétá do nečekaných dobrodružství v Africe, ale i do sítě ženských intrik, nebylo lepší volby aBohumil Klepl vdechnul nejen hlavnímu hrdinovi, ale i dalším mužským či ženským postavám originální hlasovou podobu.

Doktor od jezera hrochů (2CD)Miroslav Švandrlík
Popron musicCD - audiokniha2015-53199,00 Kč

Klasická pohádka a skutečnost

Předmětem Vyhlídalova zájmu v této literárněvědné práci je vztah české pohádky k reálné společenské a kulturní situaci jejího vzniku. Klasická pohádka si během vývoje uchovala svou životnost a v současnosti lze pozorovat její renesanci. Fakt, že se v ní prolíná životní realita dávných časů s fantazií, poskytuje klasické pohádce neodolatelné kouzlo a přitažlivost. To vše postihuje Vyhlídalova studie, která zároveň představuje některé opomíjené tvůrčí osobnosti českého obrození. Autor s bohatou literárněhistorickou erudicí odhaluje prostřednictvím migrace typických pohádkových motivů skutečné kořeny známých pohádek, a tak bez snahy o polemiku uvádí na pravou míru vžitou školskou idealizaci národní pohádky.

Klasická pohádka a skutečnostZdeněk Vyhlídal
MCMkniha2015-53104,00 Kč

Mansfieldské panství

Třetí román Jane Austenové nabízí spletitý barvitý příběh plný plasticky vylíčených postav. Hlavní hrdinka Fanny Priceová se v útlém věku ocitá jako chudá příbuzná na Mansfieldu v rodině své lépe situované tety a strýce. Venskovské sídlo žije svým vlastním rytmem a všedními událostmi, jež jsou v celospolečenském měřítku jistě zanedbatelné, ale pro aktéry příběhu vrcholně důležité - ať už je to ples, návštěva nebo něčí nemoc. Fanny dozrává v osobnost, která si i v prostředí sešněrovaném konvencemi dokáže držet svých zásad i ideálů, a proto získá lásku, v niž vlastně neměla doufat...

Mansfieldské panstvíJane AustenováRozmluvykniha2015-53, 2005-52219,00 Kč

Modlitba růžence Panny Marie

Modlitba růžence Panny Marie MCMkartičky2015-535,00 Kč

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 50x650 mm, (1032/e01)

1 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 50x650 mm, (1032/e01)

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 50x650 mm, (1032/e01)
LIMAsvíce2015-53465,00 Kč

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 50x650 mm, (1032/e17)

1 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 50x650 mm, (1032/e17)

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 50x650 mm, (1032/e17)
LIMAsvíce2015-53465,00 Kč

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 50x650 mm, (1036/e)

1 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 50x650 mm, (1036/e)

Paškál LIMA, 1 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 50x650 mm, (1036/e)
LIMAsvíce2015-53655,00 Kč

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 60x800 mm, (1033/e01)

2 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 60x800 mm, (1033/e01)

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva BÍLÁ, rozměry: 60x800 mm, (1033/e01)
LIMAsvíce2015-53725,00 Kč

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/s17)

2 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/e17)

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/s17)
LIMAsvíce2015-53725,00 Kč

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 60x800 mm, (1037/v)

2 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 60x800 mm, (1037/e)

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS E, barva VČELÍ VOSK, rozměry: 60x800 mm, (1037/v)
LIMAsvíce2015-53910,00 Kč

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS F, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/s17)

2 kg, zdobení LUXUS E, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/e17)

Paškál LIMA, 2 kg, zdobení LUXUS F, barva SLONOVÁ KOST, rozměry: 60x800 mm, (1033/s17)
LIMAsvíce2015-53725,00 Kč