Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

První křesťanští poustevníci

První křesťanští poustevníci
Nakladatelství Luboš Marek2016-1422,00 Kč

Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti

Název knihy ukazuje jednak na vztah homiletiky k prakticko-teologické tradici v historickém rámci, jednak na aktuální ekleziologický kontext zvěstování v současných církevních organizačních strukturách. Do této nové homiletické studie se promítá široká teologicko-ekumenická orientace Husitské teologické fakulty UK.

Kazatelství v kontextu tradice a přítomnostiStudie z homiletikyJán Liguš
Tomáš Butta
Nakladatelství Luboš Marekkniha2015-04250,00 Kč

Židovský snář Ha-Ro'e

Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami.

Židovský snář Ha-Ro'eMarkéta HolubováNakladatelství Luboš Marekkniha2015-04290,00 Kč

Péče o oikos : dům v dějinách myšlení

Práce se věnuje smyslu domu a domova. Charakterizuje řecký, židovský a křesťanský "dům", věnuje se symbolické bohatosti domu středověkého a končí tématem bezdomovství

Péče o oikos : dům v dějinách myšleníMiloslav PrůkaNakladatelství Luboš Marekkniha2015-04120,00 Kč

Problematika a prevence "nových náboženských hnutí"

Tato publikace představuje současnou náboženskou scénu v ČR, snaží se pomoci pochopit konflikty a změny, které v této oblasti vznikají mezi většinovou společností a novými náboženskými hnutími.

Problematika a prevence "nových náboženských hnutí"Vliv "nových náboženských hnutí" na jedince a problematika prevenceJosef Dolista
Jiří Tůma
Nakladatelství Luboš Marekkniha2015-04180,00 Kč

Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věd

Pokus seznámit českého čtenáře s životem a dílem pozoruhodného pietistického myslitele se opírá zejména o jeho původní knihy.

Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věda jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnostiJiří VogelNakladatelství Luboš Marekkniha2015-04180,00 Kč

Sociální práce a nová náboženská hnutí

Tato kniha je dalším pokračováním knihy "Problematika a prevence nových náboženských hnutí", která se více zaměřuje na problematiku sociální práce.

Sociální práce a nová náboženská hnutíJiří TůmaNakladatelství Luboš Marekkniha2015-04120,00 Kč

Paměti Vlastimila Kybala - Díl I.

První svazek pamětí zahrnuje léta 1880 až 1920, zahrnuje autorovo dětství, studium a činnost historika. Text je jedinečným dobovým dokumentem národnostních, konfesních, ale i politických a akademických zápasů.

Paměti Vlastimila Kybala - Díl I.Jan B. Lášek
Jaroslav Hrdlička
Nakladatelství Luboš Marekkniha2015-04240,00 Kč

Čas jako problém

Čas jako problémAnna HogenováNakladatelství Luboš Marekkniha2014-36180,00 Kč

Jděte a kažte!

Jděte a kažte!Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestanstské pojetíPetr ŽivnýNakladatelství Luboš Marekkniha2014-36230,00 Kč

Nesmíme pospíchat

Nesmíme pospíchatAnna HogenováNakladatelství Luboš Marekkniha2014-36180,00 Kč

Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita

Kniha seznamuje s fenoménem keltského křesťanství jako s jednou z velkých kapitol prvních staletí po Kristu.

Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualitaGorazd VopatrnýNakladatelství Luboš Marekkniha2014-18, 2002-01158,00 Kč

Otázka svatých v české reformaci

Vývoj a důsledky polemiky o svaté a jejich úctu od doby Karla IV. do doby České konfese z r. 1575.

Otázka svatých v české reformaciOta HalamaNakladatelství Luboš Marekkniha2014-18, 2002-01250,00 Kč

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou

Sborník příspěvků českých teologů o vztahu mezi vědou a náboženstvím. Vydáno pro Husitskou teologickou fakultu UK.

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírouJiří Vogel
Dalibor Vik
Nakladatelství Luboš Marekkniha2013-03180,00 Kč

Církevněprávní studie

Kniha volně navazuje na předchozí publikaci Konfesněprávní studie. Je sestavena z celkem patnácti studií z oboru studijního práva. Jejich základem jsou jednak příspěvky z odborných konferencí, jednak články již dříve publikované v odborných časopisech Revue církevního práva, Právník, Teologické studie, Teologická revue a Communio. Statě jsou řazeny abecedně, neboť jejich problematika se často vzájemně prolíná a nebylo by snadné je zařadit do homogenních skupin. Tématicky jsou v této knize zastoupeny především fundamentální kanonistika, "prehistorie" církevního práva a ekumenické aspekty církevního práva.

Církevněprávní studieStanislav Přibyl
Nakladatelství Luboš Marekkniha2012-39290,00 Kč

Nepřítel: První republika

Autor vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie-politologie se specializací na mezinárodní vztahy. V současné době pracuje jako odborný asistent v Historickém ústavu Filozofické fakulty a na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, externě přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve svých odborných článcích a konferenčních referátech se specializuje na české a evropské církevní dějiny 20. století. Je autorem mnoha vědeckých článků a studií a překladů z němčiny a italštiny.

Nepřítel: První republikaRadikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938Marek Šmíd
Nakladatelství Luboš Marekkniha2012-39190,00 Kč

Šalom

Sborník Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám lze označit za symbolické bilancování dvacetiletého působení Bedřicha Noska jako vědce, hebraisty a především pedagoga. Mezi pětadvaceti příspěvky nalezneme jak studie a laudatia od jeho kolegů z HTF (prof. Lášek, prof. Kučera) a spolupracovníků z ŽM a katedry hebraistiky (doc. Šedinová), tak i příspěvky od jejich žáků, kteří se již stihli zapsat do dějin české hebraistiky a judaistiky, jmenovitě dr. Holubová a dr. Boušek. Za pozornost ale stojí i příspěvky „nejmladší“ generace budoucích vědců, doktorandů judaistiky, religionistiky a hebraistiky (Ivan Kohout, Marek Vinklát a Markéta Rubešová). Židovská studia nemají ani po dvaceti letech svobody na růžích ustláno a nejde jen o krizi a marasmus, v němž se nachází český vzdělávací systém jako takový. O to více je třeba ocenit ty, kteří svým entusiasmem, pílí a kvalitou předkládaných prací ukazují, že judaistika a hebraistika v České republice bude mít důstojné pokračovatele, a to i díky odborné a pedagogické práci Bedřicha Noska.

ŠalomPocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninámJiří Blažek
Kamila Veverková
Nakladatelství Luboš Marekkniha2012-39390,00 Kč

Křesťanství a islám v liberálním státu

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence "střetu civilizací". Pro budoucnost Evropy i samotné České republiky se v současné době zdá klíčový zejména vztah křesťanů a muslimů a jejich sebepojetí uvnitř sekulárního právního státu. Křesťanství a islám stojí před výzvami vlastní tradice i před výzvami současnosti, obojí dnes spoluutváří jejich vlastní identitu. Předložená kolektivní monografie by ráda přispěla k hlubší reflexi tohoto aktuálního fenoménu. Monografie je dalším výstupem výzkumu týmu odborníků Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma vztahu náboženství a státu a navazuje na publikaci Monoteistická náboženství a stát.

Křesťanství a islám v liberálním státuVýzvy tradice a současnostiKarel SládekNakladatelství Luboš Marekkniha2012-09299,00 Kč

Zámky naděje

Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, mají mnoho společného i rozdílného. Popudem k jejímu vzniku však bylo to společné: všichni jako děti anebo mladí lidé prodělali období nacistického vyhlazování Židů a jako zázrakem – přes to že velká většina jejich vrstevníků zahynula – unikli plánované likvidaci. A za druhé: jako chlapci a děvčata se po návratu z ghett a koncentračních táborů v roce 1945 shodou okolností dostali do ozdravoven, které v československou vládou zabavených zámcích nedaleko Prahy zřídil se svými spolupracovníky křesťanský humanista Přemysl Pitter.

Zámky nadějeDěti Přemysla Pittra vzpomínajíPavel KohnNakladatelství Luboš Marekkniha2012-04290,00 Kč

Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010

Souhrný přehled české trinitární teologie a pneumatologie.

Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná bibliografie 1800-2010Ctirad Václav PospíšilNakladatelství Luboš Marekkniha2012-02400,00 Kč

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě

Předložená publikace pojednávající o teologii zastoupení významného německého teologa Dietricha Bonhoffera byla obhájena v září 2009 jako disertační práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Text, který má čtenář v rukou, zohlednil připomínky oponentů a shrnuje několikaleté vědecko-odborné zkoumání problematiky v rámci studia na fakultě, překládá výsledky z řešení grantu GAUK i ze zahraničních pobytů na univerzitách v německých městech Heidelberg a v Tübingen. Jak již název napovídá, jedná se o systematicko-teologické zkoumání, které chce poukázat na provázanost této teoretické disciplíny s praktickým životem člověka. Téma jednání místo druhého (die Stellvertretung) se ukazuje jako velmi aktuální problém ve společenství církve, v rodině i celkově ve společnosti.

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místěZástupnost v teologii Dietrecha BonhofferaNoemi BravenáNakladatelství Luboš Marekkniha2009-53180,00 Kč

Otevřené dveře

Otevřené dveřeSoubor statí katedry biblistikyJiří Beneš
Nakladatelství Luboš Marekkniha2009-53190,00 Kč

Passio Christi ve spisech Lva Velikého

Právě Tajemství trpícího Ježíše Krista se jeví jako nejvhodnější téma pro vyjádření teologického myšlení, které se zcela zřetelně odráželo v pastýřské službě velikého kazatele svatého Lva Velikého.

Passio Christi ve spisech Lva VelikéhoVlastimil KročilNakladatelství Luboš Marekkniha2009-53220,00 Kč

Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989

Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989Stanislav PřibylNakladatelství Luboš Marekkniha2009-53170,00 Kč

Církev - Sekularizace- Nacionalismus

Kniha mapuje vztah katolické církve k sekularizačním snahám prosazujících se ve společnosti v období během prvního vatikánského koncilu (1869-70), na němž byla vyhlášena tzv. papežská neomylnost, a v letech následujících.

Církev - Sekularizace- NacionalismusPrvní vatikánský koncil, vznik starokatolické církve a vztah katolické církve s sekularizaci a s ní souvisejícímu nacionalismu v letech 1870-1885 v českých zemích habsburské monarchieMarta LéblováNakladatelství Luboš Marekkniha2009-01180,00 Kč

Jan Prokop Schaaffgotsche první biskup českobudějovický

Kniha o prvním českobudějovickém biskupovi Janu Prokopu Schaaffgotschovi, který stál více než čtvrt století v čele nově založené diecéze. Tato kniha není příspěvkem zaměřeným pouze na regionální církevní dějiny. V užším kontextu je samozřejmě příspěvkem k historii jihočeského regionu jako takového, avšak v kontextu širším zkoumá jeho duchovní a společenské kořeny ve středoevropském duchovním a společenském prostoru.

Jan Prokop Schaaffgotsche první biskup českobudějovickýRudolf SvobodaNakladatelství Luboš Marekkniha2009-01320,00 Kč

Michael Novak a jeho projekt Teologie demokratického kapitalismu

Michael Novak a jeho projekt Teologie demokratického kapitalismuRoman MíčkaNakladatelství Luboš Marekkniha2009-01290,00 Kč

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí

Kniha pojednává o případech hromadných vražd, sebevražd, ozbrojeného povstání, teroristického útoku, masového útlaku ze strany státních úřadů a o dalších násilných událostech i o hrozbách takových událostí, které se v posledních třiceti letech staly v souvislosti s novými náboženskými hnutími.

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilíZdeněk VojtíšekNakladatelství Luboš Marekkniha2009-01420,00 Kč

Evropská ochrana náboženské svobody

Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany náboženské svobody se zřetelem k mezinárodnímu právu, klade obecné otázky modelů vztahů mezi státem a církví, otázky zakotvení náboženských lidských práv .... a pod.

Evropská ochrana náboženské svobodyDaniel Spratek
Nakladatelství Luboš Marekkniha2008-01180,00 Kč

Christus praesens

Publikace o teologii významného německého teologa D. Bonhoeffera.

Christus praesensEkleziologie Dietricha Bonhoeffera mezi liberalismem a nacionalismemJán LigušNakladatelství Luboš Marekkniha2008-01160,00 Kč