Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Život proroka Eliáše a původ karmelitánského řádu

Život proroka Eliáše a původ karmelitánského řádu
Martin Železníkkniha2016-45230,00 Kč

Satan v Illfurtu

Případ ďábelské posedlosti bratrů Děpolda a Josefa Burnerových v městečku Illfurt, jenž se začal odehrávat na podzim roku 1864.
Předmluva ke knize: Neobyčejně tragická historie obou ubohých děti v Illfurtu došla v uplynulých dvou letech netušeného rožšíření, dokonce i v nejvzdálenějších zemích světa. Téměř všechny diecésní časopisy ve Francii se o- této knížečce chvalně vyslovily. Četní biskupové a vysoce postavení duchovní laikové, ale zvláště věhlasný apoštol Srdce Ježíšova, Pater Matéo toto dílo ústně i písemně vřele doporučovali. Mimo čtyři francouzská vydání vyšlo toto dílo také již ve vydání anglickém, španělském, portugalském, maďarském, indickém a brasilském. Také Švýcary a Německo mají svá vydání. Té doby připravují se ještě další vydání pro USA, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Holansko a Annam.
Tento neobyčejný úspěch svědčí o veliké užitečnosti a lidovosti díla. Jako kdysi za času Pána Ježíše byl Satan všemohoucností Spasitele přinucen při mnohých příležitostech vydati svědectví pravdě, tak má posloužiti i tyranství, jež na svých dvou nevinných obětech prováděl, k tomu, aby proniklo duše spasitelnou bázní před hříchem a pevnou důvěrou v Boha a jeho neposkvrněnou Matku.

Satan v IllfurtuPřípad ďábelské posedlosti P. SutterMartin Železníkkniha2014-16150,00 Kč

Svatý Farář z Arsu

Svatý Farář z ArsuDidier Tralwin
Martin Železníkkniha2014-15175,00 Kč

Religiozita v dramatu českého národního obrození

Doba osvícenství, romantismu a s nimi spojeného národního obrození znamená mimo jiné i odklon od tradičních náboženských hodnot, konkrétně těch, které byly preferovány pobělohorským protireformačním katolicismem a barokní kulturou. Tato linie je zřejmá v literatuře, ve filozofii, dokonce i v katolické teologii. Nejlépe a nejvýstižněji však ilustruje celý tento vývoj české obrozenecké divadlo. Jsem přesvědčen, že repertoár divadelních her, jejich obsah, dialogy a monology jednotlivých postav vypoví o skutečné atmosféře doby víc než studium úředních pramenů a knižních děl.

Religiozita v dramatu českého národního obrozeníCírkevní dějiny II.Radomír MalýMartin Železníkkniha2014-01120,00 Kč

Základy katolické věrouky

Základy katolické věroukyVěrouka - dogmatika pro střední školyJosef KašparMartin Železníkkniha2014-01190,00 Kč

Je dovoleno bránit inkvizici?

Převážná část katolíků zastává názor, že inkvizice byla institucí, která se svou bestiální krutostí zapsala do dějin jako jejich nejčernější skvrna. Ačkoliv existují historické důkazy o pravém opaku je Církev systematicky terčem útoků, jež nacházejí zdroj inspirace právě v této lži. Zmizí ze školních učebnic dodnes hlásané báje, jako je Galileovo: „A přece se točí?!“ i další výplody protikatolické propagandy? Navzdory faktu, že světu byly předloženy významné údaje bořící černý mýtus o inkvizici (zpráva z mezinárodního symposia o inkvizici, z r. 2002 – svazek o 783 stranách), zdá se, že není v zájmu Říma na tomto ustáleném mýtu cokoli měnit. Samotný papež Jan Pavel II. začal „přípravy“ na rehabilitaci inkvizice (zanedlouho po odhalení těchto faktů) tím, že se před světem znovu omluvil za všechny její „zločiny“ spáchané v minulosti. Omlouvá-li se ovšem pouze jediná Katolická církev tam, kde se měli omlouvat i jiní a současně nejsou zmíněna fakta o pozitivním významu této instituce ve své době (o nichž mezinárodní symposium podalo nezvratné důkazy), vyzní nakonec tento akt nejen jako další sebeobviňování Církve, ale i chvalozpěv na úspěšnou proticírkevní demagogii vžitou do podvědomí milionů lidí, podobně jako ne náhodou vyumělkované lži evoluční teorie.

Je dovoleno bránit inkvizici?Radomír MalýMartin Železníkkniha2013-50150,00 Kč

Pohled vánoční - různé druhy

Pohled vánoční - různé druhy Martin Železníkpohlednice2013-503,00 Kč

Výklad nejdražší oběti Mše svaté od ctihodného kněze Martina z Kochemu

Knihu napsal ctih. Martin z Kochemu, kapucín, který v 18. století patřil k vůbec nejvydávanějším autorům ve střední Evropě. Jen v 18. Století vyšla jeho díla ve více než 130 českých vydáních a celkem byly jeho práce až do počátku 20. století na českém území vydány nejspíš více než dvěstěkrát. Publikace je přepisem vydání z roku 1931

Výklad nejdražší oběti Mše svaté od ctihodného kněze Martina z Kochemu Martin Železníkkniha2013-49195,00 Kč

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Málo známé informace o pronásledování křesťanů. Pokud očekáváte, že kniha, kterou právě dostáváte do rukou, je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím toto dílo být nechce a není. Proč? Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současného protikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženě objektivní“ jiný obsah, než tomu bylo dříve. Nutno vycházet z toho, že o katolické církvi a jejich dějinách se systematicky již od osvícenských, nebo spíše ještě od protestantských dob lže. To tedy trvá nejméně 200 nebo dokonce až 400 let. Tak se v podvědomí už řady generací včetně věřících katolíků hluboce zakódovalo přesvědčení, že katolická církev má na svědomí obrovskou část, ne-li dokonce většinu krvavých zločinů, které kdy byly v dějinách lidstva spáchány: křížové výpravy, upalování kacířů, inkvizice, náboženské války… to všechno je aksiomatem, dogmatem novověké společnosti jakéhokoliv ražení. Ať už se jednalo o liberální, nacistické nebo komunistické školy, vždycky si žáci a studenti odtud odnášeli tento stejný pohled na katolickou církev…

Nejkrvavější genocida minulosti a současnostimálo známé informace o pronásledování křesťanůRadomír Malý
Martin Železníkkniha2013-42250,00 Kč

Pohled velikonoční - různé druhy

Pohled velikonoční - různé druhyrůzné druhy Martin Železníkpohlednice2013-093,00 Kč

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Pokud očekáváte, že kniha, kterou právě dostáváte do rukou,je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím totodílo být nechce a není. Proč?Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současnéhoprotikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženěobjektivní“ jiný obsah, než tomu bylo dříve. Nutno vycházet z toho, že o Katolické církvi ajejich dějinách se systematicky již od osvícenských, nebo spíše ještě od protestantských doblže. To tedy trvá nejméně 200 nebo dokonce až 400 let. Tak se v podvědomí už řady generacívčetně věřících katolíků hluboce zakódovalo přesvědčení, že Katolická církev má na svědomíobrovskou část, ne-li dokonce většinu krvavých zločinů, které kdy byly v dějinách lidstvaspáchány: křížové výpravy, upalování kacířů, inkvizice, náboženské války… to všechnoje aksiomatem, dogmatem novověké společnosti jakéhokoliv ražení. Ať už se jednalo oliberální, nacistické nebo komunistické školy, vždycky si žáci a studenti odtud odnášeli tentostejný pohled na Katolickou církev…

Nejkrvavější genocida minulosti a současnostiMálo známé informace o pronásledování křesťanůRadomír MalýMartin Železníkkniha2012-51220,00 Kč

Katechismus katolického náboženství

Tento klasický katechismus formou otázek a odpovědí předkládá čtenáři základní pravdy víry – pravdy Boží, jež vždy byly a budou nosnými pilíři katolického náboženství. Pro svou didaktickou stylizovanost je neocenitelným průvodcem náboženského vzdělávání nejen mládeže, ale i dospělých. Svou přehledností a výstižností je dobrým pomocníkem v přípravě pro přijímání svátostí. Kniha vychází z původní verze z roku 1955 a je v závěrečné části rozšířena o základní latinské, i některé další v Církvi oblíbené modlitby.

Katechismus katolického náboženstvíFrantišek TomášekSyptákkniha2012-17170,00 Kč

Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých a jaká měla podivuhodná vidění jejich životů

Se světlem proroctví byla Anně Kateřině udělena schopnost vnějšími smysly postřehovati vše, co jest svaté. Tak na příklad poznávala sluchem, že zvuk posvěcených zvonů se liší podstatně od kteréhokoliv sebe libozvučnějšího tónu. Chutí pocítila, je-li voda posvěcena, a rozeznala ji od vody neposvěcené tak jistě a hmatatelně, jako jiný člověk rozezná víno od vody. Kosti svatých poznávala čichem tak patrně, jako zrakem nebo hmatem, dotkla-li se jich. „Jsou nádherné, nelze vysloviti, jak jsou krásné. ”A byvši zevrubněji dotazována, co pociťuje, spatří-li svaté kosti, vyjádřila: „Vidím a cítím světlo; jest to jako paprsek, který do mne vnikne a mne strhne, i cítím pak, jak paprsek souvisí se světelným tělesem, z něhož vychází, a s veškerým světelným světem, a v paprsku zřím obrazy, z nichž poznávám pozemský život světcův a jeho postavení v řadách triumfující Církve. Mezi tělem a duší jest podivuhodný poměr, který nepřestává ani po smrti, takže blažení duchové stále ještě částkami svých těl vykonávají vliv na věřící. Bude asi andělům přesnadno v den nejposlednější odděliti dobré a zlé, neboť všecko jest buď světlo nebo temnota.”

Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých a jaká měla podivuhodná vidění jejich životůK. E. SchmogerMartin Železníkkniha2012-17180,00 Kč

Sborník Memorare! - 3. díl

Obsah:

-P. Franz Schmidberger: STAV CÍRKVE VE SVĚTLE FATIMY 20 LET PO KONCILU
-Martin Doležal: VASSULA – OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU?
-Vittorio Messori: ŠPANĚLSKO, INKVIZICE A ČERNÁ LEGEDA ŠPANĚLSKO A AMERIKA POKRAČOVÁNÍ ČERNÉ LEGENDY
-P. Niklaus Pfluger: HARRY POTTER: NEW AGE VERZE PRO DĚTI
-P. Karl Stehlin: SOUMRAK UMĚNÍ
-Dr.Wilhelm Ettelt: PROROCKÉ VÝPOVĚDI VE SVĚTLE KATOLICKÉ VĚROUKY
-F. Zelenka: VOLTAIRE

Sborník Memorare! - 3. dílStav církve ve světle Fatimy Martin Železníkkniha2009-34145,00 Kč

Katechismus katolického náboženství

Tento klasický katechismus formou otázek a odpovědí předkládá čtenáři základní pravdy víry – pravdy Boží, jež vždy byly a budou nosnými pilíři katolického náboženství. Pro svou didaktickou stylizovanost je neocenitelným průvodcem náboženského vzdělávání nejen mládeže, ale i dospělých. Svou přehledností a výstižností je dobrým pomocníkem v přípravě pro přijímání svátostí. Kniha vychází z původní verze z roku 1955 a je v závěrečné části rozšířena o základní latinské, i některé další v Církvi oblíbené modlitby.

Katechismus katolického náboženstvíFrantišek TomášekMartin Železníkkniha2009-01160,00 Kč

Sborník Memorare! - Rozpomeň se

Vittorio Messori: Pocit viny, Spravedlnost v minulosti, Vendeé, Galileo Galilei - Dr. Jeroným M. Jurák O.P.: Čeští bratři byli mučedníky za pravdu a národnost? - Sv. Cyprian: O jednotě Církve - Recenze PhDr. Marian T. Horvatová: Šifra mistra Leonarda - Svetozár Anhel: Úvaha nad tématem: Církev a soukromá zjevení - Jonathan Gray, Dr. Kent Hovind: Země nese znaky rychlého vzniku - P.Jan A. Dreml: Divutvůrkyně 19. stol. svatá panna a mučednice FILUMENA - Matka Angelika: Mám vás až po krk….

Sborník Memorare! - Rozpomeň se Martin Železníkkniha2007-12130,00 Kč

Satan na Svaté Hoře

Satan na Svaté HořeUzdravení posedlé Juliány Steimlové na Svaté Hoře r. 1881Josef MiklíkMartin Železníkkniha2007-01130,00 Kč

Satan na Svaté Hoře

Satan na Svaté HořeUzdravení posedlé Juliány Steimlové na Svaté Hoře r. 1881Josef Miklík
Martin Železníkkniha2007-01135,00 Kč

Uhlí do kadidelnice - 35 mm

Uhlí do kadidelnice - 35 mm Martin Železník2007-0137,00 Kč

Živý obraz ukřižovaného

Výhní zápasů, obran a útoků v celém světě, zvláště pak v Evropě, prošel tento podivuhodný příběh. O něho se rozpoutal bezpříkladný boj všemi možnými prostředky skeptické vědy, podporován tím nejhrubším nactiutrháním a pomluvami. Přesto však tím vším nebyl zdolán. Neuškodily mu ani přímo šílené nápory rozpoutané mocnostmi zla. Jako skála uprostřed příboje vln malomocného vzteku a hrůzy stojí tu stále pevně – jakoby exponentem něčeho mocnějšího, vyššího co přesahuje hranice světa přirozeného. Je možno s určitostí říci, že tento vzrušující příběh oné prosté venkovské služky zasel nesmírně mnoho dobra do duší. Neskonalé tajemství smrti našeho Spasitele, jež nám připomíná celá bytost stigmatizované, pomohlo znovunalézt smysl katolické víry tolika duším, a proto není možné zapomenout na Konnersreuth…

Živý obraz ukřižovaného„Stigmatizované z Konnersreuthu“R. W. HynekMartin Železníkkniha2007-01175,00 Kč

Katolíci ve stínu hákového kříže

Představa o kolaboraci nebo alespoň zbabělém mlčení papeže Pia XII. a vedení Katolické církve ve vztahu k nacismu a jeho zločinům je také u české veřejnosti hluboce zafixována. Způsobila to jednak výuka dějepisu v komunistických školách, kterou prošla značná část našeho obyvatelstva, jednak jistá skupina současných protikatolicky orientovaných médií. Jaká je ale pravda? Jaká jsou fakta? Tím se zabývá detailněji tato publikace.

Katolíci ve stínu hákového křížeRadomír MalýMartin Železníkkniha2006-49145,00 Kč

Církev a soukromá zjevení

Snahou krátkého pojednání Církev a soukromá zjevení, v současné době více než aktuálního je přiblížit čtenáři kanonický proces, jenž slouží kompetentním osobám v Církvi k ověření autenticity soukromých zjevení. Autor publikace seznamuje čtenáře s postupem při zkoumání povahy nadpřirozených jevů, užitečnými radami některých osobností z řad Církve a na několika příkladech líčí i smutné osudy podvedených věřících, kteří nebyli dostatečně obezřetní a odhodili katolické zásady, jež považovali za zbytečné závaží pro svůj duchovní vzlet.

Církev a soukromá zjeveníMartin R. ČejkaMartin Železníkkniha2006-2245,00 Kč

Jak se nezbláznit

Na školách se úplně vážně vyučuje neuvěřitelná bajka, jak neživá hmota kdysi dávno ožila, a pak jen tak naslepo, postupně pomalu za dlouhý čas, vznikl člověk. Jsme tu prý díky obrovské sérii všelijakých shod okolností. Jestliže by záměrně udržovaná evoluční mašinérie ztratila svůj monopol v médiích, nalezli bychom pod nánosy lží, nesmyslů a podvodů, svět stvořený – a možná i jeho Tvůrce. Zmatek působí v našem životě nejen zcestné informace o evoluci, ale i o manželství, výchově dětí, smyslu víry, života i zdraví. Protože nám jsou tyto dezinformace podávány po kapkách již od dětství, jsou všeobecně považovány za neomylnou vědu a ustálenou pravdu.

Jak se nezbláznitaneb čemu se dnes věříPavel KábrtMartin Železníkkniha0001-01175,00 Kč