Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kňazstvo a Eucharistia

Autor v tejto novej publikácii uverejnil svoje duchovné cvičenia, ktoré pred časom dával kňazom Spišskej diecézy. Kniha obsahuje meditácie s biblickými obsahmi o obidvoch témach. Meditácie sú ladené ako jednoduché biblické komentáre s teologickými a spirituálnymi dôsledkami pre život nielen kňazov, ale aj tých, ktorí sa týmito základnými kresťansko-katolíckymi obsahmi zaoberajú. Publikácia je aktuálna vzhľadom na prebiehajúci mimoriadny rok kňazov.

Kňazstvo a EucharistiaAnton Tyrol
Katolícke biblické dielokniha SK2016-52195,00 Kč

Biblické aspekty manželstva a rodiny

Ide o spoločnú prácu piatich teológov zo Slovenska a Poľska, ktorí svoje biblické štúdie (3 v slovenskom, 2 v poľskom jazyku) predstavili pod spoločným názvom BIBLICKÉ ASPEKTY MANŽELSTVA A RODINY. Editorom knihy je riaditeľ KBD A. Tyrol. Kniha je určená záujemcom o tematické štúdium manželstva a rodiny, študentom náuky o rodine a ostatným zainteresovaným.

Biblické aspekty manželstva a rodinyAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2010-52156,00 Kč

Počuli sme Božie slovo

Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu referátov predstavujú spomienky a skúsenosti čitateľov tohto časopisu, ktorí tu vyjadrujú rozličné postrehy z práce s časopisom. Úvodný referát napísal vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol iniciátorom a garantom celého projektu.

Počuli sme Božie slovoAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2010-52104,00 Kč

Toto tajomstvo je veľké

I. Gallová vo svojej knihe prináša cenné poznatky o historickom a spoločenskom kontexte Pavlovho pohľadu na manželstvo a rodinu, analyzuje Pavlovu náuku o manželstve a rodine, ďalej píše o postavení žien, otrokov, o výchove detí ako aj o panenskom zasvätení či stave vdov v prvých kresťanských časoch.

Toto tajomstvo je veľkéPohľad na rodinu, manželstvo, a rodičovstvo v listoch svätého apoštola PavlaIveta GallováKatolícke biblické dielokniha SK2010-52146,00 Kč

Život apoštola Pavla

Nová publikácia o svätom Pavlovi z pera Františka Trstenského si zaslúži pozornosť z niekoľkých dôvodov: obsahuje celistvé informácie, používa seriózne metódy, poskytuje zrozumiteľný výklad, uvádza vyváženú literatúru o apoštolovi Pavlovi a interpretáciu biblických textov, zaoberá sa archeologickými údajmi a predkladá decentnú ale užitočnú fotografickú dokumentáciu.
(Romano Penna, profesor Nového zákona (Pápežská Lateránska univerzita, Rím))

Život apoštola Pavla(+ CD)František TrstenskýKatolícke biblické dielokniha SK2010-52520,00 Kč

Komentár k Jakubovmu listu

Kniha sa delí na dve hlavné časti. V jej prvej časti sa autor zameral na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru ako aj hlavné teologické témy. Venuje sa otázke identifikácie autora Jakubovho listu s novozákonnými nositeľmi mena Jakub a vysvetľuje rôzne prístupy k listu v priebehu dejín. Druhá časť obsahuje exegézu jednotlivých kapitol. Jakubov list má celkovo 5 kapitol a autor sa usiloval po jednotlivých veršoch a kapitolách objasniť nielen jednotlivé pojmy ale aj ich význam pre súčasného čitateľa.

Komentár k Jakubovmu listuFrantišek TrstenskýKatolícke biblické dielokniha SK2009-53192,00 Kč

Malý komentár k nedeľným čítaniam

Publikovaná brožúra s uvedeným názvom má za cieľ poskytnúť najmä lektorom, ale aj ďalším zainteresovaným veriacim pomôcku pre lepšie pochopenie tých biblických textov, ktoré sa používajú v rámci nedeľných bohoslužieb ako aj na niektoré sviatky. Komentáre sú stručné a vystihujú hlavnú myšlienku ku každému čítaniu a k žalmom-medzispevom. Komentáre sú vhodné ako osobná príprava na slávenie nedeľných bohoslužieb, je možné používať ich aj priamo pri bohoslužbách ako komentár a sú vhodné aj pre prípravu homílie.

Malý komentár k nedeľným čítaniam(cyklus A)Anton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2009-53130,00 Kč

Služba lektora

Nová publikácia z vydavateľstva KBD Svit je príručkou pre lektorov, ktorí prednášajú liturgické texty pri bohoslužbách a pobožnostiach. Ide vlastne o druhý zväzok publikácie pre formáciu lektorov. V zborníku sú uvedené viaceré témy: P. Zvara píše o liturgickom zariadení a liturgických predpisoch ako aj všeobecne o službe lektora, E. Žilineková sa venuje problematike účinkovania lektorov pri pobožnostiach, A. Tyrol objasňuje jednoduché postupy pre porozumenie biblických textov a F. Trstenský spolu s D. Slivkom pripravili návody a praktické ukážky modlitieb pomocou Písma ako aj podrobné predstavenie formy lectio divina.

Služba lektoraManuál pre duchovnú a odbornú formáciuAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2009-53192,00 Kč

Studia Biblica Slovaca 2008

Ročenka slovenských biblistov, prináša aktuálne biblické štúdie, abstrakty a recenzie svetových diel a časopisov. Toto číslo venuje pozornosť historicko-kritickej metóde a jej uplatňovaniu na Slovensku /P.Dubovský/, otázkam poznania obsahov Zjavenia zo strany prorokov a exegétov/M.Varšo/, exegéze Jn 20,19-29 /M.Girard/, pohľad Euzébia Cézarejského na Kristovu kenózu /J.Heriban/ a biblicko-teologickú štúdiu o Pavlovi a jeho osvieteniu pri Damasku /F.Manns/;

Studia Biblica Slovaca 2008 Katolícke biblické dielokniha SK2009-01169,00 Kč

Studia Biblica Slovaca 2009

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom. Prináša so sebou ešte väčšiu výzvu po skalitňovaní obsahu novovzniknutého časopisu Studia Biblica Slovacca.

Studia Biblica Slovaca 2009Ročník 1, číslo 1 Katolícke biblické dielokniha SK2009-01239,00 Kč

Studia Biblica Slovaca 2009

Ďalšie číslo časopisu, Studia Biblica Slovaca, ponúka vedecké štúdie, odborné poznámky i reflexie nad súčasnými biblickými témami širšieho, napríklad ekleziálneho rozmeru, abstrakty článkov zo zahranič ných časopisov či recenzie vedeckých kníh. Čitateľ sa má možnosť dozvedieť viac aj o prebiehajúcich aktivitách súvisiacich so slovenskou biblistikou.

Studia Biblica Slovaca 2009Ročník 1, číslo 2 Katolícke biblické dielokniha SK2009-01239,00 Kč

Univerzalizmus Apoštola Pavla

Mimoriadny rok apoštola Pavla prináša svoje ovocie aj vo forme novej publikácie. Je to zborník referátov na tému Univerzalizmus apoštola Pavla. Sú tam uverejnené referáty, ktoré odzneli na biblickej konferencii v decembri 2008 v Spišskej Kapitule. Publikácia je zaujímavá aj tým, že prináša aj referáty nekatolíckych ako aj katolíckych teológov zo zahraničia na niektoré otázky Pavlových listov.

Univerzalizmus Apoštola Pavla Katolícke biblické dielokniha SK2009-01382,00 Kč

Liturgia eucharistie

Je to stručná historicko-teologická štúdia, ktorej autorom je P. ThDr. Martin Štrbák, PhD., OPraem. Tento vynikajúci odborník na liturgiku podáva v štyroch kapitolách a prílohách detailný výklad každej jednotlivej časti liturgie sv. omše. Výraznou prednosťou tejto publikácie sú historické štúdie pôvodu a dejinných zmien jednotlivých častí liturgie až do dnešnej podoby. Kniha je určená všetkým, ktorí chcú dobre poznať časti omše ako aj ich históriu, obsah symbolov a každého gesta, ktoré sa v liturgii používa

Liturgia eucharistieMartin ŠtrbákKatolícke biblické dielokniha SK2008-01239,00 Kč

Pastoračný testament apoštola Pavla

Najznámejší slovenský biblista, autor mnohých publikácií tu podáva rozbor Pavlovej reči k starším z Efezu, ktorým odovzdáva svoj pastoračný odkaz: o modlitbe, o službe ohlasovania evanjelia, o svätosti, o moci Slova, o službe slabým..

Pastoračný testament apoštola PavlaJozef HeribanKatolícke biblické dielokniha SK2008-01239,00 Kč

Kurz lektorov a žalmistov

Je to príručka pre účastníkov kurzu lektorov, ale aj pre ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú prednesu biblických textov pri bohoslužbách: história a štruktúra lekcionárov, odborná stránka prednesu Božieho slova, porozumenie biblických textov a biblický duchovný život.

Kurz lektorov a žalmistovManuál pre duchovnú a odbornú formáciuAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2007-01166,00 Kč

Na ceste do Damasku

Podrobný opis udalostí pred Damaskom, Pavlových misijných ciest a jeho listov. Hoci je Hymnus na lásku dôverne známy, mnohí nevedia, že pochádza z Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Pavlove listy sa čítajú takmer pri každej nedeľnej bohoslužbe, predsa však ostáva tento apoštol národov nepoznaným. Knižka je pomôckou a inšpiráciou pre každého, kto chce spoznávať Pavlovu osobu a učenie.

Na ceste do DamaskuFrantišek TrstenskýKatolícke biblické dielokniha SK2007-01159,00 Kč

Studia Biblica Slovaca 2005

Cieľom ročenky Studia Biblica Slovaca je odborná informovanosť o Svätom písme Starého a Nového zákona.
Obsah:
Contents
Mons. Rudolf BALÁŽ
Slovo na cestu
Blažej ŠTRBA
Ročenka Studia Biblica Slovaca
Články
Pavol FARKAŠ
Minulosť a prítomnosť biblických vied v slovenskom kontexte
Peter DUBOVSKÝ SJ
Výklad Svätého písma: hermeneutický model založený na teórii štyroch kultúr
Jozef JANČOVJČ
Imago Dei(Gn 1,27)-biblický koncept úplnosti a dokonalosti človeka
Poznámky
Blažej ŠTRBA
Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka
k slovesu v Mk 14,72
Milan SOVA - Peter DUBOVSKÝ SJ
Návrh transliterácie a prepisu hebrejských spoluhlások a samohlások
do slovenčiny
Abstrakty a recenzie
Bibel und Liturgie 77 (2004) (František Trstenský)
Biblische Zeitschrift 48 (2004) {Blažej Štrba)
Revue biblique 111 (2004) (Jozef Jančovič)
Juraj BANDY: Teológia Starej zmluvy (Pavol Farkaš)
Jozef HERIBAN: Dizionario terminologico-concettuale di scienze blibliche e
ausiliarie (Sergio Felici)
Oznamy
Ján ĎURICA SJ
Botekov preklad Písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie
Anton TYROL
Časopis Sväté písmo pre každého
Ján Peter ZAŇ OFM
Vypracovanie odborného komentára Písma svätého v slovenskom jazyku
Životné jubileum prof. Jozefa Heribana
Použité bibliografické skratky /

Studia Biblica Slovaca 2005 Katolícke biblické dielokniha SK2005-52164,00 Kč

Studia Biblica Slovaca 2006

Periodikum je adresované akademickej obci predovšetkým teologických fakúlt, tak prednášajúcim, ako aj absolventom a poslucháčom, ďalej záujemcom o biblické vedy a v neposlednom rade aj tým, ktorí chcú spoznávať písmo a majú odvahu načrieť aj náročnejším spôsobom do nevyčerpateľnej studnice Slova.

Studia Biblica Slovaca 2006 Katolícke biblické dielokniha SK2005-52520,00 Kč

Lectio divina

Malá brožúrka s názvom podľa dávneho a osvedčeného spôsobu meditatívneho čítania Písma podáva históriu metódy lectio divina, samotnú metódu v štyroch základných krokoch a niekoľko príkladov ako túto metódu používať.

Lectio divinaAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2004-5316,00 Kč

Svätá zem

Ide o komentár k fotografiám výstavy o Svätej zemi. Každá zo 60-tich snímok je komentovaná z geografického a duchovného zorného uhla. V publikácii sú reprodukované všetky fotografie v zmenšenom formáte, čo umožňuje čitateľovi kedykoľvek sa k textu aj snímke vrátiť.

Svätá zemkometár k fotografiámAnton TyrolKatolícke biblické dielokniha SK2003-0181,00 Kč