Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Česká tomistická psychologie

Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskursu „filosofie mysli“. Je to téma duše, které je v této knize zasazeno do historického rámce vývoje a perspektiv tomistické psychologie, jež byla vědou o duševním životě člověka a filosofií jeho metafyzické podstaty. Čtenář se tu setká s problematikou duševního života člověka, vystupující také v dnes stále aktuální filosofické rovině, jako je vztah empirické a filosofické psychologie, problém vztahu duše a těla, svobodné vůle a další. V historickém rámci tohoto díla, které přináší obraz světového vývoje tomistické psychologie od konce 19. století do současnosti, je těžištěm vývoj české tomistické psychologie. Filosofický obsah knihy pak tvoří pojetí duše v díle sv. Tomáše Akvinského, z něhož se tomistická psychologie vyvinula, a také jsou naznačeny perspektivy vývoje této psychologie. V části historické čtenáře jistě zaujmou pozoruhodné osudy vyspělé české tomistické psychologie, zakotvené v minulém století zejména v činnosti olomouckých dominikánů, jejíž vývoj je zde zmapován rovněž od konce 19. století až do současnosti, a to v jejích, dnes již téměř zapomenutých představitelích.

Česká tomistická psychologiehistorie a perspektivyMilan Nakonečný
Tomáš Machula
Tritonkniha2014-22499,00 Kč

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajímavý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých pokusů shrnout podstatu tomismu do pregnantně formulovaných stručných bodů. Ukazuje vybroušenost mysli a schopnost přesného rozlišování těch, kteří ho sestavovali; pro seznámení se se základy filosofie novotomismu je čtyřiadvacet tomistických tezí vynikajícím východiskem.

Tomismus čtyřiadvaceti tezíTomáš Machula
Štěpán Martin Filip
Krystalkniha2010-52245,00 Kč

Filosofie přírody

Tato publikace je určena především studentům, ale i všem ostatním zájemcům, kteří se zabývají problematikou filosofie přírody. Předpokládá jisté znalosti filosofické problematiky, je však psána se snahou o co největší srozumitelnost. Neklade si za cíl být originálním badatelským přínosem, ale spíše informovat o historicky a systematicky zajímavých nebo aktuálních diskusích v té které oblasti. Filosofie přírody je jednou z disciplín, které se v minulém století dostaly do krize související s novými pozitivistickými východisky. Pokusili jsme se koncipovat text tak, aby byla zachována tradiční témata, která jsou pro současné myšlení nejen udržitelná, ale i nosná, a přitom zůstal prostor i pro aktuální otázky. Cílem není představit určitou dějinně filozofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.

Filosofie přírodyTomáš MachulaKrystalkniha2007-01110,00 Kč

Křesťanská víra a racionalita

Studie s názvem Křesťanská víra a racionalita byla realizována autory, kteří se zabývají teologií a filosofií. Josef Dolista vyučuje na Zdravotně sociální fakultě a Tomáš Machula na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Josef Dolista předkládá studii více teologicky orientovanou, Tomáš Machula klade větší důraz na filosofickou reflexi.<BR>Studie Křesťanská víra a racionalita nabízí moderní témata. Studie zajisté nevyčerpává všechny badatelské možnosti, ale zabývá se dostatečně otázkou, zda křesťanská víra má racionální zdůvodnění a jakým způsobem vyjadřuje svůj vztah k filosofii.<BR>Kniha je zamýšlena jako jistý tématický protipól knihy prof. Josefa Dolisty vycházející z téhož grantového úkoly, která téma víry a racionality nahlíží spíše z perspektivy teologie. Vztah těchto dvou knih, které vznikaly v kontextu společného projektu, a přece do jisté míry autonomně, lze parafrázovat známou dvojící vět intellego ut credam, credo ut itellegam, tedy volně přeloženo snažím se pochopit, abych věřil, a věřím, abych pochopil.

Křesťanská víra a racionalitaFilosofický přístupTomáš Machula
Jihočeská univerzitakniha2004-01130,00 Kč

Veritas liberabit vos

Z obsahu:<BR>Alois Křišťan – Radosti a naději, životní výzvy. Rozhovor s Karlem Skalickým.<BR>Erik Eynikel – Nátanovo podobenství (2 Sam 12,1-4) a teorie semionis.<BR>Erazim Kohák – Odvaha být Čechem, odvaha být člověkem.<BR>Tomáš Machula – Fides et ratio u Alberta Velikého.<BR>Josef Malůš – Antonín Dvořák a jeho „Novosvětská“.<BR>Oto Mádr – Etické rozměry tolerance a intolerance.<BR>Karel Mácha – Miguel de Unamuno: Das grossartig tragisme Lebensgefühl.<BR>Radim Palouš – Vědět, věřit, tušit.<BR>Martina Pavelková – Teologická reflexe v nesvobodném Československu.<BR>Jolana Poláková – Meze a možnosti poznávání. K epistemologii dialogického myšlení.<BR>Ctirad V. Pospíšil – Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství.<BR>Helmut Renöckl – Etické, kulturní a náboženské aspekty transplantační medicíny.<BR>Monica Schreier – Due lezeni di prof. Vladimír Boublík alla Pont. Universita Lateranense nel A.D. 1974.<BR>Rudolf Svoboda – Proč v Českých Budějovicích nestojí katedrála?<BR>Jaroslav Elijáhu Sýkora – Mesiáš v midraši Kohelet rabba.<BR>František Štěch – Několik poznámek k současnosti mezináboženského dialogu.<BR>Daniel Toth – Paul Tillich o moci a politice.<BR>Jaroslav Vokoun – K recepci Skalického teologie v českém prostředí devadesátých let.<BR>Karel Vrána – Dialogický personalismus.

Veritas liberabit vosSborník k sedmdesátinám Karla SkalickéhoTomáš Machula
Martina Pavelková
Jihočeská univerzitakniha2004-0190,00 Kč

De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě

Esej Tomáše Machuly neřeší primárně problém věčnosti světa, ale na tomto příkladě ukazuje způsob myšlení a argumentace sv. Tomáše, zařazuje ho do kontextu předcházejících i následných myšlenkových směrů a ukazuje na moderní perspektivy řešení této otázky. Esej je doplněna překladem Tomášova dílka De aeternitate mundi.

De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivěTomáš MachulaKrystalkniha2003-0180,00 Kč