Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie

Kniha má pedagogickým pracovníkům přispět k lepšímu pochopení možných příčin poruch chování a změn ve vzorcích společenského přizpůsobení u dětí a dospívajících. Autor k tomu využívá vybraných poznatků z psychoanalýzy a dalších dynamicky orientovaných psychoterapeutických směrů. S oporou o řadu kazuistik dokládá, jak může být úspěšně realizován individualizovaný výchovný přístup u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo naopak při podpoře latentního nadání. Na konkrétních příkladech demonstruje, jak pochopení podstaty raných frustrací a poruch v sociálních vazbách usnadňuje porozumění aktuálním vztahovým problémům u dospívajících. Text poukazuje na závažnost adolescentní krize identity, ale také na její důležitost pro emancipaci od rodičovských postav a vlastní individuaci.
Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. je původně zdravotník a psychoanalyticky zaměřený psychoterapeut. Řadu let externě vyučoval na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK, v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na 3. LF UK a v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog a vede oddělení pedagogicko-psychologických disciplín katedry humanitních věd Metropolitní univerzity Praha. Je rovněž odborným garantem výuky psychologie na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL v Liberci.

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologieRichard JedličkaPortálkniha2016-22, 2010-52345,00 Kč