Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Exodus I. - Ex 1-15 (1972)

Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví. Tento příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus ale nezůstává jen u platonické touhy po svobodě. Vypráví o konfliktu, který se rozpoutá, když se začne měnit systém dosavadních loajalit. Komentář přináší literární a historický úvod ke knize Exodus a podrobně vykládá prvních 15 kapitol této knihy.

Exodus I. - Ex 1-15 (1972)Jak jsem zatočil s EgyptemPetr Sláma
CBSkniha2020-27348,00 Kč

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Od dob osvícenství je křesťanská Bible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. Výsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žánr, nazvaný teologie Starého nebo teologie Nového zákona. Práce, které nesly tento název, byly odpovědí na otázku, jaký je tedy ve světle kritického zkoumání smysl a význam B ible. V otázkách pravdy a smyslu hrály právě od dob osvícenství rozhodující roli dějiny. K e konci 20. století však i ony zažily sesazení z trůnu neomylnosti. O stří kritiky se přesunulo ze zkoumaných předmětů k procesu zkoumání jako takovému, k jeho přiznaným i zamlčeným agendám. Tato kniha se soustřeďuje na to, jak dějinám rozumějí a jak s nimi pracují nejdůležitější starozákonní teologie 19. a 20. století. Právě úloha, jakou přikládají dějinám, je důležitým klíčem k pochopení jejich celkové koncepce.

Nové teologie Starého zákona a dějinyÚloha dějin v procesu porozumění BibliPetr Sláma
Vyšehradkniha2014-25398,00 Kč

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír

Studie a texty 13 (2008/2)

VIKTOR BER, „Mlčení jehňátek“ v knize Genesis: Střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10.12 a Gn 20,1-18;
BERND J. DIEBNER, „David“ a „Goliáš“;
JENÖ KISS, Prorocký nářek a jeho život;
LUKÁŠ KLÍMA, „Kenaanský“ žalm 29 a Hospodinův hlas;
MICHAEL DICK, Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským;
JAN DUŠEK, Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské;
PETR SLÁMA, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?;
MARTIN PRUDKÝ, Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu Hebrejské bible;
DAVID JAVORNICKÝ, Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů;
DAVID JAVORNICKÝ, Zápletka v poetice starozákonních narativů;
PETR SLÁMA, Starozákonní minimalisté.

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papírStudie ke starozákonní hermeneuticeMartin Prudký
Petr Sláma
Mlýnkniha2010-52149,00 Kč

Tanu Rabanan

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu.<BR>U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2. do 7. století obecného letopočtu. Jde o normativní období židovského myšlení, které se ovšem rozvíjí a přetváří podnes. Kniha představuje židovské dějiny od zboření Chrámu v Jeruzalémě roku 70 přes navzájem provázané, a přece odlišné cesty palestinského a babylonského židovstva až po nástup islámu. Počáteční kapitoly přinášejí stručný náčrt dějin rabínského hnutí a zasazují je do širšího kontextu dějin pozdní antiky. Představují systém rabínského myšlení, jeho nejdůležitější postavy a nejdůležitější termíny. Úvody k jednotlivým textům podávají literární, historickou a myšlenkovou charakteristiku děl, z nichž jsou ukázky uvedeny. Veškeré překlady jsou opatřeny rozsáhlým poznámkovým aparátem, který umožňuje porozumění literatuře vzniklé ve světě představ zcela odlišných, než jsou naše, a přece si i dnes zachovávajících svou inspirativnost.

Tanu RabananAntologie rabínské literaturyPetr Sláma
Vyšehradkniha2009-53199,00 Kč