Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Politické myšlení evropské reformace

Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů (T. Bezy aj.). Zabývá se tak poměrem teologie a politiky nejen z hlediska jejich časového vývoje, ale ukazuje i jejich zázemí a konkrétní východiska, jakož i jejich celkový myšlenkový rámec u jednotlivých reformačních osobností.<BR> Původním úmyslem reformátorů bylo obnovit teologii a církev tím, že se soustředí výhradně na ně samotné. Takový ryzí postoj se však záhy ukázal jako těžko schůdný. Nebylo možné setrvat v sektářské iluzi, že duchovní a světské či církevní a politické od sebe lze rozlišit a oddělit tak prostě a jednoduše, aby zůstaly bez vzájemného dotyku a souvislosti. Proti takovému omylu svědčila jak praktická zkušenost reformátorů, tak i zdroje, v nichž našli autoritativně pevné východisko křesťanské reformace. Bylo tedy nutné spojitost duchovního se světským nově vystihnout, což znamenalo především vyjasnit, jaké vztahy mezi oběma sférami zůstávají nutné a potřebné; objasnit je alespoň poněkud, ale právě zásadně. Jak to formuloval Luther: „Při veškerém církevním vyučování je třeba bedlivě dbát, která část se vztahuje k životu ve vlastním slova smyslu duchovnímu, která k občanskému, a která k politickému.“<BR>Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů (T. Bezy aj.). Zabývá se tak poměrem teologie a politiky nejen z hlediska jejich časového vývoje, ale ukazuje i jejich zázemí a konkrétní východiska, jakož i jejich celkový myšlenkový rámec u jednotlivých reformačních osobností.

Politické myšlení evropské reformaceMartin Wernisch
Vyšehradkniha2010-52149,00 Kč

Unitas fratrum 1457-2007

Studie a texty 15 (2009/2)

MARTIN WERNISCH, Soudobé bádání o Jednotě bratrské v zrcadlem jubilejní konference;
ALBERT KUBIŠTA, Jednota bratrská jako řeč konfesijních polemik;
PETR ZEMEK, Jednota bratrská v zápase s jihlavským farářem Janem Heretikem;
VLADIMÍR URBÁNEK, Konfesijní identity a irénické snahy;
MARTA BEČKOVÁ, Jednota bratrská v polském exilu;
VIERA ŽBIRKOVÁ, Výsledky výskumu o Jednote bratrském na Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia;
KARL-EUGEN LANGERFELD, Die Absichten der Erneuerten Brüder-Unität bei ihrer Tätigkeit im eurasischen Raum;
JANA UHLÍŘOVÁ, Vzdělání – charakteristický fenomén Jednoty bratrské;
DANIEL S. LARANGÉ, Kazatelské umění jako literární odkaz Jednoty bratrské;
OTA HALAMA – JAROSLAV MAREK, Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století;
DAGMAR ČAPKOVÁ, K pojetí řádu u Komenského a v Jednotě bratrské;
JIŘÍ JUST, Nález archivu Matouše Konečného a jeho význam pro studium dějin Jednoty bratrské;
LENKA VESELÁ, Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků.

Unitas fratrum 1457-2007Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenoménMartin WernischMlýnkniha2010-52149,00 Kč

Mystika a reformace

Theologia Deutsch, známá též pod názvem Theologia Germanica, příp. „Kniha o dokonalém životě“, patří k těm dílům, jež mocně zasáhla do duchovních dějin Evropy. Svým rozsahem je tento proslulý anonymní text z přelomu 14./15. století sice nevelký, koncentruje se v něm však celá tradice německé mystiky a teologie pozdního středověku. Luther, jenž tento spisek počátkem 16. století znovu objevil a vydal, napsal o něm, že kromě Bible a Augustina nic lepšího nečetl. V následujícím období dílo zažívalo skutečnou slávu: pro celé století reformace byla Theologia Deutsch přímo „učebnicí“ německé mystiky. Rozsáhlá studie M. Wernische vůbec poprvé podrobně mapuje dějinné působení tohoto díla až do současnosti. Všímá si jeho časového a myšlenkového zařazení, především ale vnáší nové světlo do vztahu reformace a středověké „německé mystiky“. Interpretace Lutherova díla ve vztahu k Theologia Deutsch umožňuje znovu uchopit samotné kořeny německé reformace a její původní náboj. Vposledku se tak ukazují proměny vnímání křesťanské mystiky a pojímání spirituality v evropských dějinách vůbec. Pozornost je věnována též recepci Theologia Deutsch v Čechách, zejména u Jednoty bratrské.
První kompletní český překlad je doplněn poznámkami, které zasazují dílo do myšlenkového světa pozdně středověké scholastiky a německé (porýnské) mystiky. S úvodní studií Martina Wernische).

Mystika a reformaceText a dějinný kontext traktátu Theologia DeutschMartin WernischVyšehradkniha2007-0199,00 Kč

Husitství

Synteticky ucelené uchopení husitství z hlediska reformačního bohosloví, široce opřené o současný stav historického bádání.

HusitstvíRaně reformační příběhMartin WernischNakladatelství Luboš Marekkniha0001-01160,00 Kč