Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti

V Bibli je mnoho pasáží, které dnes nechápeme, jsou nám cizí nebo neodpovídají tomu, co od Písma svatého očekáváme. Nad mnohými se nejen zarazíme, ale vnímáme je jako pohoršlivé. Na potřebu dobrat se při četbě Bible nefalšovaného smyslu i záměru autora odpovídá další svazek Obtížných oddílů, věnovaný tentokrát biblické poezii a moudrosti. Na iniciativu, s kterou před řadou let přišel profesor Jan Heller (1925–2008), navazuje profesor Prudký se svými kolegy. Autoři nás uvádějí do kontextů biblického světa, svérázu biblického myšlení i vnitřního dialogu jednotlivých biblických svědků. Připomínají nám základní pravidla, na něž je třeba dbát, abychom se s biblickým svědectvím nemíjeli a při četbě Písma neslyšeli jen ozvěnu svých vlastních názorů a předsudků. Knížka chce posloužit tomu, abychom uměli čerpat z bohatství biblické tradice, která po staletí utvářela náš kulturní prostor, a používali přitom vlastní přemýšlení i výdobytky soudobé vědy. Editor svazku prof. Martin Prudký (1960) je žákem a nástupcem prof. Hellera na ETF UK v Praze, autor řady monografií a studií z oboru biblické teologie. V KNA mu vyšly Obtížné oddíly knih Mojžíšových (2007), Obtížné oddíly Předních proroků (2013) a Obtížné oddíly Zadních proroků (2016).

Obtížné oddíly biblické poezie a moudrostiMartin Prudký
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-48299,00 Kč

Genesis I. - Gn. 1,1-6,8 (1971)

První kniha Bible (Genesis) je uvedením do celku Písma. Formou vyprávění o vzniku Izraele jako " lidu Hospodinova" v zemi zaslíbené uprostřed národů země nastoluje témata, motivy role a vztahy, které pak jsou pojednávány a rozvíjeny v dalšíxh biblický knihách.

Genesis I. - Gn. 1,1-6,8 (1971)Když na počátku Bůh řekl do tmy ...Martin Prudký
CBSkniha2019-13348,00 Kč

Obtížné oddíly Zadních proroků

Každý čtenář Bible občas narazí na pasáže, kterým plně nerozumí, v horším případě ho i zarazí či znepokojí. Nejde jen o krutosti či jiné kulturní zvláštnosti starověkého Orientu; Starý zákon mluví o Bohu a jeho jednání místy jinak, než jak jej chápeme dnes, ve světle evangelia. Nad takovými texty nám pak vyvstávají zásadní otázky, protože celé Písmo je nám předkládáno jako Boží slovo k věření i k následování, jako světlo na cestu životem. Obtížné oddíly Zadních proroků jsou už třetím autorským svazkem našich biblistů, který se zaměřuje právě na problematické pasáže Písma svatého. Již dříve vyšly publikace Obtížné oddíly Knih Mojžíšových (KNA 2006) a Obtížné oddíly Předních proroků (KNA 2013). Tentokrát jde o výklad obtížnějších textů z proroků Izajáše, Jeremjáše, Ezechiela, Ámose, Abdijáše, Jonáše a Zacharjáše.

Obtížné oddíly Zadních prorokůMartin Prudký
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-51290,00 Kč

Obtížné oddíly Předních proroků

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat další svazky k ostatním částem Starého zákona. Sám připravil šestnáct výkladů z knih Jozue, Soudců, Samuelových a Královských, které v hebrejském kánonu Písma tvoří zvláštní celek, jemuž se říká "Přední proroci". Tento termín vyjadřuje zaměření těchto textů - nejedná se o knihy historické, nýbrž o knihy prorocké. Proroci, jak o nich mluví Bible, nejsou nějací věštci o budoucnosti, ale spíše poslové, kteří z "Boží perspektivy" promlouvají do přítomnosti. Kniha je určena těm, kdo si při četbě Bible kladou otázky. Klást si otázky a hledat na ně odpovědi je něco, k čemu Bible sama vnímavého čtenáře přímo zve a navádí. Kdo Bibli aspoň trochu zná, ví, že se tu počítá s dialogickým čtením, při němž hledáme u biblických svědků odpovědi na své otázky, ale i naopak, jsme při četbě vystavováni otázkám a výzvám, které před nás staví Boží slovo.

Obtížné oddíly Předních prorokůMartin Prudký
Jan Heller
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-01390,00 Kč

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír

Studie a texty 13 (2008/2)

VIKTOR BER, „Mlčení jehňátek“ v knize Genesis: Střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10.12 a Gn 20,1-18;
BERND J. DIEBNER, „David“ a „Goliáš“;
JENÖ KISS, Prorocký nářek a jeho život;
LUKÁŠ KLÍMA, „Kenaanský“ žalm 29 a Hospodinův hlas;
MICHAEL DICK, Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským;
JAN DUŠEK, Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské;
PETR SLÁMA, „Zákon Boha tvého a zákon krále“ (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?;
MARTIN PRUDKÝ, Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu Hebrejské bible;
DAVID JAVORNICKÝ, Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů;
DAVID JAVORNICKÝ, Zápletka v poetice starozákonních narativů;
PETR SLÁMA, Starozákonní minimalisté.

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papírStudie ke starozákonní hermeneuticeMartin Prudký
Petr Sláma
Mlýnkniha2010-52149,00 Kč

Výklady a vykladači

Studie a texty 9 (2006/2).

Obsahuje tyto příspěvky:
Jiří Hoblík – Co byl a je spor o profétii;
David Biernot – Deuteronomium jako metatext a jeho role při vytváření makrostrukturální koherence Mojžíšova kánonu;
Mikuláš Vymětal – Literární analýza mudrače Exodus Raba 1,34–3,17,5;
Jiří Lukeš – Literární druh kanonických Skutků apoštolů a apokryfních Skutků apoštola Pavla;
Jan Amos Dus – Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem;
Tabita Landová – Kázání jako podobenství Božího království;
Petr Gallus – Karl Barth liberální aneb víra jako Christus prolongatus

Výklady a vykladačiStudie k biblické hermeneuticeMartin Prudký
Jan Roskovec
Mlýnkniha2010-52139,00 Kč

Život Dekalogu, život Písma

MARTIN PRUDKÝ, Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii;
OTA HALAMA, Poznámky k interpretaci Dekalogu v českých dějinách církve;
JINDŘICH HALAMA, Život s Bohem. Návod k použití;
TIM NOBLE, Desatero ve filmech DeMillea a Kiesłowského;
PAVEL HOŠEK, Desatero a Küngův projekt světového étosu;
ONDŘEJ MACEK, „…i kdyby sám anděl z nebe přišel … nemohu jinak…“ Bible a náboženská kniha v rukou kacířů 18. století;
GERDARD SAUTER, Jak můžeme zachovat biblickou věrnost a zároveň číst bibli z pohledu své dnešní situace?

Život Dekalogu, život PísmaMartin PrudkýMlýnkniha2010-52149,00 Kč

Obtížné oddíly knih Mojžíšových

V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. Patří takové texty vůbec do Bible? Co vlastně chtějí tyto oddíly svým čtenářům říct?
Autoři této knihy, renomovaní biblisté, mají s takto kladenými otázkami bohaté zkušenosti, berou je vážně a pokoušejí se na ně srozumitelně odpovídat. V této publikaci se u vybraných oddílů knih Mojžíšových pokoušejí stručně své čtenáře uvést do světa Bible a ukázat, jak i staré a na první poslech obtížné texty mohou dnes aktuálně promlouvat.

Obtížné oddíly knih MojžíšovýchJan Heller
Martin Prudký
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01169,00 Kč

Obtížné oddíly knih Mojžíšových

V Bibli je řada oddílů, příběhů či údajů, nad nimiž je dnešní čtenář na rozpacích. Některé oddíly jej dokonce pohoršují. Vždyť se v „Písmu svatém“ píše například o krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. Patří takové texty vůbec do Bible? Co vlastně chtějí tyto oddíly svým čtenářům říct?
Autoři této knihy, renomovaní biblisté, mají s takto kladenými otázkami bohaté zkušenosti, berou je vážně a pokoušejí se na ně srozumitelně odpovídat. V této publikaci se u vybraných oddílů knih Mojžíšových pokoušejí stručně své čtenáře uvést do světa Bible a ukázat, jak i staré a na první poslech obtížné texty mohou dnes aktuálně promlouvat.

Obtížné oddíly knih Mojžíšových2. vydáníJan Heller
Martin Prudký
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01175,00 Kč

Zvláštní lid Páně

Studie předního českého starozákoníka, žáka profesora Hellera, která se zabývá oddělením církve od synagogy v rané etapě křesťanství a vznikem zvláštního křesťanského společenství, a to na základě znalosti Starého i Nového zákona a dalších textů (Justin Martyr, Melito ze Sard, synagogální liturgie apod.)

Zvláštní lid PáněKřesťané a ŽidéMartin PrudkýCDKkniha1999-52119,00 Kč

Zvláštní lid Páně

Studie předního českého starozákoníka, žáka profesora Hellera, která se zabývá oddělením církve od synagogy v rané etapě křesťanství a vznikem zvláštního křesťanského společenství, a to na základě znalosti Starého i Nového zákona a dalších textů (Justin Martyr, Melito ze Sard, synagogální liturgie apod.)

Zvláštní lid PáněKřesťané a ŽidéMartin PrudkýCDKkniha1999-52119,00 Kč