Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Dopisy blízkým

Dopisy blízkým jsou stručným výborem z Lutherovy obsáhlé korespondence, který má reformátora představit nejen jako teologa, myslitele či hrdinu, ale především jako člověka. Ukazuje, jaká břemena, těžkosti a nemoci musel přemáhat (někdy i mrzutosti a drsnosti), jak se však stále znovu vracel k radostné naději evangelia, kterou probouzel i v druhých, jak mu nechyběl humor ani citlivost k bližním, jak dobrým uměl být přítelem, oddaným manželem a milujícím otcem a jak své povolání navzdory všemu naplňoval až do konce.

Dopisy blízkýmMartin Luther
Biblionkniha2017-37158,00 Kč

Menší a Větší katechismus

Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.

Menší a Větší katechismusMartin Luther
Kalichkniha2017-33250,00 Kč

Bůh je rozpálená pec plná lásky

Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.

Bůh je rozpálená pec plná láskyMartin Luther
Kalichkniha2017-23146,00 Kč

O ustanovení služebníků církve

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z roku 1523 obsahuje stručný návod na řešení situace, do níž se česká církev pod obojí dostala tím, že zůstala od časů kompaktát věrná římskému svěcení svého kněžstva. Luther zde vyzývá politické špičky Starého města pražského k vybudování církve nezávislé na Římu. Překlad Buriana Sobka z Kornic (1523) edičně připravil církevní historik Ota Halama ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Text doprovázejí dobové ilustrace a faksimile.

O ustanovení služebníků církveStudijní texty ETF v Praze VIIIMartin Luther
Kalichkniha2013-15120,00 Kč

Magnificat

Z mariánskeho hľadiska predstavuje Lutherov komentár na Magnificat hlavne ťažisko jeho pohľadu na Máriu. Ako fi l rouge sa tiahne celým komentárom Lutherovo zdôraznenie Máriinej skromnosti, na ktorú Boh odpovedá svojou mocou. Jeho pozitívne vnímanie Márie vyjadruje aj používanie epitet ako čistá Panna alebo nežná Kristova Matka.
Historicky je Lutherov komentár adresovaný kniežaťu Johannovi Friedrichovi, ktorému Luther predstavuje Máriin chválospev ako vzor pre vladárov a inšpiráciu pre vládcov. V tejto optike patrí chválospevu paradigmatická funkcia, ktorá spočíva vo varovaní panovníkov pred opovážlivosťou, sebaistotou a nedostatkom bázne pred Bohom.
Okrem cieľa pohroziť vysokopostaveným Luther vníma ďalšie dva ciele chválospevu: posilniť našu vieru a utešiť maličkých. Magnificat teda neapeluje iba na vysokopostavených, ale na všetkých. Každého človeka tento chválospev pozýva uveriť, že Boh ho nevylučuje, keď koná v histórii svoje veľké skutky. Každý človek sa má v chválospeve nájsť. Pretože tento chválospev, ako aj jeho novopreložený výklad z pera Martina Luthera je adresovaný nám všetkým.
Dr. Juraj Fenik
Katedra histórie a biblických vied
Teologická fakulta v Košiciach
Katolíckej univerzity v Ružomberku

MagnificatChválospev MárieMartin LutherNové městokniha SK2011-52130,00 Kč