Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Problematika a prevence "nových náboženských hnutí"

Tato publikace představuje současnou náboženskou scénu v ČR, snaží se pomoci pochopit konflikty a změny, které v této oblasti vznikají mezi většinovou společností a novými náboženskými hnutími.

Problematika a prevence "nových náboženských hnutí"Vliv "nových náboženských hnutí" na jedince a problematika prevenceJosef Dolista
Jiří Tůma
Nakladatelství Luboš Marekkniha2015-04180,00 Kč

Křesťanská víra a racionalita

Studie s názvem Křesťanská víra a racionalita byla realizována autory, kteří se zabývají teologií a filosofií. Josef Dolista vyučuje na Zdravotně sociální fakultě a Tomáš Machula na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Josef Dolista předkládá studii více teologicky orientovanou, Tomáš Machula klade větší důraz na filosofickou reflexi.<BR>Studie Křesťanská víra a racionalita nabízí moderní témata. Studie zajisté nevyčerpává všechny badatelské možnosti, ale zabývá se dostatečně otázkou, zda křesťanská víra má racionální zdůvodnění a jakým způsobem vyjadřuje svůj vztah k filosofii.

Křesťanská víra a racionalitaTeologický přístupJosef Dolista
Jihočeská univerzitakniha2004-01110,00 Kč

Věřím v Ducha svatého

V této práci věnujeme pozornost třetí osobě božské Trojice – Duchu svatému, který stále působí v církvi a obnovuje ji. Duch svatý je dar lásky Otce a Syna. Velcí teologové jako např. Augustin, Tomáš Akvinský a Richard od sv. Viktora označovali třetí božskou osobu jako zosobněnou lásku Otce a Syna. „Duch svatý nám otvírá náš původ v Bohu a jeho milosti a skýtá nám naději na Boha a jeho království. Avšak působí také už v našem současném životě, uzdravuje a posvěcuje nás, smiřuje a utěšuje.“ Syntetickou metodou poukážeme na podstatné věroučné aspekty pneumatologie a na poznatky z odborné literatury v českém a německém jazyku. Celý předložený text odkazuje také na spirituální dimenzi života křesťana.

Věřím v Ducha svatéhozáklady pneumatologieJosef Dolista
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-0185,00 Kč

Misijní úsilí v církvi

Studie věnovaná misijím jako jednomu z aktuálních témat křesťanské spirituality a teologie.

Misijní úsilí v církviJosef DolistaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-0195,00 Kč

Perspektivy církve

Česká teologická literatura není bohatá na díla, která by poskytovala čtenáři spolehlivou a důkladnou informaci o eklesiologickém proudu teologického bádání. Proto je potěšitelné, že tato kniha rozhojňuje jejich skrovný počet. Nejde o eklesiologický traktát, ale spíše o esej, který se soustřeďuje na některé otázky, jež jsou v současné době na Západě živě diskutovány. Autorovi nešlo o hlubší teologické promýšlení podstaty církve, jako spíše o nástin problémů týkajících se konkrétního působení církve ve světě. Jeho pozornost se soustřeďuje na otázky sakramentální a liturgické.

Perspektivy církveJosef DolistaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1999-52119,00 Kč

Povídání o manželství

Soubor třech studií se snaží o pohled na manželskou problematiku. První část je koncipována z hlediska psychologického, pedagogického a sociologického. Má těžiště jednak v oblasti prevence, stejně jako v přehledu problémů, které se mohou vyskytnout. Druhá a třetí část jsou zpracovány z hlediska pastorace. Předkládaná publikace má navodit otázky čtenářů, provokovat k hledání odpovědí, i povzbudit ty, kteří se na manželství připravují nebo kteří v něm žijí.

Povídání o manželstvíJosef Dolista
Ludvík Dřímal
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1998-53149,00 Kč

Kněz strážce majáku?

Odpovědi na otázky o kněžských problémech, o povolání a službě a další byly svěřeny k promyšlení a zhodnocení těm, o kterých se redakce domnívala, že mohou jednotlivé okruhy odpovědí shrnout a vyvodit z nich obecnější závěry.

Kněz strážce majáku?Josef Dolista
Petra Lísková
Setkáníkniha1998-3550,00 Kč

O podstatě kněžské služby

Teologie presbyteriátu uvedená v této studii vychází z biblických podkladů, je doložena vybranými patristickými prameny a výpověďmi magisteria. Autor se pokouší popsat i aktuální problematiku na tomto poli a domnívá se, že když se stalo téměř módou mluvit o úloze laiků v církvi, zapomnělo se na nesnáze kněze a jeho nejasné postavení ve farnosti vůči laikům a jáhnům. Úbytek kandidátů kněžství je toho dokladem. Pastorální záměr studie je zřejmý, nadto je do ní vložena pastorace povolání. Autor se nesnaží problematizovat sporné a diskutabilní teologické aspekty, spíše chce podat základy teologie presbyteriátu, a tak zřejmě pomoci nejen studentům teologie.

O podstatě kněžské službyJosef DolistaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-0189,00 Kč

Perspektivy naděje

Křesťanská eschatologie nám zprostředkovává transcendentální poznání založené na Zjevení, je plná naděje, jejímž důvodem je ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Proto lze říci, že eschatologie v křesťanském pojetí je naukou o předposledních věcech, protože poslední věcí života celého stvoření je Bůh. Ve zdánlivém konci je skrytý počátek. Eschatologie nám dává odpovědi až na hranice možného lidského jednání, úzce souvisí s jednáním člověka, má etickou dimenzi a vyzývá k etickému jednání.Prof. Dr. Josef Dolista, Th. D., SDB je děkanem TF JU v Českých Budějovicích a vedoucím katedry dogmatické a ekumenické teologie.

Perspektivy nadějeTeologická výpověď o naději ve vzkříšeníJosef DolistaCestakniha1997-0165,00 Kč

Perspektivy naděje

Křesťanská eschatologie nám zprostředkovává transcendentální poznání založené na Zjevení, je plná naděje, jejímž důvodem je ukřižovaný a vzkříšený Kristus. Proto lze říci, že eschatologie v křesťanském pojetí je naukou o předposledních věcech, protože poslední věcí života celého stvoření je Bůh. Ve zdánlivém konci je skrytý počátek. Eschatologie nám dává odpovědi až na hranice možného lidského jednání, úzce souvisí s jednáním člověka, má etickou dimenzi a vyzývá k etickému jednání.Prof. Dr. Josef Dolista, Th. D., SDB je děkanem TF JU v Českých Budějovicích a vedoucím katedry dogmatické a ekumenické teologie.

Perspektivy nadějeTeologická výpověď o naději ve vzkříšeníJosef DolistaCestakniha1997-0165,00 Kč