Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nostalgie v dějinách

Tato knížka vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci s CDK koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad významem nostalgie v životě jednotlivců i celých společností. Kniha je určena především zájemcům o kulturní dějiny a moderní historii.

Nostalgie v dějináchJiří Hanuš
CDKkniha2014-21169,00 Kč

Sensorium Dei

Tato kniha nabízí zamyšlení nad vztahem mezi člověkem, prostorem a transcendencí. Z různých perspektiv a na odlišných příkladech ukazuje, jak člověk vnímá posvátné v rámci své zkušenosti specifického prostoru. Autoři jednotlivých příspěvků reprezentují rozličné obory – přírodovědu, teologii, religionistiku, historii, teorii umění, filmu a architektury –, mnozí však překračují obvyklý diskurs své disciplíny a podávají také osobní pohled, založený na introspekci a reflektované existenciální zkušenosti. Čtenář je jakoby doprovázen na cestě po mnoha podivuhodných prostorech, od syrově krásné polární krajiny přes imaginativní svět pravoslavných ikon až třeba po moderní sakrální architekturu. V každém z těchto navštívených prostorů pak má příležitost uvažovat nad tím, jakým způsobem u člověka funguje ono sensorium, které mu umožňuje setkávat se s tím, co je zcela jiné, co jej přesahuje, co je pro něj to „poslední nepodmíněné“.

Sensorium DeiČlověk - prostor - transcendenceKarel Rechlík
Jiří Hanuš
CDKkniha2014-06349,00 Kč

Katolická církev v Československu 1945-1989 (2.vyd)

Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Kniha přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Vysvětluje nejen známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a v neposlední řadě celkový charakter českého křesťanství.<BR>Kniha je první souhrnnou syntézou dějin československého katolicismu v celém období komunistického režimu, ovšem s důrazem na dění v českých zemích. Nespokojuje se s pouhým chronologickým přehledem vývoje, ale hlavní těžiště jejího zájmu leží ve vystižení dlouhodobějších dějinných trendů i v analýze nástrojů používaných komunistickým režimem pro ovládnutí církve a celé společnosti.<BR>Text a bohaté obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit ideje i pracovní aktivity nejméně tří katolických generací a rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem.

Katolická církev v Československu 1945-1989 (2.vyd)Stanislav Balík
Jiří Hanuš
CDKkniha2013-24398,00 Kč

Boží slovo a slovo lidské

Tato knížka vznikla na základě kolokvia o interpretaci posvátných textů, které se konalo v rámci Setkání zájemců o teologii, spolupořádaného CDK a Institutem ekumenických studií při ETF UK v listopadu 2011 v Praze. První část příspěvků je zde věnována aktuálním odborným diskusím o přístupech k posvátným textům v křesťanské, židovské a islámské tradici. Druhá část se pak zabývá historickými, teologickými a jazykovými problémy překladů Bible do českého jazyka. Publikace je určena především studentům a badatelům z oboru teologie, biblistiky, religionistiky a historie.<BR><BR>Autoři<BR><BR>Lena Arava-Novotná<BR>Josef Bartoň<BR>Ondřej Beránek<BR>Jiří Hanuš<BR>Ladislav Heryán<BR>Pavel Hošek<BR>Pavel Jäger<BR>Magdalena Konečná<BR>Luboš Kropáček<BR>Tomáš Petráček<BR>Ivana Procházková<BR>Jan Samohýl

Boží slovo a slovo lidskéČtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámuJiří Hanuš
CDKkniha2012-46249,00 Kč

Meze smířlivosti

Holanďan Ian Buruma patří mezi autory, kteří se zabývají zásadními náboženskými a kulturními problémy dneška. Jeho kniha Vražda v Amsterodamu s podtitulem Smrt Thea van Gogha a meze smířlivosti (česky vyšla v nakl. Academia, Praha 2010), vyvolala prudkou diskusi v západní Evropě i ve Spojených státech, kde autor působí jako univerzitní profesor. V tomto svazku edice Quaestiones quodlibetales naleznete tuzemskou debatu nad Burumovou knihou, kterou tvoří kromě rozboru samotného díla také širší komentáře k problémům náboženské tolerance, k teorii multikulturalismu a k sociálně-náboženským změnám evropských společností na počátku 21. století.<BR><BR>AUTOŘI:<BR><BR>DAN DRÁPAL<BR>JIŘÍ HANUŠ<BR>PETR HORÁK<BR>LUKÁŠ LHOŤAN<BR>DANA MOREE<BR>JIŘÍ MUNZAR<BR>JAN SOKOL<BR>PAVEL ŠVANDA<BR>MIKULÁŠ VYMĚTAL

Meze smířlivostiDiskuse nad knihou Ivana Burumy Vražda v AmsterodamuJiří Hanuš
CDKkniha2012-46159,00 Kč

Letnice dvacátého století

Rozsáhlá monografie věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku 1989, založená na původním archivním výzkumu i na vzpomínkách pamětníků. Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analýzu souvislosti mezi společenským a církevním vývojem v letech politického a kulturního uvolnění, interpretaci teologických, institucionálních a kulturních podnětů souvisejících s „koncilní generací" významných reprezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt ekumenických vztahů, které koncil vyvolal v život, a klade důraz na liturgickou reformu i některé významné podněty křesťanskému umění. „Nejvíce mne zaujaly citované historické prameny, dosud zřejmě neznámé, o chování a jednání českých účastníků 2. vatikánského koncilu. S odstupem času a při hodnocení je dobré mít na paměti, v jak náročných a těžkých podmínkách a pod jak velkým tlakem režimu mnozí z nich žili. Kniha se tak stává zajímavým podnětem i reflexí dopadů koncilu do naší církve. Dnešní, často velmi schematické vnímání koncilu je třeba obohacovat právě o svědectví současníků, jak to činí tato práce." DOMINIK KARDINÁL DUKA, arcibiskup pražský a primas český

Letnice dvacátého stoletíDruhý vatikánský koncil a české zeměStanislav Balík
Jiří Hanuš
CDKkniha2012-18349,00 Kč

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století

Čtvrtý díl úspěšné publikace, která představuje reprezentativní soubor studií zobrazující významné sociální typy a profese. Na důkladných biogramech zajímavých osobností se ukazuje poválečná doba a prostředí s centrem v padesátých a šedesátých letech, tedy v éře komunistických represí i pokusu o společenské reformy. Na konkrétním materiálu jsou pojednány politické, ekonomické i kulturní poměry a jejich proměny, které svou časovou blízkostí ještě žijí ve vzpomínkách pamětníků, proto jsou vysoce aktuální. Před čtenáři defilují postavy politiků, rolníků, spisovatelů, vědců, dělníků, vojáků a dalších postav, které v uvedeném období prošly velkými životními proměnami. Na svazku se podílejí přední historikové a archivní pracovníci.<BR><BR>Šlechtic - Příklad Huga Mensdorffa-Pouilly<BR>Advokát - Příklad Jana Kobera<BR>Právník - Osudy ústavního soudce Vladimíra Čermáka<BR>Živnostník - Příklad Josefa Nováka<BR>Řeholnice - Příklad Marie Vojtěchy Hasmandové a Marie Ester Valáškové<BR>Junák-skaut - Příklad Rudolfa Plajnera<BR>Zbrojovák, úderník a hrdina práce - Příklad Františka Hamra<BR>Předseda jednotného zemědělského družstva - Příběh Petra Lexy<BR>Příslušník Veřejné bezpečnosti - Příklad Jindřicha Rejthara, Jana Kvítka, Josefa Schildbergera a dalších<BR>Dělnice - Příklad Antonie Kloboukové<BR>Osvětový pracovník - Lektor krajského oddělení Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Jihlavě<BR>Archivář - Příklad Metoděje Zemka, Mojmíra Švábenského a Antonína Ševčíka<BR>Učitel - Příběh normálního života v nenormální době<BR>Jazzman - Gustav Brom a ti druzí<BR>Básník - Jan Skácel: socialista s lidskou tváří<BR>Univerzitní student - Příklad Jaroslava Mezníka a Renaty Svačinové<BR>Volyňský Čech - Příklad Josefa Kučery<BR>Romové - Příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela - prvních představitelů romských elit

Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. stoletíLukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2010-52398,00 Kč

Křesťanství a romantismus

Romantické hnutí je většinou spojováno s citovým prožitkem nebo se sentimentálně laděným viděním světa. Publikace, založená na příspěvcích domácích i zahraničních teologů, historiků a literárních vědců, se spíše zamýšlí nad náboženskými aspekty romantismu a ukazuje jeho rozporuplnou, nejednoznačnou, někdy i temnou tvář. Evropský člověk má tendenci vnímat náboženství emotivně, se zapojením své obrazotvornosti, častokrát je přímo posedlý krásou - náboženstvím svého druhu se stává umění; romantismus je též mentální výbavou nových národních aspirací. Tento výjimečný komplet statí vychází ze Setkání zájemců o teologii IES, které proběhlo v říjnu 2010 v Praze.

Křesťanství a romantismusIvana Noble
Jiří Hanuš
CDKkniha2010-52159,00 Kč

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Církevní dějiny tvoří nedílnou součást národní historiografie a sdílejí všechny její osudy. Zejména ve druhé polovině 20. století bylo dějepisectví v Československu těžce postiženo politickým totalitním režimem nastoleným v roce 1948. Proto je možné reflektovat existenci řady deficitů a dluhů, jež stojí před historickou obcí na prahu 21. století jako úkol i výzva k nápravě tohoto stavu. To znamená také současně reagovat na nové podněty, které přináší evropská a světová historiografie. Zejména tyto motivy vedly tři pořadatelské instituce - Katedru histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedru historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně - k přípravě mezinárodní vědecké konference na téma „Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii".<BR>Hlavním záměrem pořadatelů konference se stalo zhodnocení stavu výzkumu moderních církevních dějin v širším chápání a pojetí v období let 1848-2000 na území Slovenska a českých zemí. Referáty měly reagovat na stav historiografie v jednotlivých dějinných fázích a úsecích (1848-1918, 1918-1945, po roce 1945), reflektovat syntézy a klíčové historické práce, monografie a klíčová pojednání, která lze označit za posun ve výzkumu určitého tématu. Významné místo patřilo rovněž hodnocení historiků, kteří podstatně přispěli k výzkumu církevních dějin v celostátním měřítku, případně v regionech. Pořadatelé počítali s tím, že konferenční jednání obsáhne celou šíři církevních dějin jak ve smyslu tematickém (historie, teologie, politika, umění, literatura, sociologie, školství atd.), tak ve smyslu zachycení všech křesťanských církví (katolické, pravoslavné, protestantských, starokatolické, československé husitské atd.) a dalších církevních organizací. Předkládaný sborník je výsledkem zmíněného konferenčního úsilí.

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografiiPavol Mačala
Jiří Hanuš
CDKkniha2009-53498,00 Kč

Dawkins pod mikroskopem

Richard Dawkins byl v posledních třiceti letech výraznou osobností evoluční biologie. Jeho kniha Sobecký gen z roku 1976 se stala celosvětovým bestsellerem a jako zručný popularizátor vědy si Dawkins získal pozornost širší veřejnosti a médií. Tato pozornost postupem času rostla s tím, jak se rozvíjela odborná i mediální diskuse nad antropologickými a teologickými implikacemi Dawkinsových prací. Autor se vyprofiloval jako radikální ateista, který se s potěšením účastní disputací s věřícími. Jeho kniha Boží blud z roku 2006 shrnuje autorovy negativní názory na roli náboženství ve společnosti a argumenty ve prospěch ateismu. Publikace Dawkins pod mikroskopem přináší široké spektrum přírodovědných, filosofických a teologických komentářů k Božímu bludu od českých odborníků, a vytváří tak prostor pro kvalitní domácí diskusi nad dílem autora, kolem něhož se již řadu let odehrává další etapa sporu mezi vědou a vírou, a to zejména v Británii a Spojených státech.

Dawkins pod mikroskopemDiskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží bludJiří Hanuš
Jan Vybíral
CDKkniha2009-53198,00 Kč

Primasové katolické církve

Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu v komparativním pohledu. Kniha si všímá až zarážejících rozdílů mezi první a druhou generací primasů. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány kardinálům Josefu Beranovi, Jozefu Mindszentymu, Štefanu Wyszynskému, Josyfu Slipyjovi, Františku Tomáškovi, Józefu Glempovi, László Lékaiovi, Franzi Königovi a arci­biskupům Alfredu Bengschovi či Pavolu Peteru Gojdičovi.

Primasové katolické církveZemě střední Evropy v čase komunismuStanislav Balík
Jiří Hanuš
CDKkniha2009-53298,00 Kč

Kontexty 1/2012

Editorial<BR><BR>Texty<BR><BR>Pavel Švanda - Za panem Václavem<BR>František Mikš - „Krvavě rudá na mé sebevražedné paletě“. Raná tvorba George Grosze<BR>George Pell - Islám a západní demokracie<BR>Alain Besançon - Flaubertovo náboženství<BR><BR>Téma: Evropská unie, euro a dluhová krize<BR><BR>Jiří Hanuš - Šest předsudků, které jsou šířeny v České republice vzhledem k Evropské unii<BR>David Marsh - Hospodářská a měnová unie v historické perspektivě. Přežije euro?<BR>Ondřej Krutílek, František Mikš - Důvěra v korunu je základem českého eurorealismu. Rozhovor s europoslancem Hynkem Fajmonem při příležitosti vydání knihy Euro versus koruna<BR><BR>Vzpomínky<BR><BR>Alexander Tomský - Elegické ohlédnutí za Jiřím Grušou<BR><BR>Literatura<BR><BR>Jiří Chocholoušek - Možná všechno je ještě jinak než jinak. K poezii Petra Mazance<BR>Petr Mazanec - Co když už je mi bytí uslyšet. Z poezie Petra Mazance<BR>Petr Motýl - Zavři, ať ti neuletí duše<BR>Ida Fink - Jaro 1941<BR><BR>Básníci čtou básníky<BR><BR>Vít Slíva - Básníci čtou básníky<BR><BR>Nad knihami<BR><BR>Jiří Hanuš - Havel, duchovní syn Kampademie<BR>Pavel Švanda - Miloszova deníková meditace

Kontexty 1/2012Časopis o kultuře a společnosti
CDKperiodikum2009-01100,00 Kč

Konverze a konvertité

Sborník z mezioborového semináře nabízí rozličné úhly pohledu na problematiku konverzí a konvertitů. Část příspěvků je věnována historicko-teologickým reflexím o významných křesťanských osobnostech a jejich vlastní konverzi, popřípadě jejich náhledu na obrácení k víře (apoštol Pavel, Augustin, Caesarius z Heisterbachu, C. S. Lewis a Paul Tillich). Další studie se věnují otázce konverzí z hlediska psychologie, náboženské pedagogiky, sociologie a pastorální teologie. Součástí sborníku jsou i referáty, které zazněly na workshopech, a obsáhlá diskuse k filmu K. Zanussiho Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou. Publikace je určena studentům humanitních a sociálněvědních oborů, dále pak těm, kdo se aktivně věnují pastorační činnosti, a konečně také všem čtenářům se zájmem o rozumové uchopení náboženské zkušenosti.

Konverze a konvertitéReligiózní, historické, kulturní, sociální a psychologické aspekty příklonu k náboženstvíIvana Noble
Jiří Hanuš
CDKkniha2009-01179,00 Kč

Křesťané a socialismus II.

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu, socialismu a komunistickému režimu. Čítanka má ekumenický a reprezentativní charakter - zachycuje postoje katolíků, evangelíků, československých husitů, pravoslavných a dalších církevních společenství - a přitom vystihuje celé spektrum názorů od kritických přes analyticky vstřícné až po jednoznačně pozitivní. V českém prostředí chce soubor přispět k poznání reakcí a rezistence křesťanství vzhledem k moderním ideologiím a režimům a k poznání jeho možností přinášet alternativní a současně životodárné koncepty. Jeho ambicí je též prozkoumat významné aspekty soudobých dějin po roce 1945.

Křesťané a socialismus II.Čítanka textů 1945-1989 / Díl 2.Marek Čejka
Jiří Hanuš
CDKkniha2009-01198,00 Kč

Příběhy povolání a obrácení v biblických textech

Dvanáct biblických příběhů vyložených v této knize spojuje motiv povolání a obrácení. Rozmanité zkušenosti s Božím povoláním či oslovením v příbězích Abrahama, Jákoba, Mojžíše, svatého Pavla, Marie Magdalény a dalších biblických postav přivedly autory jednotlivých příspěvků k rozboru a výkladu různých aspektů obrácení. Ve svém celku tak publikace podává plastický obraz zkušenosti obrácení, jak o ní pojednávají knihy Starého a Nového zákona, a umožňuje této zkušenosti porozumět. Kniha je určena všem zájemcům o biblistiku, teologii a kulturní dějiny.<BR> <BR>Autoři:<BR> <BR>Jan Fingerland <BR>Jiří Hoblík <BR> Pavel Hošek<BR> Petr Chalupa <BR>Petr Mareček <BR> Jana Nechutová<BR> Jiří Pavlík <BR> Mireia Ryšková <BR> Petr Sláma <BR> Petr Šandera<BR> Tomáš Trusina<BR> Jaroslav Vokoun

Příběhy povolání a obrácení v biblických textechJiří Hanuš
Jan Vybíral
CDKkniha2009-01135,00 Kč

Člověk na Moravě 19. století (váz)

Reprezentativní soubor studií předních historiků a archivních pracovníků, který vychází v nové a doplněné verzi, představuje významné sociální typy a profese v procesu změn dlouhého devatenáctého století. Jednotlivé biogramy zajímavých osobností dodávají textům na čtivosti a umožňují analýzu překážek, které se stavěly do cesty profesnímu i sociálnímu růstu. Zvláštností a předností sborníku je orientace na moravské osobnosti a reálie, přičemž vyniká srovnání mezi centrem a periferií a současně se ukazuje mnohovrstevnatost a pestrost každodenního života habsburské říše v jejím pozdním období. Na konkrétním zemském materiálu se otevírají středoevropské souvislosti a osudové přitažlivosti. V jednotlivých článcích se odkrývá svět konkrétních jednotlivců, ovlivňovaný emancipací, sekularizací, industrializací a dalšími procesy, které zasáhly a proměnily celý evropský kontinent.

Člověk na Moravě 19. století (váz)Lukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2008-01498,00 Kč

Interpretace ruské revoluce 1917

Tato publikace je volným pokračováním úspěšné knihy s názvem Interpretace francouzské revoluce. Tentokrát se jedná o sborník příspěvků z konference věnované revoluci ruské, která se konala na podzim v roce 2007 na půdě Filozofické fakulty MU v Brně a již zorganizovalo Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav AV ČR, v.v.i. a Centrum pro studium demokracie a kultury.<BR>Ruská revoluce v roce 1917 představuje přelom evropských i světových dějin 20. století, jenž změnil politickou, hospodářskou i kulturní situaci v mnoha zemích. Rovněž představuje mezník, který ovlivnil značným způsobem i historiografii a vůbec přemýšlení o dějinách. Před čtenářem vyvstává celá řada významných témat – od Masarykova pohledu na Rusko a jeho vývoj v moderní době přes problematiku ruských Čechů, pohled na revoluci v dílech ruských emigrantů a dalších zahraničních i českých badatelů až po současné vědecké interpretace. Součástí korpusu jsou i dva politologické rozbory, které se pokoušejí začlenit ruskou revoluci do kontextu nedemokratických režimů i do souvislostí výuky. Znalce potěší i erudované příspěvky věnované ruské i mimoruské kinematografii. Pohled ze zahraničí (Polsko, Slovensko) vhodně doplňuje české texty.<BR>Editoři jsou přesvědčeni o tom, že publikace bude inspirativním uvedením do potřebné odborné diskuse o ruských dějinách minulého století a o důsledcích těchto dějin ve střední Evropě i jinde ve světě.

Interpretace ruské revoluce 1917Jiří Hanuš
Radomír Vlček
CDKkniha2008-01198,00 Kč

Křesťané a socialismus I.

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945–1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu, socialismu a komunistickému režimu. Čítanka má ekumenický a reprezentativní charakter – zachycuje postoje katolíků, evangelíků, československých husitů, pravoslavných a dalších církevních společenství a přitom vystihuje celé spektrum názorů, od jednoznačně kritických přes analyticky vstřícné až po jednoznačně pozitivní. V českém prostředí chce soubor přispět k poznání reakcí a rezistence křesťanství vzhledem k moderním ideologiím a režimům a k poznání jeho možností přinášet alternativní a současně životodárné koncepty. Jeho ambicí je též prozkoumat významné aspekty soudobých dějin po roce 1945.

Křesťané a socialismus I.Čítanka textů: 1945-1989 / Díl 1.Marek Čejka
Jiří Hanuš
CDKkniha2008-01198,00 Kč

Náboženství v globální občanské společnosti

Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan Černý, Pavel Dufek, Michael George, Tomáš Halík, Luboš Kropáček, Miloš Mendel, Jiří Musil, Zdeněk R. Nešpor, Libor Prudký, Jiří Schneider, Jan Sokol, Ivan Štampach, Pavel Švanda, Václav Umlauf, Jaroslav Vokoun a Milan Znoj. Kniha je určena čtenářskému publiku se zájmem o socio­logii, politologii, filosofii, teologii a religionistiku.

Náboženství v globální občanské společnostiJiří Hanuš
Jan Vybíral
CDKkniha2008-01198,00 Kč

Katolická církev v Československu 1945-1989

Publikace přináší moderní a současně velmi aktuální historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin Československa. Vysvětluje nejen známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otevírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a v neposlední řadě celkový charakter českého křesťanství.<BR>Kniha je první souhrnnou syntézou dějin československého katolicismu v celém období komunistického režimu, ovšem s důrazem na dění v českých zemích. Nespokojuje se s pouhým chronologickým přehledem vývoje, ale hlavní těžiště jejího zájmu leží ve vystižení dlouhodobějších dějinných trendů i v analýze nástrojů používaných komunistickým režimem pro ovládnutí církve a celé společnosti.<BR>Text a bohaté obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit ideje i pracovní aktivity nejméně tří katolických generací a rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem.

Katolická církev v Československu 1945-1989Stanislav Balík
Jiří Hanuš
CDKkniha2007-01398,00 Kč

Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Sekularizace je pojem, jímž se označuje postupné mizení náboženství z veřejného prostoru na základě určitých dějinných trendů, či záměrné odstraňování náboženství z tohoto prostoru. Historikové zkoumají sekularizaci v Evropě především třemi směry: v prvé řadě je zajímají velké revoluční události, nejvíce Francouzská revoluce; za druhé různé „kulturní boje“, v nichž jsou významnými aktéry státy, jejich politické reprezentace, národní církve i instituce papežství; za třetí se věnují rozboru moderní doby a představám vědeckého uspořádání společnosti, rozvoji ideologie pokroku a „plíživým“ formám sekularizace, při nichž mizí náboženské normy z norem právních. Cílem kolokvia, uspořádaného Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy a CDK na půdě Filozofické fakulty MU v listopadu roku 2006, bylo zmapování bádání o sekularizaci v Čechách a na Moravě a vytýčení badatelských priorit. Významní odborníci se vyslovili k problematice specifik sekularizace v rámci habsburské říše a specifik jednotlivých konfesí, politických struktur a institucí a jejich podílu na odkřesťanštění společnosti, významu náboženských symbolů a gest, rozdílu českého a moravského prostředí i diference mezi českým a německým obyvatelstvem. Kolokvium ukázalo, že problém sekularizace české společnosti je bezesporu aktuální téma. Jako nejzajímavější a badatelsky nejvděčnější se ukázaly otázky spojené se „symbolikou moci“ a jazykem, s výzkumem venkova ve srovnání s městskými centry a s výzkumem národních a náboženských stereotypů a kolektivní paměti.<BR> <BR>AUTOŘI:<BR>Lukáš Fasora - Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách v letech 1890-1913 <BR>Jiří Hanuš - Sekularizace 1848-1914: badatelské problémy a současná situace <BR>Jiří Malíř - Sekularizace a politika v "dlouhém" 19. století<BR>Pavel Marek - František Jan Kroiher mezi ultramontanismem a sekularizací<BR>Martin Markel - Počátky křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě<BR>Zdeněk R. Nešpor - Protestantské konfesionální školství v českých zemích v "dlouhém 19. století"<BR>Jan Randák - Sekularizace náboženské řeči a gest v české revoluci 1848/49 <BR>Milan Řepa - Sekularizace českého národního hnutí na Moravě <BR>Jaroslav Šebek - Sekularizační tendence a jejich vliv na vývoj německých katolických aktivit v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914Lukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2007-01135,00 Kč

Člověk na Moravě v první polovině 20. století

V návaznosti na úspěšnou publikaci Člověk na Moravě 19. století (CDK, Brno 2004) vychází nyní její pokračování pod názvem Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Jedná se znovu o reprezentativní soubor studií předních historiků i archivních pracovníků, jejichž biogramy zajímavých osobností působících na Moravě v době velkých společenských změn analyzují profesní a sociální vývoj těchto lidí. Na jejich příkladu se ale též zobrazují strukturální změny zemské společnosti v jejích rozličných vrstvách. Editorský kolektiv pod vedením profesora ­Jiřího Malíře se i tentokrát pokusil využít moderních metod sociálně-kulturní historie a prohloubit poznání života různých společenských skupin a sociálních typů. Před čtenářem defilují známé i polozapomenuté postavy dějin, jejichž životní osudy dokládají pestrost a v mnohém aktuálnost života našich předků i jejich odkazu.

Člověk na Moravě v první polovině 20. stoletíLukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2005-52398,00 Kč

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní stupeň samosprávy z hlediska přechodu od stavovské společnosti ke společnosti občanské. Ve sborníku lze nalézt jak obecné příspěvky bilancující stav bádání ve středoevropských zemích, příspěvky metodologicky a kulturně-historicky orientované, které otevírají zájemcům o tuto problematiku nové přístupy a horizonty, a v neposlední řadě příspěvky spojené s konkrétními městy – např. Brnem, Moravskou Ostravou, Opavou, Prostějovem, Táborem nebo Znojmem.<BR>Publikace doplňuje a shrnuje výsledky práce více než dvou desítek českých i zahraničních historiků na badatelském poli, které patří v rámci české historiografie k nejdynamičtěji se rozvíjejícím. Práce profesionálních historiků má právě v oblasti zkoumání sociálních dějin měst a jejich elit tradičně značný ohlas i v široké veřejnosti, jejíž zájem chce tato publikace cíleně podpořit. Školeným i laickým zájemcům o sociální dějiny měst nabízí sborník řadu podnětných informací a metodických návodů a významně zpřesňuje dosavadní interpretace společenského vývoje městského obyvatelstva českých zemích v 19. a 20. století.

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948Lukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2005-52398,00 Kč

Osobnost v církvi a politice

Sborník z konference pořádané v Olomouci ve dnech 27.–28. dubna 2006 s názvem Osobnost v církvi a politice – čeští a slovenští křesťané ve 20. století přináší více než pět desítek příspěvků o známých i polozapomenutých postavách, které se významným způsobem zapsaly do života české a slovenské společnosti. Svým rozsahem nevytváří ani tak kaleidoskop rozmanitých pohledů, jako spíše pohled, který usiluje o komplexní uchopení tématu. Jednotlivé texty se totiž zaměřují na politické, sociální a kulturní problémy, jimiž minulé století oplývá, a mapují proto i podhoubí, z něhož vyrůstají ideologické režimy a další výzvy, na něž museli křesťané hledat odpovědi a nové způsoby jednání. Reprezentativnost publikace dokládá výběr odborníků, kteří byli vyzváni, aby zpracovali jednotlivé portréty, její vyhraněný ekumenický charakter (postavy čtyř křesťanských tradic a lidé stojící na okraji církevních společenství) a v neposlední řadě i způsob zpracování. Čtenáři mají možnost získat nejen informace o vynikajících i kontroverzních osobnostech českého a slovenského křesťanstva, ale mohou se též ponořit do celé řady problémů, před nimiž stáli duchovní a laici v naší nedávné minulosti.

Osobnost v církvi a politiceČeští a slovenští křesťané ve 20. stoletíJiří Hanuš
CDKkniha2005-52498,00 Kč

Vznik státu jako proces sekularizace

První svazek edice Quaestiones quodlibetales obsahuje studii německého filosofa a historika Ernsta-Wolfganga Böcken­fördeho o sekularizaci politického a společenského řádu v Evropě a diskusi nad touto studií, k níž přijali pozvání čeští badatelé z oboru historie, teologie, práva, filosofie a sociologie. Publikace tak nabízí humanitně či sociálně­vědně zaměřenému čtenáři komplexní pohled na fenomén sekularizace a vybízí ho k přemýšlení o příčinách moderního „odkouzlení světa“, o významu náboženství v dnešním světě, o vztazích jednotlivých náboženství vůči modernímu státu a sobě navzájem, o podstatě lidských práv a jejich dynamickém vývoji v 19. a 20. století i o funkcích moderního státu a jeho hranicích. Příspěvek Jaroslava Vokouna navíc zasazuje úvodní studii do širšího rámce Böckenfördeho politicko-teologických úvah o roli křesťanství v demokracii a přibližuje českému publiku osobitého myslitele, který dovede – mimo jiné i díky své mnohaleté zkušenosti ústavního soudce SRN – inspirativním způsobem reflektovat současné politické, sociální a etické výzvy, jimž čelí všichni odpovědní Evropané.

Vznik státu jako proces sekularizaceJiří Hanuš
CDKkniha2005-52149,00 Kč

Evropa a její duchovní tvář

Kniha nabízí obsáhlou diskusi o náboženství v Evropě. Padesát českých historiků, politologů, sociologů, filosofů, teologů a dalších odborníků komentuje osm esejů renomovaných zahraničních autorů, věnovaných evropské náboženské, geografické a politické identitě (Brague, Diner), příčinám, formám a důsledkům sekularizace (Casanova, Gellner), vztahu náboženství a politiky (Maier, Walzer), a konečně také tomu, co v oblasti religiozity a nábožensky motivované morálky odlišuje Evropu a Spojené státy americké (Martin, Weigel).

Evropa a její duchovní tvářEseje - komentáře - diskuseJiří Hanuš
Jan Vybíral
CDKkniha2005-05275,00 Kč

Autorita v abrahámských náboženstvích

První svazek ediční řady Politika a náboženství seznamuje s historickými i současnými podobami autority v judaismu, křesťanství a islámu. Ambicí editorů nebylo komplexně zmapovat všechny otázky související s autoritou v celých dějinách těchto náboženství ani podrobit analýze veškeré posvátné texty a jejich relevantní komentáře. Cílem sborníku je spíše prezentovat autoritu jako nosné téma pro reflexi vztahu mezi náboženstvím a politikou a nabídnout českému čtenáři inspirativní pohledy na různé náboženské tradice z perspektivy jejich vztahu k náboženské a politické autoritě.Editoři publikace jsou přesvědčeni, že sledovaná otázka pojetí autority a v širším smyslu celá problematika vztahu mezi náboženstvím a politikou nejsou zajímavé jen z hlediska své aktuálnosti, ale že si zaslouží zkoumání i pro svůj obecný kulturní význam. Kniha je tedy určena nejen odborníkům a studentům z řad teologů, religionistů, politologů a sociologů, ale též širšímu čtenářskému publiku se zájmem o dějiny náboženství a kultury.

Autorita v abrahámských náboženstvích
CDKkniha2004-53129,00 Kč

Malý slovník osobností Českého katolicismu 20. století s antologií textů

Tento malý slovník představuje reprezentativní výběr klíčových osobností českého katolicismu ve 20. století. Formou stručných medailonů portrétuje aktivní duchovní a laiky, veličiny církevního, kulturního a politického života. Stranou nezůstali především ti, kteří se podíleli na uvědomělém a rozhodném odporu proti totalitním politickým režimům minulého století. Součástí publikace je i antologie textů, z nichž většina patří do zlaté kulturní pokladnice české novodobé kultury a která současně dokládá zájem křesťanů o časné i duchovní hodnoty. Slovník mohou při své práci využít všichni, kdo se zajímají o nejnovější národní historii a o její náboženský rozměr.

Malý slovník osobností Českého katolicismu 20. století s antologií textůJiří Hanuš
CDKkniha2004-53249,00 Kč

Tradice českého katolicismus ve 20. století

Kniha Jiřího Hanuše s názvem Tradice českého katolicismu ve 20. století analyzuje politický a kulturní fenomén v jeho různých dimenzích a proměnách. Pokouší se vystihnout pozici české náboženské situace v rámci evropského sekularizačního procesu, popisuje klíčové tradice a charakteristické rysy katolicismu v Čechách a na Moravě včetně jejich paradoxů, připomíná komunistické experimenty se založením „kontratradic“, zmiňuje paradigmatickou změnu v katolickém intelektuálním prostředí v souvislosti s koncilními událostmi 60. let, popisuje svatováclavskou tradici a v neposlední řadě uvádí diskuse o tradicích a jejich významu v domácím i exilovém prostoru. Před čtenářem se otevírá pozoruhodný svět plný snah o nalezení kulturní identity a svět zápasů o uplatnění evangelia ve společenské sféře. Vzhledem k tomu, že český katolicismus ve 20. století zformovala celá řada pozoruhodných osobností, za jisté doplnění této práce může být považován Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, který vychází paralelně s touto publikací péčí CDK.

Tradice českého katolicismus ve 20. stoletíJiří Hanuš
CDKkniha2004-53249,00 Kč

Člověk na Moravě 19. století

Reprezentativní soubor studií předních historiků a archivních pracovníků představuje významné sociální typy a profese v procesu změn dlouhého devatenáctého století. Jednotlivé biogramy zajímavých osobností dodávají textům na čtivosti a umožňují analýzu překážek, které se stavěly do cesty profesnímu i sociálnímu růstu. Zvláštností a předností sborníku je orientace na moravské osobnosti a reálie, přičemž vyniká srovnání mezi centrem a periferií a současně se ukazuje mnohovrstevnatost a pestrost každodenního života habsburské říše v jejím pozdním období. Na konkrétním zemském materiálu se otevírají středoevropské souvislosti a osudové přitažlivosti. V jednotlivých článcích se odkrývá svět konkrétních jednotlivců, ovlivňovaný emancipací, sekularizací, industrializací a dalšími procesy, které zasáhly a proměnily celý evropský kontinent.

Člověk na Moravě 19. stoletíLukáš Fasora
Jiří Hanuš
CDKkniha2004-01398,00 Kč