Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jan Royt - krajinami umění

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou. Rozhovor představuje výraznou osobnost prof. Royta, jeho cesty k umění a za uměním, která se pak stává průvodcem rozumění tomu, jak bohaté perspektivy se člověku otevírají, když k sobě nechá promlouvat bohatství a krásu uměleckého působení minulých věků i současnosti. Kniha zaujme všechny zájemce o umění a památky, neboť jim poskytne inspirativní svědectví o životě s uměním a podněty k vlastnímu prožívání.

Jan Royt - krajinami uměníRozhovor s Martinem BedřichemJan Royt
Martin Bedřich
Portálkniha2015-16289,00 Kč

Slovník biblické ikonografie

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především námětům děl výtvarného umění. Do slovníku byla vedle osob a událostí Starého a Nového zákona zařazena ikonografická hesla související s biblickou výpovědí, jako například andělé či alegorie ctnosti a neřestí. Heslo ve slovníku je profilováno tak, že jsou v něm uvedeny biblické události, k nímž se bezprostředně vztahují náměty děl a dále odkazy na umělecká díla. Systém odkazů umožňuje snadnou orientaci ve slovníku. V závěru publikace je zařazena výběrová literatura. Autorem textu je historik umění prof. Jan Royt a doprovodné kresby jsou dílem Dagmar Hamsíkové.

Slovník biblické ikonografieJan RoytKarolinumkniha2013-07390,00 Kč

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře

Historie poutního místa na místě památné bitvy na Bílé hoře, průvodce po objektu, základní informace o životě sester benediktinské Komunity Venio, které mají na poutním místě svůj klášter. Barevná obrazová publikace o půvabném kostele s ambity (nejspíš G. B. Santini, K. I. Dientzenhofer a další), na jehož vzhledu se podíleli C. D. Asam, V. V. Reiner, J. A. Schöpf a další umělci. Nové fotografie do průvodce pořídili Martin Mádl (Ústav dějin umění AV ČR) a Petra Pavlíčková OSB. V případě textu historika umění Jana Royta jde o druhé vydání, aktualizované podle dnešního stavu památky.

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hořeJan Royt
Anežka Najmanová
Benediktinské arciopatstvíkniha2011-5230,00 Kč

Břevnovský klášter

Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a benediktin Anselm Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Druhé, textově revidované a rozšířené vydání.

Břevnovský klášterHistorie kláštera. Průvodce. Benediktinský život.Jan RoytBenediktinské arciopatstvíkniha2010-5250,00 Kč

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

V žádném jiném monumentu nejsou tak výrazně vepsány dějiny českých zemí a jejich obyvatelstva jako právě tady. Svatovítskou katedrálu lze nahlížet a vykládat z rozmanitých úhlů, jež můžeme považovat za oprávněné, ale nelze nevnímat aureolu posvátnosti, která katedrálou prostupuje a vyzařuje z ní.
Stavba katedrály byla budována s velkými uměleckými aspiracemi. První mistr, který stál v čele stavby, Matyáš z Arrasu, povolaný Janem Lucemburským z Avignonu, přenesl do Prahy vzor francouzské katedrální architektury. Ale Matyášův nástupce geniální Petr Parléř dodal pražské katedrále a její sochařské výzdobě rysy umělecké vyjímečnosti. Po dobu vlády Karla IV. postupovala stavba úspěšně kupředu, zastavilo ji až husitské období. Již tehdy katedrála zastávala nezastupitelnou roli v symbolice českého státu: byly zde uloženy korunovační klenoty.

Katedrála sv. Víta, Václava a VojtěchaSvatyně českých patronů a králůJiří Kuthan
Jan Royt
Nakladatelství Lidové novinykniha2010-521 399,00 Kč

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století. Hlavní pozornost věnuje autor genezi, typologii a ikonografii zázračných (milostných) obrazů a soch, způsobům jejich migrace, také však bedlivě sleduje projevy úcty k "zázračným" vyobrazením v poutních místech, zejména kostelech, podrobně líčí slavnosti spojené s devočními sochami a obrazy - jejich korunování či přenášení na jiné místo anebo i jejich objevení. Do spektra jeho zájmu patří i schvalovací "administrativa" milostného obrazu. Při zkoumání kultu mariánských obrazů překračuje hranice barokních Čech a zabývá se jejich uctíváním i ve střední Evropě. Do závěrečných kapitol, zaměřených na způsoby šíření devočních zobrazení, jsou začleněny státní zásahy za vlády Josefa II., jež měly úctu k milostným (zázračným) obrazům potlačit.
Druhé, graficky i obsahově upravené vydání doplňuje kapitola o devoci ve středověku, soupis vyobrazení a ediční poznámka; byly v něm aktualizovány jak texty statí, tak literatura a rejstříky, významně se také rozšířila obrazová příloha.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. (1955)
Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze (1974-79) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1979-83), poté pracoval (1984-90) jako redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon. V roce 1990 se stal odborným asistentem v Ústavu pro dějiny umění UK, roku 1997 se habilitoval (Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století) a v roce 2004 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. Od roku 2006 je ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, jako pedagog působí též na Katolické teologické fakultě UK, Akademii výtvarných umění v Praze a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, FF UK a FF UJEP v Ústí nad Labem.
Zabývá se starším uměním, od raně křesťanské epochy až po konec baroka, zejména se specializuje na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů, např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393-1993; Mistr Theodorik; Karel IV. císař z Boží Milosti. Je autorem několika monografií, v Karolinu vydal Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století (1999); Středověké malířství v Čechách (2002) a Slovník biblické ikonografie (2007), publikoval přes dvě stě odborných statí v domácích i zahraničních periodikách.

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. stoletíDruhé vydáníJan RoytKarolinumkniha2010-52400,00 Kč

Břevnovský klášter

Historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídila Michaela Antůšková a Petr Linart. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (zalo

Břevnovský klášterJan Royt
Ondřej Koupil
Benediktinské arciopatstvíkniha2002-0180,00 Kč

Břevnovský klášter

Historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídila Michaela Antůšková a Petr Linart. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (zalo

Břevnovský klášterJan Royt
Ondřej Koupil
Benediktinské arciopatstvíkniha2002-0180,00 Kč

Medieval Painting in Bohemia

Anglická verze přehledné knihy Jana Royta o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagellonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje osmdesát obrázků s detailní legendou.

Medieval Painting in BohemiaJan RoytKarolinumkniha2002-01990,00 Kč

Mittelalterliche Malerei in Böhmen

Německá verze přehledné knihy Jana Royta o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagellonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje osmdesát obrázků s detailní legendou.

Mittelalterliche Malerei in BöhmenJan RoytKarolinumkniha2002-01990,00 Kč

Středověké malířství v čechách

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby a knižního malířství a středověkou ikonografii. Text doplňuje osmdesát obrázků s detailní legendou. Na závěr je připojen podrobný soupis české a zahraniční odborné literatury.

Středověké malířství v čecháchJan Royt
Karolinumkniha2002-01470,00 Kč

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Podrobný výklad náboženského uctívání obrazů a soch v barokních Čechách. Kniha pojednává i o dobové praxi vyšetřování zázračných jevů, barokních světeckých legendách, různých podobách barokní úcty k obrazům a sochám a barokních slavnostech a procesích spjatých s jednotlivými poutními místy. Autor popisuje zejména kult Panny Marie. Bohatá obrazová dokumentace.

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. stoletíJan RoytKarolinumkniha1998-53354,00 Kč