Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Evangelium podle Jana (1965)

První část kánonu Nového zákona tvoří skupina čtyř evangelií. Tyto spisy navazují na nejstarší z nich, Evangelium podle Marka, avšak každý po svém, s vlastními důrazy i zvláštními látkami podávají svědectví o závěrečném období života Ježíše z Nazareta, jeho působení na veřejnosti a popravě ukřižováním. Ačkoli se tyto čtyři portréty Ježíše navzájem v mnohém odlišují, byly do souboru normativních spisů křesťanské církve zařazeny vedle sebe, aby společně z různých stran odkazovaly ke skutečnosti, která je přesahuje. Čtvrté evangelium je patrně nejmladší a od ostatních se výrazně liší uspořádáním Ježíšova příběhu i celkovým charakterem spisu. Podobně jako ve starších evangeliích, také janovský Ježíš je putující kazatel a učitel, který své poselství o naléhavé blízkosti Boží vlády dosvědčuje překvapivými činy pomoci všelijak postiženým lidem, především uzdravováním nemocných. U Jana však Ježíšova řeč nabývá podoby dlouhých promluv, pronášených zvláštním, meditativním jazykem, často znějícím jako přímá řeč Boží, a jeho zázračné činy jsou označovány jako „znamení“, odkazující k hlubšímu významu, který jejich přímým účastníkům zůstává většinou skryt. Zároveň čtvrtý evangelista v lecčems doplňuje, někdy i koriguje historické údaje svých předchůdců – na zasazení Ježíšova příběhu, včetně jeho vznešených promluv, do konkrétních reálií, v nichž Ježíš svůj život prožil, mu zjevně velmi záleželo. Jan svým čtenářům představuje Ježíše jako toho, kdo lidem přiblížil Boha tím, že jej „vyložil“, jako „vtělené“ Boží slovo. Předkládá tajemství Ježíšova příběhu jako hádanku, jejíž rozluštění vyžaduje od čtenářů aktivní pozornost.

Evangelium podle Jana (1965)Český ekumenický komentář k Novému zákonuJan Roskovec
CBSkniha2020-32438,00 Kč

Výklady a časy

Studie a texty 10 (2007/1).

A. Pištora: Čas a svědectví;
J. Černohous: Jákobův zápas na Jaboku;
J. Dvořáček: Znamení proroka Jonáše (Mt 12,38–42);
R. Fialová: Podobenství o fíkovníku v etiopském Zjevení Petrově;
P. Cimala: Spor o svobodu. Svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání;
J. Ján: Starozákonní theofanie u sv. Hilaria z Poitiers;
O. Kolář: Vzkříšení ve smrti. Reflexe a kritika jednoho eschatologického modelu;
J. Just: Biblický humanismus Jana Blahoslava;
O. Macek: Náčrt vnitřního života tajných evangelíků 18. století v Horních Vilémovicích;
J. Lédl: Misijní akomodace v díle Mattea Ricciho a jeho druhů;
M. Šlajerová: Proces smíření. Palestinská hermeneutika události, identity a starozákonního textu.

Výklady a časyBiblické a hermeneutické studieJan RoskovecMlýnkniha2010-52139,00 Kč

Výklady a vykladači

Studie a texty 9 (2006/2).

Obsahuje tyto příspěvky:
Jiří Hoblík – Co byl a je spor o profétii;
David Biernot – Deuteronomium jako metatext a jeho role při vytváření makrostrukturální koherence Mojžíšova kánonu;
Mikuláš Vymětal – Literární analýza mudrače Exodus Raba 1,34–3,17,5;
Jiří Lukeš – Literární druh kanonických Skutků apoštolů a apokryfních Skutků apoštola Pavla;
Jan Amos Dus – Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem;
Tabita Landová – Kázání jako podobenství Božího království;
Petr Gallus – Karl Barth liberální aneb víra jako Christus prolongatus

Výklady a vykladačiStudie k biblické hermeneuticeMartin Prudký
Jan Roskovec
Mlýnkniha2010-52139,00 Kč