Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Encykliky Jána Pavla II.

Ján Pavol II. napísal celkovo 14 encyklík, v ktorých reflektoval aktuálne problémy Cirkvi i civilnej spoločnosti, pričom kládol mimoriadny dôraz na sociálne problémy.
Prvá encyklika Jána Pavla II. Redemptor hominis bola zameraná na Ježiša Krista ako Vykupiteľa človeka a druhá Dives in misericordia na Božie milosrdenstvo – týmito dvoma dokumentmi určil program pre 3. tisícročie, v centre ktorého stojí Kristus ako jediný prostredník medzi Bohom a človekom. Utrápeným a vysileným ľuďom 20. storočia, plného vojen a hrôz, ponúka ako útechu a liek Božie milosrdenstvo.
V encyklike Dominum et vivificantem zdôrazňuje pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi i vo svete a v dokumente Redemptoris mater dáva ľudstvu pred zrak Matku, ktorá je podľa Druhého vatikánskeho koncilu „už teraz eschatologickým dovŕšením Cirkvi“.
Ján Pavol II. napísal tri sociálne encykliky (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis a Centesimus annus), čím chcel zdôrazniť, že Cirkev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva. Dve jeho encykliky sa venovali morálnym témam (Veritatis splendor a Evangelium vitae), ďalšie encykliky boli zamerané na misijné poslanie Cikrvi (Redemptoris missio), na ekumenické úsilie (Ut unum sint), vzťah vedy a viery (Fides et ratio), ale aj na význam slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda (Slavorum apostoli), ktorých vyhlásil za spolupatrónov Európy. Zavŕšením jeho programu bola encyklika Ecclesia de Eucharistia. Zdôrazňuje ňou, že Vykupiteľ človeka je vo svete prítomný cez Eucharistiu. Človek je cestou Cirkvi a Kristus je tu pre človeka.

Súborné dielo encyklík Jána Pavla II. je mapovaním starostí i radostí 20. storočia, a zároveň je ideovým odkazom veľkého pápeža pre tretie tisícročie.

Encykliky Jána Pavla II. Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK2014-30637,00 Kč

Vlastnými slovami

O tom, že odkaz posolstva Jána Pavla II. je stále aktuálny nás presvedčí táto kniha, ktorá je zozbieraním jeho výrokov z apoštolských ciest a úryvkov z jeho diel.

Vlastnými slovamiSvätý Ján Pavol II. Ján Pavol II.Dobrá knihakniha SK2014-17125,00 Kč

Hľadanie nádeje

Myšlienky Jána Pavla II. ktoré odzneli pri rôznych príležitostiach a reflektujú aktuálne problémy našej doby. Myšlienky presne vystihujú našu prítomnosť s jej rizikami, a tak sa stávajú impulzom k potrebnej premene nášho osobného života i celej spoločnosti.

Hľadanie nádeje Ján Pavol II.Karmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-0186,00 Kč

Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi

Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi a Kompendium sociálnej náuky Cirkvi poskytujú nielen náuku Cirkvi týkajúcu sa pálčivých sociálnych otázok, ale aj stanovisko ponúkajúce riešenie sociálnych problémov v každej spoločnosti.

Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi Pavol VI.
Ján Pavol II.
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2008-01260,00 Kč

Via Crucis

Živo si spomíname na dni, keď pápež Ján Pavol II. prežíval osobnú agóniu, až odovzdal svoj život Pánovi.
Táto brožúrka je určená tým, ktorí ho milovali a chcú naďalej čerpať z bohatstva jeho života a viery.

Texty meditácii napísal on osobne v roku 1984 pre tradičnú "Via crucis" - Krížovú cestu v Koloseu. Sú vhodné pre osobnú, ale aj spoločnú meditáciu.

Via Crucis Ján Pavol II.Don Boscokniha SK2005-5223,00 Kč

Augustín z Hippo

Apoštolský list Jána Pavla II.o živote, diele a duchovnom posolstve Sv. Augustína.

Augustín z Hippo Ján Pavol II.Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2004-53172,00 Kč

Pamäť a identita

Vo svojej poslednej knihe Pamäť a identita sa pápež Ján Pavol II. vrátil k rozhovorom. ktoré v roku 1993 prebiehali v jeho rezidencii Castel Gandolfo. Profesori Józef Tischner a Krzysztof Michalski mu vtedy navrhli spraviť historickú a filozofickú analýzu nacizmu a komunizmu. dvoch diktatúr. ktoré poznačili celé dvadsiate storočie. Ján Pavol II. tieto rozhovory rozšíril o nové prvky. Tak vzniklo dielo poskytujúce odpovede na mnohé otázky. ktoré dnešných ľudí znepokojujú. Svätý Otec sa diktatúram dvadsiateho storočia venuje v širokom kontexte koexistencie dobra a zla v dejinách ľudstva. Božieho milosrdenstva a tajomstva vykúpenia. ako aj slobody a zodpovednosti. Zaoberá sa tiež problematikou vlasti. Národa a štátu. Európy a Cirkvi. No dotýka sa aj problémov súvisiach s možnosťami a ohrozeniami súčasnej demokracie. Záverečnú časť knihy tvoria spomienky otca Stanisława Dziwisza a samého Jána Pavla II. na udalosti z 13. mája 1981. keď bol na Námestí svätého Petra na pápeža spáchaný atentát.

Pamäť a identita Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK2004-53156,00 Kč

Ecclesia in America - Cirkev v Amerike

Ecclesia in America - Cirkev v AmerikePosynodálna apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK2004-0196,00 Kč

Rímsky triptych

Pre Vydavateľstvo Dobrá kniha je veľkou poctou, že má možnosť ponúknuť vám jedinečné dielo Jána Pavla II. RÍMSKY TRIPTYCH. Je všeobecne známe, že pred zvolením za pápeža bol Karol Wojtyla plodným básnikom. Rímsky triptych je prvé básnické dielo, ktoré zverejnil pod pápežským menom Ján Pavol II. Obsahuje tri fascinujúce meditácie o kráse stvorenia, o Sixtínskej kaplnke a o Abrahámovi. Bibliofilské vydanie ozdobujú reprodukcie Michelangelových diel, faximile rukopisu Svätého Otca a text vyjadrujúci jeho potešenie zo slovenského vydania knihy. Text preložil Vlastimil Kovalčík

Rímsky triptychMeditácie Ján Pavol II.Dobrá knihakniha SK2003-01179,00 Kč

Mariánske modlitby

Knižka s podtitulom Litánie bez konca ponúka modlitby k Božej Matke, ktoré predniesol alebo napísal Pavol VI. pri rôznych príležitostiach. Okrem tých, ktoré sú inšpirované jednotlivými invokáciami z Loretánskych litánií, sú tu aj modlitby inšpirované ďalšími titulmi, ktoré Márii dáva. Kniha je dobrým sprievodcom pre ctiteľov Panny Márie na mesiac máj.

Mariánske modlitby Pavol VI.Dobrá knihakniha SK2001-01127,00 Kč

Encyklika Evangelium vitae

Encyklika Evangelium vitae Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01416,00 Kč