Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Výkrik

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ V tomto výkriku Ukrižovaného Boh otvára Chiare Lubichovej obzvlášť intenzívny prístup k svojej tajuplnosti. V priepasti utrpenia Boha-človeka sa osvetľuje a získava zmysel každého ľudského utrpenia. Hlboká jednota Otca a Syna v Duchu, odhalená a darovaná práve v tomto výkriku, sa stáva modelom jednoty medzi ľuďmi: je to jednota, ktorú si človek želá a hľadá v poslušnosti Otcovi, ktorý sa zjavuje ako Láska.
Prenikajúc do tejto vnútornej Ježišovej rany, Chiara Lubichová začína duchovnú cestu, z ktorej sa rodí Hnutie fokoláre – nová cirkevná realita, ktorá sa v ustavičnom rozvoji šíri a konsoliduje v celom svete. Toto intenzívne kresťanské dobrodružstvo sa v knihe rozoberá vo svojich najintímnejších a najhlbších aspektoch. Spiritualita a teológia, modlitba a história sa stretávajú v ľudsko-božskom dobrodružstve, ktoré sa v predkladanom texte stáva piesňou radosti a vďaky, „listom lásky opustenému Ježišovi“.

VýkrikUkrižovaný a opustený Ježiš v histórii a živote Hnutia fokoláre od svojho vzniku v roku 1943 po úsvit tretieho tisícročiaChiara LubichováNové mesto2015-230,00 Kč

Láska k bratovi

Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary Lubichovej ponúkaná na stránkach tejto knihy. Poznámky, úryvky z denníka, odpovede, časti príhovorov sú náčrtom cesty, ktorá z lásky k Bohu vedie k láske k bratovi a opačne a k vzájomnosti, ktorá je spoločným príspevkom k uskutočneniu ľudskej rodiny.

Láska k bratoviChiara LubichováNové mestokniha SK2014-33143,00 Kč

Cesty světla

Tato kniha promlouvá jazykem slov a obrazů. Jsou to slova světla a obrazy zachycené ze života. Slova posbíraná v čase a za hranicemi času dávají směr pohledu, jenž si podmanila. Cesty světla rozjasňují život člověka v jeho nejhlubším smyslu - smyslu pro otevřenost k nekonečnu a pro důvěrné přijetí toho Druhého, a v něm každého druhého.

Cesty světlaMeditaceChiara LubichováNové městokniha2014-01190,00 Kč

Keď stratiť znamená získať

Táto malá zbierka myšlienok a rozjímaní má v názve slová „stratiť“ a „získať“, ktoré pripomínajú Ježišove slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25).
Obsah týchto slov najviac charakterizuje tú osobu, ktorá musela a dokázala stratiť viac než hociktorý iný človek na svete: Najsvätejšiu Máriu pod krížom s jej mŕtvym Synom Bohočlovekom v náručí. Preto je pre kresťana vzorom všetkých vznešených a hrdinských cností. Je vzorom, ktorý treba napodobňovať v malých aj veľkých skúškach, aby sme tak kráčali po vlastnej životnej ceste podľa Božej vôle.

Keď stratiť znamená získaťChiara LubichováNové mestokniha SK2013-51127,00 Kč

Vianoce

Autorka do svojho osobného dialógu s pravým tajomstvom Vianoc zapája všetkých okolo seba. S postojom hlbokej pokory a vďačnosti aktívne hľadá a ponúka spôsoby ako darovaním lásky a radosti môžeme s istotou opätovať aj ten najväčší dar.

Atmosféru darčekovej publikácie dotvárajú a prehlbujú ilustrácie Evy B. Sládečkovej.

VianoceChiara LubichováNové mestokniha SK2013-51143,00 Kč

Meditácie (CD)

Chiara Lubichová (1920 - 2008) sa narodila v talianskom Tridente, kde sa v roku 1943 z jej podnetu zrodilo Hnutie fokoláre, ktoré je dnes prítomné takmer vo všetkých krajinách sveta. Cieľom hnutia je uskutočňovanie Ježišovej modlitby „aby všetci boli jedno" najmä formou dialógu medzi kresťanmi, ale aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. Významnú úlohu zohrala Chiara Lubichová v medzináboženskom dialógu, kde zdôrazňovala „zlaté pravidlo" všetkých vierovyznaní: správaj sa k druhému tak, ako chceš, aby sa on správal k tebe. Šírila myšlienku univerzálneho bratstva, ktorá inšpiruje k hľadaniu nových ciest napríklad aj v oblasti ekonomiky a politiky. Je držiteľkou mnohých významných ocenení od občianskych a cirkevných inštitúcií celého sveta.

Predkladané Meditácie prvýkrát knižne vyšli v roku 1959, boli preložené do mnohých jazykov a publikované v niekoľkostotisícových nákladoch. Autorka v nich ponúka vlastnú duchovnú skúsenosť osobného vzťahu človeka k Bohu, ktorý je základom pre vytváranie spoločenstva so všetkými ľuďmi.

Meditácie (CD)Chiara LubichováDon BoscoCD2013-33104,00 Kč

Áno človeka Bohu

„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať na zemi, ako aj v nebi.
Autorkina úvaha o tomto bode ekonomiky spásy sa odvíja v štyroch príhovoroch pre Hnutie fokoláre z roku 1981.
Božiu vôľu chápe ako projekt Boha s človekom, ktorý sa opiera o realitu stvorenia. Najprv ju prehodnocuje v Starom a potom v Novom zákone, z pohľadu ľudského prijatia Boha, ktorý v tomto projekte nachádza svoju realizáciu. „Konanie Božej vôle, čiže poslušnosť voči Bohu, priľnutie k jeho vôli, napomáha rozvoj človeka, dáva úplnú voľnosť jeho tvorivej schopnosti i prejavu jeho osobnej identity“.
Autorka venuje široký priestor svojej osobnej skúsenosti a skúsenosti Hnutia fokoláre s „konaním Božej vôle“ a všetkým plodom, ktoré z toho pochádzajú. A nakoniec, podobne ako v iných takýchto publikáciách, Chiara Lubichová uvádza pestré spektrum textov od cirkevných otcov a svätých (najmä z posledných storočí a súčasných), ako aj texty pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré rozmanitým spôsobom hovoria o Božej vôli, o jej podstate, potrebe a nevyhnutnosti pre ustanovenie opravdivého vzťahu s Bohom.
Vcelku ide o ojedinelú a šikovnú syntézu jedného zo základných bodov duchovného života. Radí sa k podobným krátkym dielam autorky, napísaným s rovnakým kritériom o ďalších základných bodoch kresťanstva, medzi nimi je Eucharistia, Slovo života či Ježiš v bratovi.

Áno človeka BohuChiara LubichováNové městokniha SK2012-10125,00 Kč

Byť tvojím Slovom

Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladaná kniha je súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2005 – 2008. Zámerom je, aby kontemplovanie týchto meditácií prinieslo svetlo každému človekovi a dalo mu silu zostať verný Bohu aj v tých najzložitejších životných situáciách.

Byť tvojím SlovomSlová života 2005 - 2008Chiara LubichováNové městokniha SK2012-10130,00 Kč

Byť tvojím Slovom

Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladaná kniha je súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2000 – 2004. Zámerom je, aby kontemplovanie týchto meditácií prinieslo svetlo každému človekovi a dalo mu silu zostať verný Bohu aj v tých najzložitejších životných situáciách.

Byť tvojím SlovomSlová života 2000 - 2004Chiara LubichováNové městokniha SK2010-52125,00 Kč

Meditace

Těmto průzračným písemnostem se nelze věnovat jen jako poetickému rozptýlení, jsou to plody života a zasévají život. Jde o nevídaná témata, o nezvykléúvahy o touhy přibližující k Věčnému - a vždy jde o zdroje lásky, která vede děti k tomu, aby překonaly veškerá zdání, stíny a malichernosti a setkaly se s Otcem. Když tyto meditace postupně pročítá člověk, který padá pod tíhou nudy pramenící z materialismu, znovu povstává v naději a lásce a objevuje v sobě novou netušenou mladost.

MeditaceÚvod do spirituality jednotyChiara Lubichová
Nové městokniha2009-53189,00 Kč

Cesta ke společenství

Cesta ke společenstvíÚvod do spirituality jednotyChiara Lubichová
Nové městokniha2004-53169,00 Kč

Každý okamžik je dar

Mnoho světců považuje prožívání přítomné chvíle za otázku v duchovním životě zcela zásadní. Žijeme-li přítomný okamžik a vyjadřujeme-li ho láskou, stává se přítomnost Láskou... Svatá Terezie z Lisieux vyjádřila tuto pravdu velmi výstižně: „Ty víš, můj Bože, že pro to, abych tě mohla na zemi milovat, nemám nic než dnešek!“ 

Každý okamžik je darÚvahy o žití přítomnostiChiara Lubichová
Nové městokniha2002-01155,00 Kč

CHIARA LUBICHOVÁ

Vize světa, jakou má Hnutí fokoláre, spočívá v univerzálním bratrství, kdy se lidé k sobě navzájem chovají jako bratři... Zakladatelka hnutí, které svou základní inspiraci nalézá v Ježíšově modlitbě za jednotu, oslovuje čtenáře formou krátkých úvah, poznámek, úryvků z dopisů, z různých projevů a přináší tak zajímavou mozaiku úvah na témata jako jsou: pokora, modlitba, láska k Bohu, odevzdanost, vůle Boží, utrpení, oběť atd... Kniha vychází u příležitosti návštěvy Chiary Lubichové v České republice na přelomu dubna a května letošního roku. 

CHIARA LUBICHOVÁMyšlenky osobnostíJana Pištorová
Chiara Lubichová
Nové městokniha2001-0185,00 Kč

Slovo Proměňované v život - 2. díl

Příběhy z této knihy napsali konkrétní lidé svým životem. Popsané situace bychom na první pohled mohli hodnotit různě - jako všední, nepříjemné či tragické...Avšak jádrem všech příběhů je Boží slovo, jež převrací spád děje ve prospěch člověka...  Svědectví z celého světa jsou doplněna komentáři k úryvkům z Písma. 

Slovo Proměňované v život - 2. dílDvanáct autentických příběhůChiara Lubichová
Nové městokniha2001-0185,00 Kč

Výkřik

S Chiarou Lubichovou, zakladatelkou Hnutí fokoláre, projdeme cestu Hnutí a její nejvýznamnější a nejdůležitější etapy, poznamenané těžkostmi, nepochopením a zkouškami, tak i znamením Boží Prozřetelnosti, jež přináší pomoc na této cestě a otevírá ji pro celou církev a celý svět. Kniha nás uvádí do veškeré zkušenosti historie Hnutí fokoláre: do setkání s Ukřižovaným volajícím na Kříži“ Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ ...

VýkřikJežíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletíChiara Lubichová
Nové městokniha2001-01155,00 Kč

Jednota a Ježíš opuštěný

Úvahy nad Ježíšovou modlitbou za jednotu a jeho opuštěností / S obrovskou úctou k poznání, kterého se dostalo autorce knihy, bude číst tyto stránky každý, kdo je citlivý na charizma, jež vyvolalo v život novou spiritualitu v církvi.

Jednota a Ježíš opuštěnýJežíšova modlitba za jednotu a jeho opuštěnost na kříži jako základ duchovního životaChiara Lubichová
Nové městokniha1998-5375,00 Kč

Rodina

Kniha přináší téměř 100 odpovědí zakladatelky mezinárodního hnutí na téma rodina. Ukazuje na konkrétních příkladech, že následování Krista v dnešní době, není jen záležitostí těch, kdo se rozhodli plně se mu zasvětit, ale je pozváním i pro laiky. V odpovědích nedává teoretické návody a obecná mravní naučení, ale nabízí reálnou a uskutečnitelnou cestu k řešení konkrétních situací a problémů.

RodinaRodiče, manželé, snoubenci a děti se ptají…Chiara Lubichová
Nové městokniha1998-5385,00 Kč

Slovo Proměňované v život - 1. díl

Slovo Boží má sílu proměňovat náš život! Kniha přináší svědectví o lidech, kteří se v běžném životě spolehli na Pánova slova a on splnil své přísliby. Někdo toto nazývá zázrakem, jiný životem s Bohem. V knize nalezneme povzbuzení a naději pro situace, které možná přijdou nebo jsme je již v minulosti prožili, ale neproměnili...

Slovo Proměňované v život - 1. dílTřicet autentických příběhůChiara Lubichová
Nové městokniha1998-5385,00 Kč

Vánoce v úvahách Chiari Lubichové

Dárková publikace přináší úvahy hledající podstatu Vánoc (nechává stranou, co Vánocům vtiskla naše konzumní společnost). Působivé grafické úpravě přispívají především půvabné ilustrace Karla Svolinského.

Vánoce v úvahách Chiari LubichovéChiara Lubichová
Nové městokniha1998-0184,00 Kč

Slovo života

Autorka píše již řadu let komentáře k úryvkům Písma, které vycházejí měsíčně v několika desítkách světových jazyků a nesou stejný název: Slovo života. Kniha předkládá studii toho, jak může působit Boží slovo v životě křesťana.

Slovo životaPůsobení Božího slova v našem životěChiara Lubichová
Nové městokniha1994-5255,00 Kč

Cokoliv jste učinili ...

Cokoliv jste učinili ...Láska jako Ideál. Ježíš v bratruChiara LubichováNové městokniha1992-5344,00 Kč

Dobrodružství jednoty

Dobrodružství jednotyChiara LubichováNové městokniha1992-0149,00 Kč