Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Z hloubi srdce

Kněžství dnes prožívá temné časy. Mnozí kněží, zranění odhalením tolika skandálů, vykolejení neustálým zpochybňováním zasvěceného celibátu, jsou v pokušení se vzdát, všechno opustit. Kristus se nás ptá: „I vy chcete odejít?“ (Jan 6,67). Ve spojení s Petrem a jeho nástupcem mu chceme odpovědět: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ (Jan 6,68–69) Ano, Pane, Ty jsi Svatý Boží. Jsi Boží Pomazaný. Ty jsi všechno obětoval a všechno dal. Tvé „ano“ Otci je bezpodmínečné. Nic v Tobě mu neodporuje, nic se mu nevyhýbá. My kněží Tě v tomto dokonalém „ano“ chceme následovat. Chceme říkat spolu s Tebou: Toto je moje tělo, které se za vás vydává, toto je moje krev, která se prolévá za vás a za mnohé. Nauč nás modlit se a bez ustání opakovat po Tobě: „Do tvých rukou poroučím svého ducha“ (Lk 23,46). Ty jsi naše jediné bohatství, naše jediné dědictví.

Z hloubi srdceRobert Kardinál Sarah
Joseph Ratzinger
Hesperionkniha2020-21149,00 Kč

Papež Benedikt - Alma Mater (CD)

Sancta Dei Genitrix; Mater Ecclesiae; Advocata Nostra; Benedicta Tu; Causa Nostrae Laetitiae; Auxilium Christianorum; Regina Coeli; Magistra Nostra.

Papež Benedikt - Alma Mater (CD)Music from the VaticanJoseph Ratzinger
CD2018-09289,00 Kč

Deus caritas est

Encyklika je rozdělena na dvě základní části. První se týká teologicko-filozofické reflexe lásky ve svých různých rozměrech (eros, philia, agape), zde se upřesňuje podstata vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, který je provázaným vnitřním svazkem. Nejradikálnější formu lásky představuje Ježíš Kristus, který je vtělenou láskou Boha. <BR>Druhá část se týká konkrétních skutků lásky k bližnímu (caritas). Papež hovoří o lásce k bližnímu, která je zakořeněná v lásce Boha. Skutky lásky se týkají jak každého křesťana, tak celého společenství církve, která ve své charitativní lásce musí odrážet lásku Trojice.

Deus caritas estJoseph Ratzinger
Paulínkykniha2018-01, 2005-5248,00 Kč

Myšlenky o eucharistii

Papežovy úvahy o eucharistii nám dávají nahlédnout do srdce křesťanského náboženství. V eucharistii je vše znovu přivedeno ke Kristu. Ačkoli žádná lidská slova nemohou dokonale popsat dar, jímž se Kristus stal, papežovy myšlenky nám mohou být výborným průvodcem k tomu, abychom se tomuto tajemství stále více otvírali.

Myšlenky o eucharistiiJoseph Ratzinger
Paulínkykniha2018-01, 2016-17, 2009-53150,00 Kč

Benedikt XVI. - Poslední rozhovory

V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem Peterem Seewaldem krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o pozadí své překvapivé demise. Vyjadřuje se k obnovení víry jako velkému tématu svého pontifikátu, ale i k jeho problémovým bodům, jako byl například vztah k židům a muslimům, aféra Vatileaks nebo záležitost s Piovým bratrstvem. A nikdy předtím Benedikt XVI. tak otevřeně nehovořil o svém přístupu k víře, o současných výzvách pro křesťanství a o budoucnosti církve. Osobní charakter knihy podtrhují jeho vzpomínky na rodinu, na důležité souputníky a kolegy a zásadní životní události.

Benedikt XVI. - Poslední rozhovoryRozhovor s Peterem SeewaldemJoseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2017-43299,00 Kč

Můj duchovní testament

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opouští svůj úřad, zůstává v těch, kteří se v posledních letech sytili jeho slovem, pocit vděku. Velký duchovní odkaz nelze samozřejmě shrnout na několika stranách, avšak tato knížka – malé poděkování za pontifikát, který zanechává trvalou stopu – může posloužit k načrtnutí vnitřní linie jeho díla. Ústředním motivem je téma víry, protože ona byla pulzujícím srdcem celého učitelského úřadu Benedikta XVI. Nad textem jeho testamentu si uvědomujeme, nakolik je každý člověk v křesťanském životě vlastně na začátku a jak moc má zapotřebí stále znovu se učit tomu, na co pozapomněl, nebo znovu vdechnout život tomu, co bylo zhašeno nebo vyhaslo, či dokonce znovu získat to, co bylo opuštěno nebo odloženo.<BR>Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) se narodil v Marktlu na Innu v pasovské diecézi 16. dubna 1927. V roce 1951 byl vysvěcen na kněze spolu se svým bratrem Georgem. Dvacet pět let vyučoval teologii na různých německých univerzitách. V roce 1977 se stal mnichovským arcibiskupem a v témže roce byl jmenován papežem Pavlem VI. kardinálem. V roce 1981 ho papež Jan Pavel II. ustanovil prefektem Kongregace pro nauku víry. 19. dubna 2005 se stal nástupcem Jana Pavla II. Na konci února 2013 rezignoval na svůj papežský úřad a odešel do ústraní. Nadále se chce věnovat modlitbě a psaní.

Můj duchovní testamentJoseph Ratzinger
Portálkniha2017-39, 2016-22, 2014-10199,00 Kč

Eschatologie (3.vyd)

Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o „posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI., pojednává v této knize o duši, smrti, očistci, vzkříšení, věčném životě a obnově kosmu na základě hluboké analýzy Starého i Nového zákona a především bohaté křesťanské tradice. Čtenář může právem očekávat nejen přesvědčivou interpretaci starších církevních formulací, ale i břitkou polemiku s eschatologickými koncepcemi dvacátého století. Autor zde důkladně rozvedl intuice svého učitele Hanse Urs von Balthasara, který prohlásil: „Eschatologie je větrná korouhvička v teologii naší doby. Od ní vystupují ony bouře, které plodně ohrožují velkou oblast teologie: mohou utlouci kroupami, nebo občerstvit.“

Eschatologie (3.vyd)Smrt a věčný životJoseph Ratzinger
Barristerkniha2017-34269,00 Kč

Myšlenky o kněžství

Tento útlý svazeček edice „Myšlenky“ je sestaven z úvah Svatého otce Benedikta XVI. o kněžství.

Myšlenky o kněžstvíJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-0195,00 Kč

Myšlenky o rodině

Výběr z papežových myšlenek o rodině v době, kdy jsou její základní principy ohrožovány a zpochybňovány. Kniha navazuje na předchozí Myšlenky o kněžství, Mariánské myšlenky a myšlenky o sv. Pavlovi.

Myšlenky o rodiněVýbor z textůJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-53150,00 Kč

Myšlenky o svatém Pavlovi

Postava svatého Pavla, kterou nám oslava Roku svatého Pavla předkládá k úvahám u příležitosti dvoutisícího výročí narození tohoto apoštola, promlouvá ve své hloubce i dnes. Jeho cesta do Damašku má v sobě význam skutečné duchovní cesty, která v jistém smyslu v sobě zpodobňuje zkušenost každého člověka, jenž se osvobozuje od vlivů různých iluzí a přeludů, a tak získává svou vlastní autenticitu. Svatý Pavel tuto svou rozhodující zkušenost označuje jako „povolání“. Je si vědom toho, že jeho obrácení není jen vyústěním vlastního myšlenkového vývoje, ale plodem nepředvídatelné Boží milosti. Opravdu je třeba uznat, že Bohu patří tento první popud, jímž počíná naše osvobození od každého sterilního aktivismu a přivádí nás do jeho lásky, do jeho caritas, do prostoru štědrosti a nezištnosti, v němž každý může pěstovat své povolání a víru.
Cesta do Damašku je pak také místem setkání, setkání s Ježíšem, jenž přichází k člověku, který ho až do té doby vůbec neznal, a proto ho při oslovení vůbec nemohl poznat, podobně, jak se to možná stalo v životě i leckomu z nás. A něco takového se též přihodilo učedníkům mířícím do Emauz. Okolnosti zůstávají stále stejné. Vždy je to sám Ježíš, jenž přistupuje k člověku zcela roztržitému či nevěřícímu, pokud dokonce ne přímo nepřátelskému, jak tomu bylo v případě Pavlově, a po takovém setkání s milostí život člověka nemůže zůstat nepoznamenán a nezměněn. Pavel sám je toho dokladem. Sám zůstává svědectvím tohoto setkání a rovněž ukazuje na nutnost stále se opírat o Ježíše, zaměřit svůj život na něj, učit se od něj a vstoupit do jeho smýšlení, abychom mohli naplnit svůj vlastní život.
Svou duchovní cestou svatý Pavel sleduje ještě jakoby třetí pohyb, jímž je poslání. Jeho úkolem bude hlásat jméno Páně „před národy, králi a syny Izraele“ (Sk 9,15). Přinášet Krista: nemůže si totiž jen sám pro sebe ponechat Krista ten, kdo ho poznal a vstoupil do vztahu s ním. Vzpomeňme kupříkladu na radostnou cestu Marie k Alžbětě poté, co z Ducha svatého počala! Tedy Pavlovo poslání je po jeho návratu z Damašku toto: na veřejnosti hlásat, sdílet zkušenost Boží lásky a milosti, radosti Kristovy, jenž se nám zjevil a přišel, aby se s námi potkával na cestách tohoto světa, ostatně ne vždy pohodlných a snadných. Jenže zvěst Pavlova poslání v sobě obsahuje ještě další zjevení, a sice zjevení kříže: „Ukáži mu, co všechno bude muset podstoupit pro mé jméno“ (Sk 9,16). Kříž znamená toto: náš způsob sebedarování má vycházet z příkladu Kristova, jenž se nám dal tak, že se zcela zřekl všech svých výsad, zbavil se sebe sama a zvolil si službu. Stejný kříž nesl i svatý Pavel ve svém životě, který se naplnil láskou ke Kristu a s ní i řadou utrpení i bolestí a nakonec ho korunoval prolitím své krve.
Přeji čtenářům, aby je myšlenky uvedené v této knížce provázely na podobné duchovní cestě a aby jejich život byl setkáním s Ježíšem opravdu proměněn, podobně jako život Pavlův i životy všech těch, kteří v jakékoliv době věří v něj a spoléhají se na něho.
(Předmluva Tarcisia kard. Bertoneho)

Myšlenky o svatém PavloviJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-01135,00 Kč

Ježíš Nazaretský - 1. díl

Co dnes může říct křesťanství o základních otázkách lidského bytí? Odpověď podle Benedikta XVI. bezprostředně souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský?

Ježíš Nazaretský - 1. díl2. vydáníJoseph RatzingerBarristerkniha2015-15325,00 Kč

Svedok koncilu

Iba niekoľko dní predtým, ako vo februári minulého roku Benedikt XVI. prenechal stolec svätého Petra svojmu nástupcovi, stretol sa poslednýkrát v Aule Pavla VI. s kňazmi svojej Rímskej diecézy. Počas tohto emóciami nabitého dopoludnia pápež ako jeden z mála doposiaľ žijúcich účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu načrel do svojich spomienok a spamäti predniesol príhovor, ktorý sme sa rozhodli vydať knižne. Osemdesiatpäťročny

Svedok konciluPríhovor Benedikta XVI. na stretnutí s rímskymi kňazmi v Aule Pavla VI. 14.februára 2013 Benedikt XVI.
Joseph Ratzinger
Dobrá knihakniha SK2014-140,00 Kč

Ježiš Nazaretský 1. - 3. diel

Kompletné dielo Jozefa Ratzingera - Ježiš Nazaretský 1. - 3. diel v jednom balení.

Ježiš Nazaretský 1. - 3. dielJoseph Ratzinger
Benedikt XVI.
Dobrá knihakniha SK2013-14650,00 Kč

Radost z víry

Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. V této knize, která čerpá z jeho homilií, katechezí a promluv, vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. Prohloubené znalosti pak vedou k radostnému prožívání své víry a inspirují k důvěrné modlitbě.

Radost z víryJoseph Ratzinger
Paulínkykniha2013-13199,00 Kč

Ježíš Nazaretský - Prolog

Nejnovější díl trilogie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. přináší výklad příběhů Ježíšova dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu. Autor jej čtenářům předkládá jako prolog k dílům, věnovaným Ježíšovu veřejnému působení (I. díl) a jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání (II. díl). Překvapivě čtivě a srozumitelně sleduje a porovnává způsoby, jimiž oba evangelisté už na událostech Ježíšova dětství ukazují, že v Ježíši se naplňují dějiny spásy. Otázka, co chtěli sdělit autoři evangelií, se v papežově exegezi opět prolíná s otázkou univerzálního i individuálního významu biblických textů, jejich pravdy pro přítomnost a budoucnost. Kniha je na jedné straně určena široké veřejnosti – k meditaci o Ježíšově narození, o místech, postavách a dějích s ním spjatých je zván každý otevřený čtenář. Zároveň zaznamenává celou škálu reakcí v odborných kruzích – zejména argumentací ohledně historické substance Matoušových a Lukášových textů o Ježíšově dětství rozčeřil Benedikt XVI. hladinu debat o exegezi a teologii dnes.

Ježíš Nazaretský - Prolog3. dílJoseph RatzingerBarristerkniha2013-12245,00 Kč

Ježiš Nazaretský - Prológ

Dielo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský III predstavuje prológ k predošlým dielam Ježiš Nazaretský I a II. Zaoberá sa v ňom udalosťami, ktoré predchádzali verejnému účinkovaniu Ježiša Krista. Jednotlivé kapitoly sú venované otázke Ježišovho pôvodu, narodeniu jeho predchodcu Jána Krstiteľa, Ježišovmu narodeniu v Betleheme, príchodu mudrcov od východu, úteku Jozefa s Máriou a Ježišom do Egypta. Epilógom knihy je text o dvanásťročnom Ježišovi v Jeruzalemskom chráme.

Ježiš Nazaretský - PrológJežišovo detstvoJoseph Ratzinger
Benedikt XVI.
Dobrá knihakniha SK2013-05179,00 Kč

Deus caritas est - Bůh je láska

Encyklika je rozdělena na dvě základní části. První se týká teologicko-filozofické reflexe lásky v jejích různých rozměrech (eros, philia, agape) - zde se upřesňuje podstata vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, který je provázaným vnitřním svazkem. Nejradikálnější formu lásky představuje Ježíš Kristus, který je vtělenou láskou Boha. Druhá část se týká konkrétních skutků lásky k bližnímu (caritas). Papež hovoří o lásce k bližnímu, která je zakořeněná v lásce Boha. Skutky lásky se týkají jak každého křesťana, tak celého společenství církve, která ve své charitativní lásce musí odrážet lásku Trojice.

Deus caritas est - Bůh je láskaČtvrté, opravené vydáníJoseph Ratzinger
Paulínkykniha2012-4748,00 Kč

Porta fidei - Brána k víře

Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011

Porta fidei - Brána k vířeApoštolský list daný motu proprio k vyhlášení Roku víryJoseph Ratzinger
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2012-3412,00 Kč

Duch liturgie

Když před šesti lety vyšla v nakladatelství Herder poprvé tato kniha tehdejšího prefekta Kongregace pro nauku víry, vyvolala – zcela oprávněně – dlouho trvající diskuse. Autor se přihlásil ke slavné tradici Romana Guardiniho, a to nejen v titulu knihy, ale i v obsahu a způsobu zpracování. Není úmyslem autora podávat odborný, vědecký výklad jednotlivých aspektů liturgické vědy. Naopak, kardinál Ratzinger představuje praktickou příručku správného chápání podstaty liturgie, se všemi symboly, které ji provázejí. Liturgická hudba, liturgický oděv, liturgické úkony – na první pohled snad až příliš prozaická témata pro prefekta Kongregace pro nauku víry. Při bedlivé četbě však autor dojde ke zcela opačnému závěru – kardinál Ratzinger, dnešní papež Benedikt XVI., se úmyslně věnuje nejviditelnějšímu projevu víry. Liturgie dává víře její tvář. Je však ještě jeden důvod k pozorné četbě této knihy. Autor neváhá poukázat na některé nešvary v liturgické praxi, které přineslo postreformní nadšení druhé poloviny minulého století. Skutečnost, že autorem je dnešní Svatý otec, navíc dává tomuto aspektu zcela zvláštní ráz. Předkládaná kniha tak dobře poslouží nejen odborné veřejnosti, ale zejména všem, kteří při návštěvě bohoslužby chtějí porozumět její podstatě.
Joseph Ratzinger, nar. 1927, profesor katolické teologie ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingen. Od r. 1962 jeden z hlavních koncilových teologů, od r. 1977 arcibiskup v Mnichově a ve Freisingu. V r. 1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry, ústřední instance pro interpretaci a obhajobu církevního učení. V dubnu 2005 byl zvolen papežem pod jménem Benedikt XVI.

Duch liturgieJoseph RatzingerBarristerkniha2012-17239,00 Kč

Křížová cesta

Meditace vybrané z promluv, homilií a audiencí Svatého otce

Křížová cestaMeditace vybrané z promluv, homilií a audiencí Svatého otceJoseph RatzingerTrapistkykniha2012-0659,00 Kč

Ježíš Nazaretský - 1. díl

Co dnes může říct křesťanství o základních otázkách lidského bytí? Odpověď podle Benedikta XVI. bezprostředně souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský?

Ježíš Nazaretský - 1. díl3. vydáníJoseph RatzingerBarristerkniha2010-52325,00 Kč

Ježíš Nazaretský - 2. díl

Druhý díl knihy, kterou Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. čtenářům nabídl jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu, pokračuje v interpretaci evangelií, vedené snahou „porozumět postavě Ježíše, jeho slovům a jeho činům“. Po prvním díle (2007), který sledoval Ježíšovu cestu od křtu přes počátek veřejného působení, horské kázání až po událost proměnění, se druhý díl dostává k nejzávažnější části novozákonního svědectví: k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání – a hledá odpovědi na otázky: Proč Ježíš musel zemřít? Co znamená zmrtvýchvstání? A co to znamená pro nás? Metodologicky se dílo hlásí k hermeneutice víry, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ovšem na první místo klade tajemství zmrtvýchvstání, základu křesťanské naděje – zde se rozhoduje, zdůrazňuje Benedikt XVI., „zda Ježíš jen byl, anebo zda také je.“ Kniha, byť je slovem do odborné teologické debaty, míří obsahem i stylem k širšímu publiku – jak její autor doufá, „snad bude k užitku čtenářkám a čtenářům, kteří chtějí Ježíše potkat a uvěřit mu.“

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. (1927)

profesor katolické teologie ve Freisingu, Bonnu, Muensteru a Tuebingen. Od r. 1962 jeden z hlavních koncilových teologů, od r. 1977 arcibiskup v Mnichově a ve Freisingu. V r. 1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry, ústřední instance pro interpretaci a obhajobu církevního učení. V dubnu 2005 byl zvolen papežem pod jménem Benedikt XVI.

Ježíš Nazaretský - 2. dílOd vjezdu do Jeruzaléma do zmrtvýchvstáníJoseph RatzingerBarristerkniha2010-52325,00 Kč

Přednáška v Řezně a další projevy

„Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a sekulární racionalitou. Zdá se, že toto téma se zejména v posledních letech dostává do popředí jeho učení a zároveň je tím, co právem budí zájem o jeho myšlenky i daleko za viditelnými hranicemi katolické církve. Právě těmito myšlenkami se Benedikt XVI. snaží plnit úkol papežské služby světu, jak jej vyjádřil ve svém projevu v Praze: být hlasem etického uvažování lidstva.“
Tomáš Halík

Knížka zahrnuje:
Přednášku „Víra, rozum a univerzita“ na Univerzitě v Řeznu
Přednášku „Počátky západní teologie a kořeny evropské kultury“ v pařížské Coll?ge des Bernardines
Projev ve Vladislavském sále na Pražském hradě
Projevy před poslanci britského a německého parlamentu
Promluvy v jeruzalémském památníku Jad Vašem a na newyorském Ground Zero
Odpověď na novinářskou otázku cestou do Portugalska

Přednáška v Řezně a další projevyPředmluva Tomáše HalíkaJoseph RatzingerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52109,00 Kč

Světlo světa

Jak vidí Benedikt XVI. sebe a svůj pontifikát, čeho chce dosáhnout? Jak se vyjádří k sexuálním skandálům v církvi? K Williamsonovu případu? Jak hodnotí změny po církevních reformách? Stav ekumeny? Vztahy se židy a muslimy? Co říká hlava 1, 2 miliardy katolíků proměnám západní společnosti, kde je víra lhostejná stále většímu počtu lidí? Co křesťanství nabízí v moderním světě? Jsou v krizích této doby skryty i dosud neodhalené šance pro církev, pro svět, pro každého z nás?
Po úspěšných knihách rozhovorů Sůl země (česky vyšlo jako Křesťanství na přelomu tisíciletí) a Bůh a svět vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce – způsobem, který je v církevních dějinách zcela ojedinělý.
Peter Seewald (*1954) pracoval jako redaktor pro německé týdeníky Der Spiegel a Stern a pro magazín deníku Süddeutsche Zeitung. Od r. 1993 žije a působí v Mnichově jako novinář a publicista na volné noze.
Jeho knižní rozhovory s kardinálem Josephem Ratzingerem Bůh a svět (Gott und die Welt) a Sůl země (Salz der Erde) byly vydány v řadě jazyků a staly se celosvětovým bestellerem. V Německu vyšla i jeho další úspěšná díla jako Škola mnichů (Die Schule der Mönche), Benedikt XVI. Portrét zblízka (Benedikt XVI. Ein Porträt aus der Nähe) či Ježíš Kristus. Životopis (Jesus Christus. Die Biografie).

Světlo světaPapež, církev a znamení dobyJoseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2010-52245,00 Kč

Svetlo sveta

Unikátny rozhovor nemeckého novinára s Benediktom XVI., v ktorom pápež, pre niektorých možno prekvapujúco, nič nezahmlieva. V mysliach mnohých je pápež ten, ktorému nemožno v ničom odporovať, čo môže byť dôvodom, pre ktorý ho možno mnohí neobľubujú, či ním opovrhujú. Ako však sám v knihe zdôrazňuje – každý je slobodný mu protirečiť…V knihe sa osobne stretnete s človekom, otvoreným a pokorným, ktorý sa pred šiestimi rokmi stal hlavou Katolíckej cirkvi.

Svetlo svetaPápež, Cirkev a znamenia čias Benedikt XVI.
Seewald Peter
Don Boscokniha SK2010-52335,00 Kč

Velké postavy středověké církve

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do doby, než se obě části křesťanstva rozdělily, zabývá se např. i Cyrilem a Metodějem. V druhé části ukazuje na klíčových postavách i silné stránky církve té doby: rozkvět mnišství, vzdělanosti, kultury, myšlení a teologie (např. Anselm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, clunyjská reforma, zrod univerzit, románské a gotické umění). Třetí okruh tvoří významné postavy františkánského a dominikánského řádu (mj. František z Assisi, Dominik Guzmán, Bonaventura, Albert Veliký, Tomáš Akvinský). Ve čtvrté části se Benedikt XV. věnuje svatým ženám středověku, jejichž přínos pro církev byl nepřehlédnutelný (Hildegarda z Bingenu, Alžběta Uherská, Kateřina Sienská, Juliána z Norwiche nebo Klára z Assisi, která si dopisovala s naší Anežkou Přemyslovnou).<BR>Papežovy katecheze zaujmou čtenáře šíří pohledu a schopností autora vyzdvihnout to, v čem postavy světců mohou inspirovat současnou církev a společnost.<BR><BR>Z obsahu knihy:<BR><BR>I. Církevní otcové a spisovatelé prvního tisíciletí<BR><BR>1. Svatý Lev Veliký<BR>2. Boethius a Cassiodorus<BR>3. Svatý Benedikt z Nursie<BR>4. Dionysius Areopagita<BR>5. Svatý Roman Sladkopěvec<BR>6. Svatý Řehoř Veliký: život<BR>7. Svatý Řehoř Veliký: nauka a spisy<BR>8. Svatý Kolumbán<BR>9. Svatý Izidor ze Sevilly<BR>10. Svatý Maxim Vyznavač<BR>11. Svatý Jan Klimak<BR>12. Svatý Beda Ctihodný<BR>13. Svatý Bonifác<BR>14. Ambrož Autpert<BR>15. Svatý Germanus Konstantinopolský<BR>16. Svatý Jan Damašský<BR>17. Svatý Theodor Studita<BR>18. Rabanus Maurus<BR>19. Jan Scotus Eriugena<BR>20. Svatí Cyril a Metoděj<BR><BR>II. Mniši, teologové, vzdělanost a kultura vrcholného středověku<BR><BR>1. Svatý Odo z Cluny<BR>2. Svatý Petr Damiani<BR>3. Svatý Simeon Nový teolog<BR>4. Svatý Anselm<BR>5. Petr Ctihodný<BR>6. Svatý Bernard z Clairvaux<BR>7. Teologie mnišská a teologie scholastická<BR>8. Bernard a Abélard: o teologické diskusi v církvi<BR>9. Clunyjská reforma<BR>10. Setkání s Bohem v kráse románského a gotického umění<BR>11. Hugo a Richard od Svatého Viktora<BR>12. Vilém ze Saint-Thierry<BR>13. Rupert z Deutzu<BR>14. Jan ze Salisbury<BR>15. Petr Lombardský<BR><BR>III. Františkáni a dominikáni<BR><BR>1. Dějinný přínos františkánů a dominikánů<BR>2. Svatý František z Assisi<BR>3. Svatý Dominik Guzmán<BR>4. Svatý Antonín z Padovy<BR>5. Svatý Bonaventura: životopisec Františka z Assisi<BR>6. Svatý Bonaventura: dílo<BR>7. Svatý Bonaventura: teologická nauka<BR>8. Svatý Albert Veliký<BR>9. Svatý Tomáš Akvinský: život a působení<BR>10. Svatý Tomáš Akvinský: filozofické a teologické myšlení<BR>11. Svatý Tomáš Akvinský: učitel víry<BR>12. Blahoslavený Jan Duns Scotus<BR><BR>IV. Svaté ženy středověku<BR><BR>1. Svatá Hildegarda z Bingenu: život<BR>2. Svatá Hildegarda z Bingenu: dílo<BR>3. Svatá Klára z Assisi<BR>4. Svatá Mechtilda z Hackebornu<BR>5. Svatá Gertruda Veliká<BR>6. Blahoslavená Anděla z Foligna<BR>7. Svatá Alžběta Uherská<BR>8. Svatá Brigita Švédská<BR>9. Svatá Markéta z Oingt<BR>10. Svatá Juliána z Cornillonu<BR>11. Svatá Kateřina Sienská<BR>12. Svatá Juliána z Norwiche<BR>13. Svatá Kateřina Boloňská<BR>14. Svatá Kateřina Janovská<BR>15. Svatá Jana z Arku

Velké postavy středověké církveJoseph Ratzinger
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2010-5297,00 Kč

Velké postavy středověké církve

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do doby, než se obě části křesťanstva rozdělily, zabývá se např. i Cyrilem a Metodějem. V druhé části ukazuje na klíčových postavách i silné stránky církve té doby: rozkvět mnišství, vzdělanosti, kultury, myšlení a teologie (např. Anselm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, clunyjská reforma, zrod univerzit, románské a gotické umění). Třetí okruh tvoří významné postavy františkánského a dominikánského řádu (mj. František z Assisi, Dominik Guzmán, Bonaventura, Albert Veliký, Tomáš Akvinský). Ve čtvrté části se Benedikt XV. věnuje svatým ženám středověku, jejichž přínos pro církev byl nepřehlédnutelný (Hildegarda z Bingenu, Alžběta Uherská, Kateřina Sienská, Juliána z Norwiche nebo Klára z Assisi, která si dopisovala s naší Anežkou Přemyslovnou).
Papežovy katecheze zaujmou čtenáře šíří pohledu a schopností autora vyzdvihnout to, v čem postavy světců mohou inspirovat současnou církev a společnost.

Z obsahu knihy:

I. Církevní otcové a spisovatelé prvního tisíciletí

1. Svatý Lev Veliký
2. Boethius a Cassiodorus
3. Svatý Benedikt z Nursie
4. Dionysius Areopagita
5. Svatý Roman Sladkopěvec
6. Svatý Řehoř Veliký: život
7. Svatý Řehoř Veliký: nauka a spisy
8. Svatý Kolumbán
9. Svatý Izidor ze Sevilly
10. Svatý Maxim Vyznavač
11. Svatý Jan Klimak
12. Svatý Beda Ctihodný
13. Svatý Bonifác
14. Ambrož Autpert
15. Svatý Germanus Konstantinopolský
16. Svatý Jan Damašský
17. Svatý Theodor Studita
18. Rabanus Maurus
19. Jan Scotus Eriugena
20. Svatí Cyril a Metoděj

II. Mniši, teologové, vzdělanost a kultura vrcholného středověku

1. Svatý Odo z Cluny
2. Svatý Petr Damiani
3. Svatý Simeon Nový teolog
4. Svatý Anselm
5. Petr Ctihodný
6. Svatý Bernard z Clairvaux
7. Teologie mnišská a teologie scholastická
8. Bernard a Abélard: o teologické diskusi v církvi
9. Clunyjská reforma
10. Setkání s Bohem v kráse románského a gotického umění
11. Hugo a Richard od Svatého Viktora
12. Vilém ze Saint-Thierry
13. Rupert z Deutzu
14. Jan ze Salisbury
15. Petr Lombardský

III. Františkáni a dominikáni

1. Dějinný přínos františkánů a dominikánů
2. Svatý František z Assisi
3. Svatý Dominik Guzmán
4. Svatý Antonín z Padovy
5. Svatý Bonaventura: životopisec Františka z Assisi
6. Svatý Bonaventura: dílo
7. Svatý Bonaventura: teologická nauka
8. Svatý Albert Veliký
9. Svatý Tomáš Akvinský: život a působení
10. Svatý Tomáš Akvinský: filozofické a teologické myšlení
11. Svatý Tomáš Akvinský: učitel víry
12. Blahoslavený Jan Duns Scotus

IV. Svaté ženy středověku

1. Svatá Hildegarda z Bingenu: život
2. Svatá Hildegarda z Bingenu: dílo
3. Svatá Klára z Assisi
4. Svatá Mechtilda z Hackebornu
5. Svatá Gertruda Veliká
6. Blahoslavená Anděla z Foligna
7. Svatá Alžběta Uherská
8. Svatá Brigita Švédská
9. Svatá Markéta z Oingt
10. Svatá Juliána z Cornillonu
11. Svatá Kateřina Sienská
12. Svatá Juliána z Norwiche
13. Svatá Kateřina Boloňská
14. Svatá Kateřina Janovská
15. Svatá Jana z Arku

Velké postavy středověké církveJoseph RatzingerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52325,00 Kč

Verbum domini

Posynodálna apoštolskáexhortácia pápeža Benedikta XVI. o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi.

Verbum dominiPosynodálna apoštolská exhortáciaJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK2010-52104,00 Kč

Verbum Domini - Slovo Páně

Hlavní otázka exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini zní: Jak k nám Bůh dnes mluví skrze Písmo svaté? Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008.
První část textu se mj. zabývá výrokem, že křesťanství je náboženstvím knihy. V srdci církve ovšem neleží vytištěná kniha, ale živé Slovo, vtělený Boží Syn Ježíš Kristus. Papež podrobně probírá studium a výklad Bible v církvi a v rámci živé tradice. V druhé části dokumentu se zaobírá biblickou pastorací, místem, jež má Boží slovo v liturgii a v životě církve. Podrobněji zpracovává téma homilie a zdůrazňuje potřebnost její přípravy od kazatele. V třetí části se papež obrací na všechny věřící a zdůrazňuje misijní poslání církve: hlásat Boží slovo v současném světě.
Exhortace se inspiruje spisy apoštola Jana, především prologem k jeho evangeliu. Z církevních dokumentů hojně cituje konstituci Druhého vatikánského koncilu o Božím zjevení Dei Verbum. Dokument využívá i zásadních přínosů Papežské biblické komise, vědeckého grémia Svatého stolce, jehož činnost zaštiťoval dlouhá léta právě Joseph Ratzinger. Verbum Domini konečně vybízí k osobní i společné modlitbě nad Božím slovem. Není lepší cesty, jak hlouběji poznat Krista, než pozorná „posvátná četba“ Písma.

Verbum Domini - Slovo PáněPosynodní apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církveJoseph RatzingerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52149,00 Kč

Služebníci radosti

Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti. (2 Kor 1,24).

Kniha nabízí meditace, ve kterých autor povzbuzuje čtenáře k odvaze, aby se znovu a znovu setkávali s Kristem, aby neváhali a prosili ho, aby z nich učinil své apoštoly. Když je naší životní silou radostná zvěst evangelia, můžeme pomáhat radosti lidí, ke kterým přicházíme.
Publikace je inspirativní nejen pro kněze a studenty teologie, ale pro všechny, kteří chtějí prožít svůj život aktivně jako křesťané.

Benedikt XVI. (* 1927) napsal jako papež dvě encykliky, Deus caritas est (2005) a Spe salvi (2007). V KNA vyšly pod jeho rodným jménem Joseph Ratzinger knihy: Úvod do křesťanství (1. úplné české vydání, 2007), Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur (2006), Evropa: její základy dnes a zítra (2005), Vánoční promluvy (2007) a Křížová cesta v Koloseu (2006), Vrchol a pramen (2008). V KNA vyšly i jeho katecheze O počátcích církve (2008), Otcové církve (2008).

Služebníci radostiMeditace o kněžské spiritualitěJoseph RatzingerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-5399,00 Kč